720 (תש"ך) צירופים בתיבת "בראשית"
720 (תש"ך) הצירופים בתיבת "בראשית" 

    ציירה: אהובה קליין (c), בראי התנ"ך
http://ahuvaklein.blogspot.com


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


תוכן המדור

 מדברי הפרשנים על תיבת בראשית 

ספר אגרא דכלה:
"אמרו רז"ל שכל התורה כלה נכללה בבראשית, הנה הגם בתש"ך צירופיו בר"ת"
"תיבה בת ו' אותיות בונה תש״ך בתים, ולפי השתנות הצירופים נשתנו המעשים"
"כל מה שנברא בששת ימי בראשית, הכל נברא בתש״ך צירופי בראשית"

"מלת בראשית כוללת טעמים גדולים ועצומים רבים ונכבדים" (רבינו בחיי עה"ת בראשית א', א')

"ותיבת בראשית עם תש"ך צירופיו הוא סוד לכל העולמות" (מגלה עמוקות עה"ת, פרשת ויגש)

"וידוע דיש בתיבת בראשית תש״ך צירופים" (חומת אנך, בראשית א', א')

"שש אבנים בונות שבע מאות ועשרים בתים" (ספר יצירה פ"ד, ט"ז)


תש"כ (720) חילופי האותיות בתיבת "בראשית"
מרווח אותיות 5-1
מרווח אותיות 4-2
מרווח אותיות 3-3
מרווח אותיות 2-4
מרווח אותיות 1-5
האות בי"ת במיקומים 6-1 (ממוין)
האות רי"ש במיקומים 6-1 (ממוין)
האות אל"ף במיקומים 6-1 (ממוין)
האות שי"ן במיקומים 6-1 (ממוין)
האות יו"ד במיקומים 6-1 (ממוין)
האות ת"ו במיקומים 6-1 (ממוין)
ספרים לעיון - טקסט מלא
מאמרים
קישורים למדורי מקרא במת"ל


תש"כ (720) חילופי האותיות בתיבת "בראשית"
"סדרן הוא שמחלקים המילה לששה קבוצות שבכל קבוצה ק"כ צירופים
וסדר הקבוצות כסדר התיבה קודם ק"כ צירופי בי"ת אח"כ ק"כ צירופי הרי"ש וכן הלאה
והסדר בכל קבוצה של ק"כ הוא כסדרן בק"כ צירופי אלקים הנ"ל בסעיף הקודם"
(מתוך ספר דברי יעקב בשמות הקודש, עמוד 166)


