שאלות לפרשיות השבוע בעיון משווה לפי פרשני המקרא

שאלות לפרשיות השבוע לפי מפרשי המקרא
עיון משווה ומיון לפי פסוק ופירוש/פרשן


מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע


ציורי תנ"ך/ ציירה: אהובה קליין
(c)
[שמן על בד]

http://ahuvaklein.blogspot.com

                                  סופר סת"ם                                     יוסף נמכר לישמעאלים
              

פרשת ויגש - מיון שאלות הפרשנים לפי סדר המקראות

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

פרשן

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הענייני המוצג ע"י אור החיים במילת "ויגש"?

אור החיים

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הסגנוני במילה "אליו"?

אור החיים

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הסגנוני באמירותיו של יהודה "בי אדני" ו"מי כמוך"?

אור החיים

מד

יח

ויגש אליו

היכן עמד יהודה לפי פשט הכתוב? כיצד מבואר הביטוי בדרך הדרש?

אור החיים

מד

יח

בי אדני

מהם שלושת הפירושים המוצעים ע"י אור החיים לביאור?

אור החיים

מד

יח

בי אדני

מהו הביאור של המילה "בי" לפי הסיפא של הפירוש השלישי?

אור החיים

מד

יח

ויגש...דבר באזני אדני

מהם שני הקשיים, הענייני והלשוני, אותם בא רש"י לפתור בפירושו?

דבק טוב

מד

יח

כי כמוך כפרעה

האם הפירוש הראשון של רש"י (על פי פשוטו) נועד לשבח או לגנות את יוסף? א"כ, מהו הקושי במילות הפסוק שהצריך את רש"י להביא את המדרש בגנותו של יוסף?

דבק טוב

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהו הקושי הלשוני שהצריך את רש"י להביא את פירושו הרביעי (עוד דבר אחר) לדיבור המתחיל הנוכחי?

דבק טוב

מד

יח

כי כמוך כפרעה

באיזה אופן מושווה פרעה ליוסף?

דעת זקנים מבעלי התוספות

מד

יח

ויגש אליו יהודה

מה הביא את יהודה להציע שיהיה עבד במקום בנימין?

הטור הארוך

מד

יח

כי כמוך כפרעה

לשם מה מודגשת השוואתו של יוסף למלך פרעה?

הטור הארוך

מד

יח

ויגש אליו יהודה

מהו הקושי הענייני שמציג הנצי"ב לגבי הפשט של הדיבור המתחיל?

העמק דבר

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "דבר"?

העמק דבר

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

על אלו שתי הצעות של יהודה נאמר שאינן מנימוסי המדינה (מצרים)?

העמק דבר

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

מדוע הוצרך יהודה להקים ולומר ליוסף "כי כמוך כפרעה"?

העמק דבר

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

לפי הסיפא לפירוש, מה הייתה מטרתו של יהודה בפנייתו ליוסף במילים הללו?

העמק דבר

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מהו הביאור הניתן ע"י הכל יקר לדבריו של יהודה "בי אדני"?

כלי יקר

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מדוע יהודה קיבל עלי נידוי יותר משאר אחיו?

כלי יקר

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מהו הטעם השני לפיו יהודה פונה ליוסף במילים "בי אדני"?

כלי יקר

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

הכלי יקר מפרש ביטוי זה כ"אותו עוון תלוי בי". מהו הטעם השני לפנייתו של יהודה ליוסף במילים אלו?

כלי יקר

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר באזני אדני

מהם שני הטעמים לפיהם ניגש יהודה ללחוש באוזנו של יוסף?

כלי יקר

מד

יח

כי כמוך כפרעה

יהודה רצה ללחוש באוזנו של יוסף על ענין עלילת הגביע. מהי המידה כנגד מידה המוזכרת בהקשר זה?

כלי יקר

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהי כוונתו של יהודה באומרו "ואל יחר אפך בעבדך"?

כלי יקר

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהו הקושי הלשוני שמעלה הכלי יקר בפניית יהודה ליוסף :"ידבר נא עבדך דבר"?

כלי יקר

מד

יח

כי כמוך כפרעה

לפי סיפא הפירוש, על מי יכול להיות מוסב הכינוי במילה "עבדך"?

כלי יקר

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהו הקושי הלשוני שעמד בפני רש"י?

מירא דכיא

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מדוע מפרש רש"י כפשוטו את דבריו של יהודה בכותבו "חשוב אתה בעיני כמלך"?

מירא דכיא

מד

יח

כי כמוך כפרעה

כיצד מתיישב הקושי הלשוני באות כ"ף הדמיון בפירוש השני של רש"י בד"ה ("ומדרשו")?

מירא דכיא

מד

יח

מדוע פונה יהודה ליוסף בנסתר "אדני" ואח"כ בגוף נוכח "אפך"?

מלאכת מחשבת

מד

יח

מדוע מכנה יהודה את עצמו "עבדך" בלשון נוכח, בעוד את האחים "עבדיו" בלשון נסתר? הרי כולם נוכחים בעת דיבורו אל יוסף.