בראשית

רבאשית

אברשית

שבראית

יבראשת

תבראשי

בראשתי

רבאשתי

אברשתי

שבראתי

יבראתש

תבראיש

בראישת

רבאישת

אברישת

שבריאת

יברשאת

תברשאי

בראיתש

רבאיתש

אבריתש

שבריתא

יברשתא

תברשיא

בראתשי

רבאתשי

אברתשי

שברתאי

יברתאש

תבריאש

בראתיש

רבאתיש

אברתיש

שברתיא

יברתשא

תברישא

ברשאית

רבשאית

אבשרית

שבארית

יבארשת

תבארשי

ברשאתי

רבשאתי

אבשרתי

שבארתי

יבארתש

תבאריש

ברשיאת

רבשיאת

אבשירת

שבאירת

יבאשרת

תבאשרי

ברשיתא

רבשיתא

אבשיתר

שבאיתר

יבאשתר

תבאשיר

ברשתאי

רבשתאי

אבשתרי

שבאתרי

יבאתרש

תבאירש

ברשתיא

רבשתיא

אבשתיר

שבאתיר

יבאתשר

תבאישר

בריאשת

רביאשת

אבירשת

שביראת

יבשראת

תבשראי

בריאתש

רביאתש

אבירתש

שבירתא

יבשרתא

תבשריא

ברישאת

רבישאת

אבישרת

שביארת

יבשארת

תבשארי

ברישתא

רבישתא

אבישתר

שביאתר

יבשאתר

תבשאיר

בריתאש

רביתאש

אביתרש

שביתרא

יבשתרא

תבשירא

בריתשא

רביתשא

אביתשר

שביתאר

יבשתאר

תבשיאר

ברתאשי

רבתאשי

אבתרשי

שבתראי

יבתראש

תביראש

ברתאיש

רבתאיש

אבתריש

שבתריא

יבתרשא

תבירשא

ברתשאי

רבתשאי

אבתשרי

שבתארי

יבתארש

תביארש

ברתשיא

רבתשיא

אבתשיר

שבתאיר

יבתאשר

תביאשר

ברתיאש

רבתיאש

אבתירש

שבתירא

יבתשרא

תבישרא

ברתישא

רבתישא

אבתישר

שבתיאר

יבתשאר

תבישאר

בארשית

ראבשית

ארבשית

שרבאית

ירבאשת

תרבאשי

בארשתי

ראבשתי

ארבשתי

שרבאתי

ירבאתש

תרבאיש

בארישת

ראבישת

ארבישת

שרביאת

ירבשאת

תרבשאי

באריתש

ראביתש

ארביתש

שרביתא

ירבשתא

תרבשיא

בארתשי

ראבתשי

ארבתשי

שרבתאי

ירבתאש

תרביאש

בארתיש

ראבתיש

ארבתיש

שרבתיא

ירבתשא

תרבישא

באשרית

ראשבית

ארשבית

שראבית

יראבשת

תראבשי

באשרתי

ראשבתי

ארשבתי

שראבתי

יראבתש

תראביש

באשירת

ראשיבת

ארשיבת

שראיבת

יראשבת

תראשבי

באשיתר

ראשיתב

ארשיתב

שראיתב

יראשתב

תראשיב

באשתרי

ראשתבי

ארשתבי

שראתבי

יראתבש

תראיבש

באשתיר

ראשתיב

ארשתיב

שראתיב

יראתשב

תראישב

באירשת

ראיבשת

אריבשת

שריבאת

ירשבאת

תרשבאי

באירתש

ראיבתש

אריבתש

שריבתא

ירשבתא

תרשביא

באישרת

ראישבת

ארישבת

שריאבת

ירשאבת

תרשאבי

באישתר

ראישתב

ארישתב

שריאתב

ירשאתב

תרשאיב

באיתרש

ראיתבש

אריתבש

שריתבא

ירשתבא

תרשיבא

באיתשר

ראיתשב

אריתשב

שריתאב

ירשתאב

תרשיאב

באתרשי

ראתבשי

ארתבשי

שרתבאי

ירתבאש

תריבאש

באתריש

ראתביש

ארתביש

שרתביא

ירתבשא

תריבשא

באתשרי

ראתשבי

ארתשבי

שרתאבי

ירתאבש

תריאבש

באתשיר

ראתשיב

ארתשיב

שרתאיב

ירתאשב

תריאשב

באתירש

ראתיבש

ארתיבש

שרתיבא

ירתשבא

תרישבא

באתישר

ראתישב

ארתישב

שרתיאב

ירתשאב

תרישאב

בשראית

רשבאית

אשברית

שאברית

יאברשת

תאברשי

בשראתי

רשבאתי

אשברתי

שאברתי

יאברתש

תאבריש

בשריאת

רשביאת

אשבירת

שאבירת

יאבשרת

תאבשרי

בשריתא

רשביתא

אשביתר

שאביתר

יאבשתר

תאבשיר

בשרתאי

רשבתאי

אשבתרי

שאבתרי

יאבתרש

תאבירש

בשרתיא

רשבתיא

אשבתיר

שאבתיר

יאבתשר

תאבישר

בשארית

רשאבית

אשרבית

שארבית

יארבשת

תארבשי

בשארתי

רשאבתי

אשרבתי

שארבתי

יארבתש

תארביש

בשאירת

רשאיבת

אשריבת

שאריבת

יארשבת

תארשבי

בשאיתר

רשאיתב

אשריתב

שאריתב

יארשתב

תארשיב

בשאתרי

רשאתבי

אשרתבי

שארתבי

יארתבש

תאריבש

בשאתיר

רשאתיב

אשרתיב

שארתיב

יארתשב

תארישב

בשיראת

רשיבאת

אשיברת

שאיברת

יאשברת

תאשברי

בשירתא

רשיבתא

אשיבתר

שאיבתר

יאשבתר

תאשביר

בשיארת

רשיאבת

אשירבת

שאירבת

יאשרבת

תאשרבי

בשיאתר

רשיאתב

אשירתב

שאירתב

יאשרתב

תאשריב

בשיתרא

רשיתבא

אשיתבר

שאיתבר

יאשתבר

תאשיבר

בשיתאר

רשיתאב

אשיתרב

שאיתרב

יאשתרב

תאשירב

בשתראי

רשתבאי

אשתברי

שאתברי

יאתברש

תאיברש

בשתריא

רשתביא

אשתביר

שאתביר

יאתבשר

תאיבשר

בשתארי

רשתאבי

אשתרבי

שאתרבי

יאתרבש

תאירבש

בשתאיר

רשתאיב

אשתריב

שאתריב

יאתרשב

תאירשב

בשתירא

רשתיבא

אשתיבר

שאתיבר

יאתשבר

תאישבר

בשתיאר

רשתיאב

אשתירב

שאתירב

יאתשרב

תאישרב

ביראשת

ריבאשת

איברשת

שיבראת

ישבראת

תשבראי

ביראתש

ריבאתש

איברתש

שיברתא

ישברתא

תשבריא

בירשאת

ריבשאת

איבשרת

שיבארת

ישבארת

תשבארי

בירשתא

ריבשתא

איבשתר

שיבאתר

ישבאתר

תשבאיר

בירתאש

ריבתאש

איבתרש

שיבתרא

ישבתרא

תשבירא

בירתשא

ריבתשא

איבתשר

שיבתאר

ישבתאר

תשביאר

ביארשת

ריאבשת

אירבשת

שירבאת

ישרבאת

תשרבאי

ביארתש

ריאבתש

אירבתש

שירבתא

ישרבתא

תשרביא

ביאשרת

ריאשבת

אירשבת

שיראבת

ישראבת

תשראבי

ביאשתר

ריאשתב

אירשתב

שיראתב

ישראתב

תשראיב

ביאתרש

ריאתבש

אירתבש

שירתבא

ישרתבא

תשריבא

ביאתשר

ריאתשב

אירתשב

שירתאב

ישרתאב

תשריאב

בישראת

רישבאת

אישברת

שיאברת

ישאברת

תשאברי

בישרתא

רישבתא

אישבתר

שיאבתר

ישאבתר

תשאביר

בישארת

רישאבת

אישרבת

שיארבת

ישארבת

תשארבי

בישאתר