מלאכת מחשבת

מד

יח

כיצד קושר בעל מלאכת מחשבת בין הביטוי "כי כמוך כפרעה" לבין הביטוי "ואל יחר אפך בעבדך"? מהו פשר ההשוואה בין יוסף לפרעה?

מלאכת מחשבת

מד

יח

ויגש אליו יהודה

לפי פירוש המלבי"ם, המתחייב במשפט יכול לבקש זכות בדרך משפט או לבקש מחילה על חטאו בדרך חסד. באיזו דרך בחר יהודה? מדוע?

מלבי"ם

מד

יח

ויגש אליו יהודה

כיצד מפרש המלבי"ם את הביטויים "באזני אדני" ו"כי כמוך כפרעה" בהקשר לשאלה הקודמת?

מלבי"ם

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

לשון הגשה משמשת לשלושה דברים? מהם לפי פירוש רבינו בחיי?

רבינו בחיי

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

כיצד מפרש רבינו בחיי את המילה "דבר " במשפט "ידבר נא עבדך דבר"?

רבינו בחיי

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

מדוע פונה יהודה אל יוסף במילים אלו?

רבינו בחיי

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מדוע הובא השימוש הכפול בכ"ף הדמיון?

רד"ק

מד

יח

אל יחר אפך בעבדך

מהי טענתו של יהודה כלפי יוסף?

רד"ק

מד

יח

אדני שאל

באיזו דרך בוחר יהודה לספר ליוסף את הדברים?

רד"ק

מד

יח

ואל יחר אפך

כיצד למדים מכאן שיהודה דבר אל יוסף בלשון קשה?

רש"י

מד

יט

היש לכם אב או אח

מדוע לא שאל יוסף על אמם?

בעל הטורים

מד

יט

וילד זקנים

מדוע נכתב "זקנים" בכתיב חסר?

בעל הטורים

מד

יט

אדני שאל את עבדיו

מהם שני הניסוחים החלופיים האפשריים המוצעים לדברי האחים ע"י בעל דבק טוב? מהי הסיבה שאחד מהניסוחים הללו לא נאמר ע"י אחי יוסף? מהם שני ההסברים של בעל דבק טוב לכל אחד מהניסוחים המוצעים?

דבק טוב

מד

יט

אדני שאל את עבדיו

מהו הטעם השני לפיו אומרים אחי יוסף "אחותנו אתה מבקש"?

דבק טוב

מד

יט

אדני שאל

מהו הקושי שמעלה הרמב"ן לגבי אריכות דברי יהודה?

הטור הארוך

מד

יט

אדני שאל

יהודה מזכיר את דברי יוסף אל האחים. מדוע אינו מזכיר את חשדו של יוסף כלפיהם בריגול?

העמק דבר

מד

יט

אדני שאל

מהו הקושי הענייני המוצג בפירוש? מהו הפתרון המוצע?

חזקוני

מד

יט

בפרשת מקץ (פרק מ"ב, פסוקים י"א-י"ג), האחים אומרים מעצמם שיש להם אב ללא שאלה מקדימה של יוסף. א"כ, מדוע בפסוק זה נאמר על יוסף "אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח"?

מלאכת מחשבת

מד

יט

אדני שאל

בעל העקדה, רבי יצחק עראמה, מביא שלושה עניינים העשויים להוות זכות במשפט אשר עורך יוסף לאחיו. לאיזה משלושת העניינים מתייחס פירושו של רבי יצחק אברבנאל?

מלבי"ם

מד

כ

לבדו לאמו

איזו אפשרות משתמעת בא רש"י לשלול בפירושו?

דבק טוב

מד

כ

ואחיו מת

מהי התמיהה המועלית לגבי הדיבור המתחיל בפסוק זה?

הטור הארוך

מד

כ

ואחיו מת

מהי השגתו של רי"צ מקלנבורג על פירוש רש"י?

הכתב והקבלה

מד

כ

ויותר

מהו ההבדל בין "נותר" ל"שאר"?

הכתב והקבלה

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהו ההבדל בין דברי האחים לדברי יעקב בתחילת הפירוש?

העמק דבר

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהו ההבדל בין "נותר ל"נשאר"?

העמק דבר

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהי הטענה המועלית כלפי דברי האחים בסיפא הפירוש?

העמק דבר

מד

כ

ונאמר אל אדני

בהמשך לשאלה בפסוק הקודם, מהו תפקידם של ששת הטעמים המוזכרים בסעיפים, בהקשר לאחד משלושת העניינים שנדונו?

מלבי"ם

מד

כ

ואביו אהבו

מהי הסיבה בגינה לא ירד בנימין למצרים עם אחיו בפעם הראשונה?

ספורנו

מד

כ

ואחיו מת

מדוע גורס יהודה כי אחיו של בימין (יוסף) מת?

רש"י

מד

כא

ותאמר אל עבדיך הורדהו

מהו אחד הגורמים שהביא את יעקב לשלוח את בנימין עם האחים למצרים?