רישאתב

אישרתב

שיארתב

ישארתב

תשאריב

בישתרא

רישתבא

אישתבר

שיאתבר

ישאתבר

תשאיבר

בישתאר

רישתאב

אישתרב

שיאתרב

ישאתרב

תשאירב

ביתראש

ריתבאש

איתברש

שיתברא

ישתברא

תשיברא

ביתרשא

ריתבשא

איתבשר

שיתבאר

ישתבאר

תשיבאר

ביתארש

ריתאבש

איתרבש

שיתרבא

ישתרבא

תשירבא

ביתאשר

ריתאשב

איתרשב

שיתראב

ישתראב

תשיראב

ביתשרא

ריתשבא

איתשבר

שיתאבר

ישתאבר

תשיאבר

ביתשאר

ריתשאב

איתשרב

שיתארב

ישתארב

תשיארב

בתראשי

רתבאשי

אתברשי

שתבראי

יתבראש

תיבראש

בתראיש

רתבאיש

אתבריש

שתבריא

יתברשא

תיברשא

בתרשאי

רתבשאי

אתבשרי

שתבארי

יתבארש

תיבארש

בתרשיא

רתבשיא

אתבשיר

שתבאיר

יתבאשר

תיבאשר

בתריאש

רתביאש

אתבירש

שתבירא

יתבשרא

תיבשרא

בתרישא

רתבישא

אתבישר

שתביאר

יתבשאר

תיבשאר

בתארשי

רתאבשי

אתרבשי

שתרבאי

יתרבאש

תירבאש

בתאריש

רתאביש

אתרביש

שתרביא

יתרבשא

תירבשא

בתאשרי

רתאשבי

אתרשבי

שתראבי

יתראבש

תיראבש

בתאשיר

רתאשיב

אתרשיב

שתראיב

יתראשב

תיראשב

בתאירש

רתאיבש

אתריבש

שתריבא

יתרשבא

תירשבא

בתאישר

רתאישב

אתרישב

שתריאב

יתרשאב

תירשאב

בתשראי

רתשבאי

אתשברי

שתאברי

יתאברש

תיאברש

בתשריא

רתשביא

אתשביר

שתאביר

יתאבשר

תיאבשר

בתשארי

רתשאבי

אתשרבי

שתארבי

יתארבש

תיארבש

בתשאיר

רתשאיב

אתשריב

שתאריב

יתארשב

תיארשב

בתשירא

רתשיבא

אתשיבר

שתאיבר

יתאשבר

תיאשבר

בתשיאר

רתשיאב

אתשירב

שתאירב

יתאשרב

תיאשרב

בתיראש

רתיבאש

אתיברש

שתיברא

יתשברא

תישברא

בתירשא

רתיבשא

אתיבשר

שתיבאר

יתשבאר

תישבאר

בתיארש

רתיאבש

אתירבש

שתירבא

יתשרבא

תישרבא

בתיאשר

רתיאשב

אתירשב

שתיראב

יתשראב

תישראב

בתישרא

רתישבא

אתישבר

שתיאבר

יתשאבר

תישאבר

בתישאר

רתישאב

אתישרב

שתיארב

יתשארב

תישארבמרווח אותיות 5-1

ב-ראשית

ר-באשית

א-ברשית

ש-בראית

י-בראשת

ת-בראשי

ב-ראשתי

ר-באשתי

א-ברשתי

ש-בראתי

י-בראתש

ת-בראיש

ב-ראישת

ר-באישת

א-ברישת

ש-בריאת

י-ברשאת

ת-ברשאי

ב-ראיתש

ר-באיתש

א-בריתש

ש-בריתא

י-ברשתא

ת-ברשיא

ב-ראתשי

ר-באתשי

א-ברתשי

ש-ברתאי

י-ברתאש

ת-בריאש

ב-ראתיש

ר-באתיש

א-ברתיש

ש-ברתיא

י-ברתשא

ת-ברישא

ב-רשאית

ר-בשאית

א-בשרית

ש-בארית

י-בארשת

ת-בארשי

ב-רשאתי

ר-בשאתי

א-בשרתי

ש-בארתי

י-בארתש

ת-באריש

ב-רשיאת

ר-בשיאת

א-בשירת

ש-באירת

י-באשרת

ת-באשרי

ב-רשיתא

ר-בשיתא