אור החיים

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהי מטרתו של רש"י בפירושו לפסוק זה?

דעת זקנים מבעלי התוספות

מד

כא

ואשימה עיני עליו

כיצד מבואר הביטוי שבדיבור המתחיל? מהם שני הטעמים שלפיהם קיצר הכתוב?

הטור הארוך

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהי משעות ביטוי זה, לפי פירוש הנצי"ב?

העמק דבר

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהו הקושי הענייני שמעלה הכלי יקר לגבי הביטוי בדיבור המתחיל? מהי ההשערה שמועלית בניסיון ליישב את הקושי?

כלי יקר

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהו הפירוש המילולי של הפרשן לביטוי בדיבור המתחיל?

כלי יקר

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מה מתרץ הכלי יקר באמצעות ההשוואה בין הביטוי "ויבחנו דבריכם" לבין "ויאמנו דבריכם" שנאמר לאחים לאחר צאתם מהמאסר?

כלי יקר

מד

כב

ועזב את אביו ומת

על מי מוסבת המילה "ומת"? יעקב או בנימין? מהו הקושי הענייני שמאתר רש"י בדברי יהודה?

דבק טוב

מד

כב

ועזב את אביו ומת

מהו ההבדל בין רש"י ורמב"ן לבין הרשב"ם לגבי האדם שעליו מוסבת המילה "ומת"?

הטור הארוך

מד

כב

לעזוב את אביו

מהו הפירוש הלשוני אשר מוצג למילה "עזיבה"?

העמק דבר

מד

כב

ועזב את אביו ומת

על מי מוסבת במילה "ומת", לפי רבינו בחיי?

רבינו בחיי

מד

כב

ועזב את אביו ומת

באיזה הקשר מוזכר מותה של רחל בדרך?

רש"י

מד

כב

ועזב את אביו ומת

מדוע תפקידה של האות ו"ו במילה "ומת"?

רשב"ם

מד

כב-כג

ונאמר

לאיזה משלושת העניינים הנזכרים ע"י בעל העקדה מתייחס פירוש המלבי"ם לפסוקים הללו?

מלבי"ם

מד

כג

אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם

מהו הפירוש המוצע למילה "אתכם", בהקשר לפסוק הקודם?

העמק דבר

מד

כו

ונאמר לא נוכל לרדת

מהן שתי הסיבות שציינו האחים בפני יעקב לכך שלא יוכלו לרדת שוב למצרים ללא בנימין?

מלבי"ם

מד

כז

אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי

ליקב יש בנים רבים ובני בנים. וא"כ מדוע אמר "ילדה לי אשתי", הרי היו לו נשים נוספות?

הטור הארוך

מד

כז

ויאמר עבדך וגו'

בפירו מוזכר הכלל מפסוק י"ט:" אלא שלא נזכר במקומו כי אם מה שנוגע לענין". על איזה קושי ענייני בא לענות אזכור הכלל?

העמק דבר

מד

כז

ויאמר עבדך אבינו

מדוע אומר יעקב "כי שנים ילדה לי אשתי"? הרי היו לו עוד ילדים ונשים.

מלבי"ם

מד

כז

ילדה לי אשתי

מדוע לא נכתב "ילדה לי רחל"?

רבינו בחיי

מד

כח

אך טרף וגו'

איזו מילה בדברי יהודה מביאה לפרש כי יוסף חי?

אור החיים

מד

כח

אך טרף וגו'

לפי המדרש, כמה בנים (שבטים) היה אמור להעמיד יוסף?

אור החיים

מד

כח

ולא ראיתיו

באלו שני מובנים יכולה להתפרש האות וי"ו במילה "ולא"?

הכתב והקבלה

מד

כח

ולא ראיתיו עד הנה

לפי הסיפא של הפירוש, למי התכוון לרמוז יהודה במילים אלו?

העמק דבר

מד

כח

ויצא

בפירוש המלבי"ם מובאים שלושה טעמים המבארים שביציאת יוסף לחפש את אחיו לא היה כל כך סכנה. מהם?

מלבי"ם

מד

כט

והורדתם

מהי מטרת המשל המובא בפירוש לפסוק?

בעל הטורים

מד

כט

והורדתם את שיבתי

הפרשן מציג ברישא דבריו את העובדה שיוסף נאהב ליעקב יותר מבנימין. כיצד מסייעת עובדה זו להסביר את פירושו של רש"י?

דבק טוב

מד

כט

ולקחתם

פרטו את ההקבלה שעורך המלבי"ם בין כל אחד מצמדי המילים הבאות מפסוק זה ומהפסוק הקודם, בהתאמה: ולקחתם-ויצא, גם את זה-האחד, מעם פני-מאתי, וקרהו אסון-טרף טרף. כיצד נועדה ההקבלה לבאר את הלך מחשבתו של יעקב בסירובו לאחים (רמז במילה "לגריעותא")?

מלבי"ם

מד

ל

ונפשו קשורה בנפשו

על מי מוסבת המילה "נפשו" בפירוש הרד"ק?

רד"ק

מד

ל-לא

ועתה

מהו תפקידו התחבירי של הביטוי "והנער איננו אתנו"?

מלבי"ם

מד

ל-לא

ועתה

כיצד קושר המלבי"ם בין הסיפא בפירושו לבין אחד משלושת העניינים ל בעל העקדה בפסוק י"ח?

מלבי"ם

מד

לא

והיה כראותו אין הנער, ומת

כיצד מפרש בעל דבק טוב את המילה "ומת" במשמעות הפשוטה של הכתוב?

דבק טוב

מד

לא

והיה כראותו אין הנער, ומת

איזה קושי לשוני בא לפתור רש"י במילה "ומת"?

דבק טוב

מד

לא

והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה

מדוע לא נאמר "והורדת", שהרי הכוונה בפנייה ליוסף?

הטור הארוך

מד

לא

איזה קושי סגנוני מעלה הפירוש בהנחה שמילת "ומת" מוסבת על יעקב?

מלאכת מחשבת

מד

לא

איזה קושי ענייני מעלה הפירוש בהנחה שמילת "ומת" מוסבת על בנימין?

מלאכת מחשבת

מד

לא

כיצד מציע הפרשן לנסח את הרישא של הפסוק?

מלאכת מחשבת

מד

לב

כי עבדך ערב

מהו הקושי התוכני בפניו עמד רש"י לפי בעל דבק טוב בפירושו לפסוק זה?

דבק טוב

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע יהודה נכנס לדבר ומדבר עם יוסף יותר משאר אחיו?

הטור הארוך

מד

לב

אם לא אביאנו אליך

מדוע לא נאמר "והצגתיו לפניך", כפי שהבטיח יהודה ליעקב בפרק מ"ג בפסוק ט'?

הטור הארוך

מד

לב

כי עבדך

אם בנימין אכן גנב את הגביע, הרי לכאורה יהודה נפטר מהערבות לאביו, כי בנימין פשע בעצמו. כיצד מפריך המלבי"ם טענה זו?

מלבי"ם

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מהו הפירוש לביטוי "כל הימים"?

רבינו בחיי

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מהו הקושי הלשוני שמציג רבינו בחיי בלשון "אליך"?

רבינו בחיי

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע צעק יהודה "כי איך אעלה אל אבי וגו'"?

רבינו בחיי

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מה הביא את יוסף להתוודע לאחיו?

רבינו בחיי

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע יהודה נכנס בדין ודברים עם יוסף יותר משאר אחיו?

רש"י

מד

לב

כי עבדך

מהי הסיבה בגינה מדבר יהודה יותר מכל אחיו?

רשב"ם

מד

לג

ישב נא עבדך

מדוע נצרך רש"י בפירושו להשוואה בין יהודה לבנימין?

דבק טוב

מד

לג

ועתה ישב נא עבדך תחת הנער

מדוע מבקש יהודה להיות עבד במקום בנימין?

ספורנו

מד

לג-לד

ועתה

מדוע יוסף לא אמור 'להפסיד' מעסקת החליפין שמציע יהודה?

מלבי"ם

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק

מהו הביאור לקריאתו של יוסף בקול גדול "הוציאו כל איש"?

אור החיים

מה

א

בהתודע יוסף וגו'

על מנת שהאחים יבינו כי יוסף הוא העומד לפניהם, מן ההכרח שייזכרו גם במעשה מכירתו. מה רצה יוסף למנוע בהקשר זה?

אור החיים

מה

א

ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו

מהו ההבדל בין פירושו של רש"י לבין פירוש הרמב"ן למילה "להתאפק"?

הטור הארוך

מה

א

העוד אבי חי

מהם שלושת הביאורים המובאים לשאלתו החוזרת של יוסף (מפרק מ"ג פסוק כ"ז)?

הטור הארוך

מה

א

להתאפק

מהי ההשגה המוצגת לגבי פירושו של רבי יצחק אברבנאל?

הכתב והקבלה

מה

א

להתאפק

מדוע ביקש יוסף לבכות ולהתוודע אל אחיו? מדוע לא יכל לעשות זאת?

העמק דבר

מה

א

ולא עמד איש וגו'

מיהם שני סוגי האנשים שיצאו כאשר קרא יוסף?

העמק דבר

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו

מהן שתי הסיבות לפיהן אמר יוסף "הוציאו כל איש מעלי"?

רבינו בחיי

מה

א

ולא יכל

מדוע לא יכל יוסף להחזיק את עצמו מלבכות?

רד"ק

מה

א

כל איש

לאיזו מסקנה מדיע הרד"ק מהשימוש בביטוי זה ע"י יוסף?

רד"ק

מה

א

להתאפק

מדוע ציווה יוסף שיוציאו כל איש מעליו

רלב"ג

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק

הרשב"ם פותח פירושו במילה "עוד". על איזה פסוק הוא מסתמך?

רשב"ם

מה

א-ב

?