א-בשיתר

ש-באיתר

י-באשתר

ת-באשיר

ב-רשתאי

ר-בשתאי

א-בשתרי

ש-באתרי

י-באתרש

ת-באירש

ב-רשתיא

ר-בשתיא

א-בשתיר

ש-באתיר

י-באתשר

ת-באישר

ב-ריאשת

ר-ביאשת

א-בירשת

ש-ביראת

י-בשראת

ת-בשראי

ב-ריאתש

ר-ביאתש

א-בירתש

ש-בירתא

י-בשרתא

ת-בשריא

ב-רישאת

ר-בישאת

א-בישרת

ש-ביארת

י-בשארת

ת-בשארי

ב-רישתא

ר-בישתא

א-בישתר

ש-ביאתר

י-בשאתר

ת-בשאיר

ב-ריתאש

ר-ביתאש

א-ביתרש

ש-ביתרא

י-בשתרא

ת-בשירא

ב-ריתשא

ר-ביתשא

א-ביתשר

ש-ביתאר

י-בשתאר

ת-בשיאר

ב-רתאשי

ר-בתאשי

א-בתרשי

ש-בתראי

י-בתראש

ת-ביראש

ב-רתאיש

ר-בתאיש

א-בתריש

ש-בתריא

י-בתרשא

ת-בירשא

ב-רתשאי

ר-בתשאי

א-בתשרי

ש-בתארי

י-בתארש

ת-ביארש

ב-רתשיא

ר-בתשיא

א-בתשיר

ש-בתאיר

י-בתאשר

ת-ביאשר

ב-רתיאש

ר-בתיאש

א-בתירש

ש-בתירא

י-בתשרא

ת-בישרא

ב-רתישא

ר-בתישא

א-בתישר

ש-בתיאר

י-בתשאר

ת-בישאר

ב-ארשית

ר-אבשית

א-רבשית

ש-רבאית

י-רבאשת

ת-רבאשי

ב-ארשתי

ר-אבשתי

א-רבשתי

ש-רבאתי

י-רבאתש

ת-רבאיש

ב-ארישת

ר-אבישת

א-רבישת

ש-רביאת

י-רבשאת

ת-רבשאי

ב-אריתש

ר-אביתש

א-רביתש

ש-רביתא

י-רבשתא

ת-רבשיא

ב-ארתשי

ר-אבתשי

א-רבתשי

ש-רבתאי

י-רבתאש

ת-רביאש

ב-ארתיש

ר-אבתיש

א-רבתיש

ש-רבתיא

י-רבתשא

ת-רבישא

ב-אשרית

ר-אשבית

א-רשבית

ש-ראבית

י-ראבשת

ת-ראבשי

ב-אשרתי

ר-אשבתי

א-רשבתי

ש-ראבתי

י-ראבתש

ת-ראביש

ב-אשירת

ר-אשיבת

א-רשיבת

ש-ראיבת

י-ראשבת

ת-ראשבי

ב-אשיתר

ר-אשיתב

א-רשיתב

ש-ראיתב

י-ראשתב

ת-ראשיב

ב-אשתרי

ר-אשתבי

א-רשתבי

ש-ראתבי

י-ראתבש

ת-ראיבש

ב-אשתיר

ר-אשתיב

א-רשתיב

ש-ראתיב

י-ראתשב

ת-ראישב

ב-אירשת

ר-איבשת

א-ריבשת

ש-ריבאת

י-רשבאת

ת-רשבאי

ב-אירתש

ר-איבתש

א-ריבתש

ש-ריבתא

י-רשבתא

ת-רשביא

ב-אישרת

ר-אישבת

א-רישבת

ש-ריאבת

י-רשאבת

ת-רשאבי

ב-אישתר

ר-אישתב

א-רישתב

ש-ריאתב

י-רשאתב

ת-רשאיב

ב-איתרש

ר-איתבש

א-ריתבש

ש-ריתבא

י-רשתבא

ת-רשיבא

ב-איתשר

ר-איתשב

א-ריתשב

ש-ריתאב

י-רשתאב

ת-רשיאב

ב-אתרשי

ר-אתבשי

א-רתבשי

ש-רתבאי

י-רתבאש

ת-ריבאש

ב-אתריש

ר-אתביש

א-רתביש

ש-רתביא

י-רתבשא

ת-ריבשא

ב-אתשרי

ר-אתשבי

א-רתשבי

ש-רתאבי

י-רתאבש

ת-ריאבש

ב-אתשיר

ר-אתשיב

א-רתשיב

ש-רתאיב

י-רתאשב

ת-ריאשב

ב-אתירש

ר-אתיבש

א-רתיבש

ש-רתיבא

י-רתשבא

ת-רישבא

ב-אתישר

ר-אתישב

א-רתישב

ש-רתיאב

י-רתשאב

ת-רישאב