המלבי"ם מבאר כי את המילים "הוציאו כל איש מעלי" אמר יוסף בבכי. איזה קושי ענייני בכתובים בא המלבי"ם ליישב באמצעות ביאור זה?

מלבי"ם

מה

ב

וישמע בית פרעה

מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי הצעתו להוסיף את בי"ת השימוש למילה בית?

באר רחובות

מה

ב

וישמע בית פרעה

כיצד קושר הפרשן בין הפתרון המוצג לקושי לבין פירוש רש"י על אתר?

באר רחובות

מה

ב

וישמע בית פרעה

לפי הפרשן, כדי לפרש לשון בית ממש, כמו בפסוק ט"ז, היה צריך לכתוב בפסוקנו "וישמע בבית פרעה" עם הוספת בי"ת השימוש. מדוע, א"כ בפסוק ט"ז, מפרש רש"י לשון בית ממש, על אף שלא נוספה שם בי"ת השימוש?

דבק טוב

מה

ב

וישמע בית פרעה

כיצד מוכיח הפרשן את דבריו של רש"י "ואין זה לשון בית ממש"?

מירא דכיא

מה

ב

וישמעו מצרים

כיצד שמעו אנשי בית פרעה כי יוסף בוכה?

רד"ק

מה

ב

וישמעו מצרים

על איזה פסוק בהמשך מבסס רלב"ג את פירושו? איזה פירוש בא לשלול הרלב"ג?

רלב"ג

מה

ב

וישמע בית פרעה

מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ה פסוק ט"ז.

רש"י

מה

ב

וישמעו מצרים

מהי ההבדלה בין "מצרים" ל"בית פרעה" לפי פירוש הרשב"ם?

רשב"ם

מה

ג

כי נבהלו מפניו

איזה פירוש בא רש"י לשלול בדבריו, לפי בעל דבק טוב?

דבק טוב

מה

ג

ולא יכלו אחיו לענות אתו?

מדוע? (לפי פירוש הרב יוסף קרא)

דעת זקנים מבעלי התוספות

מה

ג

העוד אבי חי

מדוע שואל יוסף שנית את השאלה הנ"ל? לפי הפירוש השני, מהו תפקידה של האות ה"א?

הכתב והקבלה

מה

ג

נבהלו

מהו ההבדל בין "נבהל" ל"חרד"?

הכתב והקבלה

מה

ג

אני יוסף

מדוע לא הוסיף יוסף "אשר מכרתם אותי" כמו בפסוק ד'?

העמק דבר

מה

ג

העוד אבי חי

מהן שתי התהיות שמעלה הנצי"ב בפירושו לד"ה הנוכחי?

העמק דבר

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

מדברי יהודה עד כה הרי מובן שיעקב חי. א"כ, מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?

כלי יקר

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

יוסף שואל "העוד אבי חי" במקום "העוד אביכם חי". כיצד פירשו זאת האחים?

כלי יקר

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

יוסף אומר "אני יוסף" במקום "אני יוסף אחיכם". כיצד פירשו זאת האחים?

כלי יקר

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

מדוע, לדברי יוסף, זכה הוא להיות רועה ישראל זן ומפרנס?

כלי יקר

מה

ג

כי נבהלו מפניו

ממה יראו אחי יוסף?

מלבי"ם

מה

ג

העוד אבי חי

משיחתו של יוסף עם יהודה עד כה ברור שאביו חי. א"כ, מהו הנימוק לשאלת יוסף?

ספורנו

מה

ג

אני יוסף. נבהלו.

מדוע נבהלו האחים מיוסף?

רד"ק

מה

ג

העוד אבי חי

מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?

רלב"ג

מה

ג-ד

מהם שני הספקות שמעלה בעל תולדות יצחק לגבי שאלתו של יוסף "העוד אבי חי"?

תולדות יצחק

מה

ג-ד

איזה ספק מתכוון יוסף להסיר מאחיו במילים "גשו נא אלי"?

תולדות יצחק

מה

ג-ד

באלו מילים משתמש יוסף כדי להסיר את בהלת האחים מצד ההווה ומצד העבר?

תולדות יצחק

מה

ד

ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו'

מדוע מבקש יוסף מהאחים לגשת אליו?

אור החיים

מה

ד

ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו'

מדוע הוצרך יוסף ללחוש, שהרי ממילא יצאו כל האנשים ולא עמד בחדר אדם מלבד האחים?

אור החיים

מה

ד

אני יוסף אחיכם וגו'

מהם שני הטעמים בחזרה השניה של יוסף באומרו "אני יוסף"?

אור החיים

מה

ד

גשו נא אלי

מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "גשו"?

דבק טוב

מה

ד

גשו נא אלי

מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "נא"?

דבק טוב

מה

ד

גשו נא אלי

בסיפא של פירושו טוען בעל דבק טוב שמילת "גשו" נאמרה לא משום שהאחים נסוגו לאחור, אלא שיש טעם אחר. מהו הפתרון הפרשני המוצג בהקשר זה? איזו מילה, לדעתו, היתה אמורה להופיע בפירש"י כדי לייחד טעם זה?

דבק טוב

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע לא רצה יוסף שישמעו המצרים את מילותיו "אשר מכרתם אתי"?

דעת זקנים מבעלי התוספות

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

לפי הביאור השני, מדוע הפריד יוסף בין האחים לבין בנימין באומרו "גשו נא אלי"?

דעת זקנים מבעלי התוספות

מה

ד

גשו נא אלי

מהם שלושת הביאורים המובאים לדיבור המתחיל?

הטור הארוך

מה

ד

אשר מכרתם אתי

מי הוציא את יוסף מהבור? למי נמכר יוסף?

הכתב והקבלה

מה

ד

אשר מכרתם אתי

לפי מהלך הדברים, מהו הפירוש הלשוני הראוי למילה "מכרתם"? האם פירוש זה משתנה כאשר מחזיקים בדעת המפרשים שהאחים הם אשר מכרו את יוסף?

הכתב והקבלה

מה

ד

גשו נא אלי

לפי הספורנו, מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?

העמק דבר

מה

ד

אשר מכרתם אותי מצרימה

הנצי"ב רואה במילים אלו הוכחה לכך שאיש זולת יוסף לא ידע על המכירה. כיצד הוא מבסס מסקנה זו?

העמק דבר

מה

ד

גשו נא אלי

מהם שני הביאורים הראשונים המוצעים ע"י חזקוני?

חזקוני

מה

ד

גשו נא אלי

מיהו הפרשן עליו מסתמך חזקוני בביאור השלישי?

חזקוני

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מה רצה יוסף להראות לאחים בעצם העובדה שהוא מהול?

כלי יקר

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

בזכות אלו ארבע דברים ישראל נגאלו ממצרים? כיצד רמז יוסף לאביו ולאחיו שהיה שלם בכל ארבעת הדברים הללו?

כלי יקר

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע לא גילה יוסף לאביו, כמתברר בהמשך, את ענין מכירתו?

כלי יקר

מה

ד

ויאמר אני יוסף אחיכם

מהם שלושת הטעמים לפיהם חשב יוסף שאחיו לא ענו לו?

מלבי"ם

מה

ד

ויאמר אני יוסף אחיכם

מהו "הצד הראשון" אשר מוזכר בסיפא פירוש המלבי"ם? (ר' רמז בפסוק הבא)

מלבי"ם

מה

ד

גשו נא אלי

מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?

ספורנו

מה

ד

אשר מכרתם

כיצד משמשות המילים "אשר מכרתם" להתרת הספקות של אחי יוסף?

ספורנו

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע אמר יוסף לאחיו להתקרב אליו?

רבינו בחיי

מה

ד

גשו נא אלי

רד"ק מביא שני פירושים: פשט ודרש. מהו ההבדל ביניהם?

רד"ק

מה

ה

ועתה אל תעצבו וגו'

מהו הקושי הסגנוני המוצג במילה "ועתה"?

אור החיים

מה

ה

ועתה אל תעצבו וגו'

מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרון"?

אור החיים

מה

ה

למחיה

מה בא רש"י לשלול בפירושו ליבור המתחיל?

דבק טוב

מה

ה

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם

מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרי"?

העמק דבר

מה

ה

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם

דרך לשון הקודש להסמיך ל"חרון" את האות למ"ד, ולכן היה לו לומר "ואל יחר לכם". א"כ, מדוע אומר יוסף "בעיניכם"?

העמק דבר

מה

ה

ועתה

אלו טעמים מביאים את יוסף לומר "אל תעצבו" ו"אל יחר בעיניכם"? (ר' פירוש לפסוק ד')

מלבי"ם

מה

ה

כי למחיה שלחני אלהים לפניכם

מהו הרעיון העומד בבסיס פירושו של הרלב"ג? מדוע היה חשוב ליוסף לומר זאת לאחיו?

רלב"ג

מה

ה-ח

אחי יוסף היו הסיבה שגרמו לו לעלות למלוכה, בסופו של דבר. א"כ, מדוע חשש יוסף שהאחים ייעצבו?

מלאכת מחשבת

מה

ה-ח

יוסף אומר לאחיו על דבר המכירה "ואל יחר באפכם". האם לא ראוי היה שהאחים יתביישו וייכלמו על מעשיהם במקום לכעוס?

מלאכת מחשבת

מה

ה-ח

מהו הקושי הסגנוני שמעלה הפרשן לגבי המילה "הנה"?

מלאכת מחשבת

מה

ה-ח

כיצד מסביר הפרשן את שינוי הלשון במילים "לא אתם שלחתם אותי הנה", שהרי בפסוק ד' נאמר "כי מכרתם אותי הנה"?

מלאכת מחשבת

מה

ו

וקציר

מדוע אמר יוסף "חריש וקציר" ולא אמר "זרע וקציר"?

בעל הטורים

מה

ו

אשר אין חריש

מדוע יוסף אומר "קציר" לאחר "חריש"?