ב-שראית

ר-שבאית

א-שברית

ש-אברית

י-אברשת

ת-אברשי

ב-שראתי

ר-שבאתי

א-שברתי

ש-אברתי

י-אברתש

ת-אבריש

ב-שריאת

ר-שביאת

א-שבירת

ש-אבירת

י-אבשרת

ת-אבשרי

ב-שריתא

ר-שביתא

א-שביתר

ש-אביתר

י-אבשתר

ת-אבשיר

ב-שרתאי

ר-שבתאי

א-שבתרי

ש-אבתרי

י-אבתרש

ת-אבירש

ב-שרתיא

ר-שבתיא

א-שבתיר

ש-אבתיר

י-אבתשר

ת-אבישר

ב-שארית

ר-שאבית

א-שרבית

ש-ארבית

י-ארבשת

ת-ארבשי

ב-שארתי

ר-שאבתי

א-שרבתי

ש-ארבתי

י-ארבתש

ת-ארביש

ב-שאירת

ר-שאיבת

א-שריבת

ש-אריבת

י-ארשבת

ת-ארשבי

ב-שאיתר

ר-שאיתב

א-שריתב

ש-אריתב

י-ארשתב

ת-ארשיב

ב-שאתרי

ר-שאתבי

א-שרתבי

ש-ארתבי

י-ארתבש

ת-אריבש

ב-שאתיר

ר-שאתיב

א-שרתיב

ש-ארתיב

י-ארתשב

ת-ארישב

ב-שיראת

ר-שיבאת

א-שיברת

ש-איברת

י-אשברת

ת-אשברי

ב-שירתא

ר-שיבתא

א-שיבתר

ש-איבתר

י-אשבתר

ת-אשביר

ב-שיארת

ר-שיאבת

א-שירבת

ש-אירבת

י-אשרבת

ת-אשרבי

ב-שיאתר

ר-שיאתב

א-שירתב

ש-אירתב

י-אשרתב

ת-אשריב

ב-שיתרא

ר-שיתבא

א-שיתבר

ש-איתבר

י-אשתבר

ת-אשיבר

ב-שיתאר

ר-שיתאב

א-שיתרב

ש-איתרב

י-אשתרב

ת-אשירב

ב-שתראי

ר-שתבאי

א-שתברי

ש-אתברי

י-אתברש

ת-איברש

ב-שתריא

ר-שתביא

א-שתביר

ש-אתביר

י-אתבשר

ת-איבשר

ב-שתארי

ר-שתאבי

א-שתרבי

ש-אתרבי

י-אתרבש

ת-אירבש

ב-שתאיר

ר-שתאיב

א-שתריב

ש-אתריב

י-אתרשב

ת-אירשב

ב-שתירא

ר-שתיבא

א-שתיבר

ש-אתיבר

י-אתשבר

ת-אישבר

ב-שתיאר

ר-שתיאב

א-שתירב

ש-אתירב

י-אתשרב

ת-אישרב

ב-יראשת

ר-יבאשת

א-יברשת

ש-יבראת

י-שבראת

ת-שבראי

ב-יראתש

ר-יבאתש

א-יברתש

ש-יברתא

י-שברתא

ת-שבריא

ב-ירשאת

ר-יבשאת

א-יבשרת

ש-יבארת

י-שבארת

ת-שבארי

ב-ירשתא

ר-יבשתא

א-יבשתר

ש-יבאתר

י-שבאתר

ת-שבאיר

ב-ירתאש

ר-יבתאש

א-יבתרש

ש-יבתרא

י-שבתרא

ת-שבירא

ב-ירתשא

ר-יבתשא

א-יבתשר

ש-יבתאר

י-שבתאר

ת-שביאר

ב-יארשת

ר-יאבשת

א-ירבשת

ש-ירבאת

י-שרבאת

ת-שרבאי

ב-יארתש

ר-יאבתש

א-ירבתש

ש-ירבתא

י-שרבתא

ת-שרביא

ב-יאשרת

ר-יאשבת

א-ירשבת

ש-יראבת

י-שראבת

ת-שראבי

ב-יאשתר

ר-יאשתב

א-ירשתב

ש-יראתב

י-שראתב

ת-שראיב

ב-יאתרש

ר-יאתבש

א-ירתבש

ש-ירתבא

י-שרתבא

ת-שריבא

ב-יאתשר

ר-יאתשב

א-ירתשב

ש-ירתאב

י-שרתאב

ת-שריאב

ב-ישראת

ר-ישבאת

א-ישברת

ש-יאברת

י-שאברת

ת-שאברי

ב-ישרתא

ר-ישבתא

א-ישבתר

ש-יאבתר

י-שאבתר

ת-שאביר

ב-ישארת

ר-ישאבת

א-ישרבת

ש-יארבת