העמק דבר

מה

ו

אשר אין חריש

מדוע יוסף אומר "חריש" ולא "קציר" בלבד?

העמק דבר

מה

ו-ז

כי זה שנתים וכו' וישלחני אלהים וכו'

מהו הטיעון המרכזי אותו מעלה יוסף כדי לשכנע את האחים לזנוח סופית את הרצון לנקום בו (שהרי עלה לגדולה מעצם המכירה ביוזמת האחים)?

מלבי"ם

מה

ז

לשום לכם שארית

לפי הסיפא של הפירוש, מה מציע רי"א לומר במקום "להחיות לכם"?

הכתב והקבלה

מה

ח

ועתה לא אתם וגו'

באלו מילים מנסה יוסף להסיר מלב האחים את החשש משנאתו אליהם? נהו הפתרון הרעיוני הטמון בדבריו של של יוסף על מנת לשכנע את האחים בכנות כוונותיו?

אור החיים

מה

ח

ולאדון

מדוע בפסוק ט' אומר יוסף "אדון כל מצרים" ולא "מושל כל מצרים"?

הכתב והקבלה

מה

ח

ועתה לא אתם וגו'

מדוע מקדים יוסף דברים אלה לדברים הנאמרים (בפסוק הבא) שיעקב ובניו יבואו למצרים?

העמק דבר

מה

ח

ומושל בכל ארץ מצרים

מדוע לא נכתב "ולמושל" כפי שכתוב "ולאדון"? (ר' גם עיון משווה בפסוק הבא).

העמק דבר

מה

ח

ועתה

המלבי"ם מציין שני טעמים הגורמים לאחים להתעצב על עצם מכירת יוסף. מהם דברי יוסף בכל טעם הבאים להבהיר לאחים את רעיון ההשגחה האלהית?

מלבי"ם

מה

ח

ועתה

מהו סדר שלוש המדרגות שהעלה פרעה את יוסף זה אחר זה?

מלבי"ם

מה

ח

ועתה לא אתם שלחתם

מהו ההסבר הרעיוני המוצע ע"י ספורנו בפסוק זה?

ספורנו

מה

ח

כי האלהים

רשב"ם מפרש את המילה "כי" באחד מארבעת לשונות כי. מהו הפירוש?

רשב"ם

מה

ט

לאדון לכל מצרים

מדוע כאן נאמר "לאדון לכל מצרים" בהקשר לארץ גושן? (ר' עיון משווה בפסוק הקודם).

העמק דבר

מה

ט

רדה אלי

מדוע לא נכתב "רד"?

חזקוני

מה

ט

מהרו

מדוע מאיץ יוסף באחיו?

ספורנו

מה

טו

ויבך עליהם ואחרי כן דברו וגו'

מדוע לא השתכנעו האחים מבכיו הקודם של יוסף כי אכן סלח להם? מה גרם לאחים לתת אמון ביוסף לאור תיאור אופן הבכי בפסוק זה?

אור החיים

מה

טו

וינשק

מהו ההבדל בין נשיקה בלשון קל (בנין קל) לבין נשיקה בלשון כבד (בנין פיעל)?

הכתב והקבלה

מה

טו

ויבך עליהם

מה לומד הרד"ק מביטוי זה ביחס לאחי יוסף?

רד"ק

מה

טו

ואחרי כן דברו אחיו אתו

מה שאלו האחים את יוסף?

רד"ק

מה

טז

והקל נשמע וגו' לאמר וגו'

מהו הקושי הענייני המוצג בפסוק זה בהתייחס לפסוק ב?

אור החיים

מה

טז

וייטב בעיני וגו'

מהו פרש המילה "וייטב" בהקשר לפרע ועבדיו?

אור החיים

מה

טז

באו אחי יוסף

מדוע נאמר "וייטב בעיני" בהקשר לבואם של אחי יוסף?

הטור הארוך

מה

טז

וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו

מהו הביאור המוצע לשמחתם של המצרים בחברת אחי יוסף?

העמק דבר

מה

טז

והקל נשמע בית פרעה

כיצד מוכיח הפרשן את דבריו של רש"י "וזהו לשון בית ממש"? מהו ההבדל הלשוני בין דיבור המתחיל בפסוק ב' לבין פסוק ט"ז?

מירא דכיא

מה

טז

והקל נשמע

מה נחשב עד עתה לקלון בעיני פרעה ועבדיו?

מלבי"ם

מה

טז

וייטב בעיני פרעה

מדוע חושב פרעה שמעתה ואילך ישגיח יוסף בכל לב להיטיב לארץ וליושביה?

ספורנו

מה

טז

והקל נשמע בית פרעה

מדוע שמחו המצרים בראותם את בית אביו של יוסף?

רבינו בחיי

מה

טז

והקל נשמע בית פרעה

לפי המדרש, הקול של מי נשמע?

רבינו בחיי

מה

טז

וייטב

כיצד קשור אברהם אבינו לפסוק זה?