י-שארבת

ת-שארבי

ב-ישאתר

ר-ישאתב

א-ישרתב

ש-יארתב

י-שארתב

ת-שאריב

ב-ישתרא

ר-ישתבא

א-ישתבר

ש-יאתבר

י-שאתבר

ת-שאיבר

ב-ישתאר

ר-ישתאב

א-ישתרב

ש-יאתרב

י-שאתרב

ת-שאירב

ב-יתראש

ר-יתבאש

א-יתברש

ש-יתברא

י-שתברא

ת-שיברא

ב-יתרשא

ר-יתבשא

א-יתבשר

ש-יתבאר

י-שתבאר

ת-שיבאר

ב-יתארש

ר-יתאבש

א-יתרבש

ש-יתרבא

י-שתרבא

ת-שירבא

ב-יתאשר

ר-יתאשב

א-יתרשב

ש-יתראב

י-שתראב

ת-שיראב

ב-יתשרא

ר-יתשבא

א-יתשבר

ש-יתאבר

י-שתאבר

ת-שיאבר

ב-יתשאר

ר-יתשאב

א-יתשרב

ש-יתארב

י-שתארב

ת-שיארב

ב-תראשי

ר-תבאשי

א-תברשי

ש-תבראי

י-תבראש

ת-יבראש

ב-תראיש

ר-תבאיש

א-תבריש

ש-תבריא

י-תברשא

ת-יברשא

ב-תרשאי

ר-תבשאי

א-תבשרי

ש-תבארי

י-תבארש

ת-יבארש

ב-תרשיא

ר-תבשיא

א-תבשיר

ש-תבאיר

י-תבאשר

ת-יבאשר

ב-תריאש

ר-תביאש

א-תבירש

ש-תבירא

י-תבשרא

ת-יבשרא

ב-תרישא

ר-תבישא

א-תבישר

ש-תביאר

י-תבשאר

ת-יבשאר

ב-תארשי

ר-תאבשי

א-תרבשי

ש-תרבאי

י-תרבאש

ת-ירבאש

ב-תאריש

ר-תאביש

א-תרביש

ש-תרביא

י-תרבשא

ת-ירבשא

ב-תאשרי

ר-תאשבי

א-תרשבי

ש-תראבי

י-תראבש

ת-יראבש

ב-תאשיר

ר-תאשיב

א-תרשיב

ש-תראיב

י-תראשב

ת-יראשב

ב-תאירש

ר-תאיבש

א-תריבש

ש-תריבא

י-תרשבא

ת-ירשבא

ב-תאישר

ר-תאישב

א-תרישב

ש-תריאב

י-תרשאב

ת-ירשאב

ב-תשראי

ר-תשבאי

א-תשברי

ש-תאברי

י-תאברש

ת-יאברש

ב-תשריא

ר-תשביא

א-תשביר

ש-תאביר

י-תאבשר

ת-יאבשר

ב-תשארי

ר-תשאבי

א-תשרבי

ש-תארבי

י-תארבש

ת-יארבש

ב-תשאיר

ר-תשאיב

א-תשריב

ש-תאריב

י-תארשב

ת-יארשב

ב-תשירא

ר-תשיבא

א-תשיבר

ש-תאיבר

י-תאשבר

ת-יאשבר

ב-תשיאר

ר-תשיאב

א-תשירב

ש-תאירב

י-תאשרב

ת-יאשרב

ב-תיראש

ר-תיבאש

א-תיברש

ש-תיברא

י-תשברא

ת-ישברא

ב-תירשא

ר-תיבשא

א-תיבשר

ש-תיבאר

י-תשבאר

ת-ישבאר

ב-תיארש

ר-תיאבש

א-תירבש

ש-תירבא

י-תשרבא

ת-ישרבא

ב-תיאשר

ר-תיאשב

א-תירשב

ש-תיראב

י-תשראב

ת-ישראב

ב-תישרא

ר-תישבא

א-תישבר

ש-תיאבר

י-תשאבר

ת-ישאבר

ב-תישאר

ר-תישאב

א-תישרב

ש-תיארב

י-תשארב

ת-ישארב


מרווח אותיות 4-2

בר-אשית

רב-אשית

אב-רשית

שב-ראית

יב-ראשת

תב-ראשי

בר-אשתי

רב-אשתי

אב-רשתי

שב-ראתי

יב-ראתש

תב-ראיש

בר-אישת

רב-אישת

אב-רישת

שב-ריאת

יב-רשאת

תב-רשאי

בר-איתש

רב-איתש

אב-ריתש

שב-ריתא

יב-רשתא

תב-רשיא

בר-אתשי

רב-אתשי

אב-רתשי

שב-רתאי

יב-רתאש

תב-ריאש

בר-אתיש