רד"ק

מה

טז

וישמע בית פרעה

מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ד פסוק ב'.

רש"י

מה

טז

מה היה לחרפה בעיני פרעה ועבדיו?

תולדות יצחק

מה

י

וישבת בארץ גושן

מדוע מציע יוסף שיעקב יישב בארץ גושן?

הטור הארוך

מה

י

והיית קרוב אלי

בני יעקב יכולים להישאר בארץ כנען ויוסף יכלכלם שם וישלח להם תבואה. א"כ, מדוע חשוב שכולם יבואו להתגורר בארץ גושן במצרים?

רבינו בחיי

מה

יא

פן תורש

מהן שלוש המשמעויות (עניינים) באמצעותן ניתן לפרש את השורש י.ר.ש? באיזו דרך מסביר הפרשן את המשמעות הנכונה בפירוש רש"י?

באר רחובות

מה

יא

פן תורש אתה וביתך

מדוע לא יוכל יוסף לשלוח מזון לארץ כנען, במידה שיעקב ובניו יישארו שם?

הטור הארוך

מה

יא

כי עוד חמש שנים הרעב

מדוע כאן נאמר "רעב" בלבד, לעומת המתואר בפסוק ו' "אין חריש וקציר"?

העמק דבר

מה

יא

וכלכלתי אתך שם

מדוע לא יוכל יוסף לכלכל את יעקב אם יישאר לשבת בארץ ישראל?

מלבי"ם

מה

יב

והנה עיניכם ראות

מהי המילה העיקרית בפירוש רש"י שעליה מבסס בעל דבק טוב את ביאורו? כיצד קושר הפרשן בין עניין הכבוד לבין המילה (נימול) על מנת לבסס את דבריו יוסף לאחיו?

דבק טוב

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מהי השגתו של הרמב"ן על פירוש רש"י?

הטור הארוך

מה

יב

כי פי המדבר

לפי הרע"פ (רבי עזריה פיג'ו), מהי כוונת יוסף באומרו "כי פי המדבר"?

הכתב והקבלה

מה

יב

כי פי המדבר

מהו הפירוש מציע רב"ח (רבינו בחיי) לפי המדרש? מדוע לא נאמר "כי אני המדבר"?

הכתב והקבלה

מה

יב

והנה עיניכם ראות

מדוע מוסיף יוסף לומר "ועיני אחי בנימין"?

העמק דבר

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע מבקש יוסף מאחיו להביט בעין יפה ושתהא עינם טובה עליו?

העמק דבר

מה

יב

ועיני אחי בנימין

מדוע מציע יוסף שדווקא בנימין יגיד לאביו שהוא מושל במצרים?

חזקוני

מה

יב

והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין

מדוע משווה יוסף את בנימין לשאר אחיו?

רבינו בחיי

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע, לדעת הרמב"ן, העובדה שיוסף המושל מדבר בלשון הקודש לא מהווה ראיה גמורה לכך שאכן הוא יוסף?

רבינו בחיי

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מה דרשו רבותינו מכך שלא נכתב "כי אני המדבר אליכם"?

רבינו בחיי

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

לפי דברי יוסף, מה היתה מטרתו הסמויה של המליץ?

רד"ק

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

הרי יוסף כבר נתן לאחיו מספיק ראיות, כמתואר בפירוש, שהוא אכן יוסף. א"כ, מה מתכוון יוסף להוכיח לאחיו באמצעות השימוש בביטוי זה?

רלב"ג

מה

יב

ועיני אחי בנימין

כיצד מנסה להוכיח יוסף לאחיו שאין בלבו שנאה עליהם?

רש"י

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע חשוב להבהיר כי דו-השיח בין יוסף לאחיו התקיים עד עתה ע"י מליץ?

רשב"ם

מה

יב

כיצד קוש רבי יצחק קארו בין חלומות יוסף לבין הכתוב בפסוק "והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין"?

תולדות יצחק

מה

יב

במה חולק רבי יצחק קארו על פירושו של הרמב"ן?

תולדות יצחק

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהי המילה אשר לגביה מוצג הקושי הלשוני?

באר רחובות

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהו הכלל הלשוני לגבי יו"ד הריובי עליו מסתמך הפרשן?

באר רחובות

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהי המסקנה אליה מגיע הפרשן בסיפא דבריו?

באר רחובות

מה

יד

ויפל על צוארי

מדוע הוצרך רש"י לפירוש הדרש בדיבור המתחיל הנוכחי?

דבק טוב

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהו הקושי הענייני שעומד בפני רש"י בפירושו?

דבק טוב

מה

יד

ויפל על צוארי בנימין אחיו

מהו הקושי הלשוני אותו מציג רבינו בחיי?

רבינו בחיי

מה

יד

ויפול וגו'

מדוע בנימין ויוסף בכו כל אחד זה על זה?

רד"ק

מה

יז

זאת עשו

מהם שני הביאורים המובאים ע"י אור החיים לפסוק זה?

אור החיים

מה

יז

טענו את בעירכם

מהו הקושי הלשוני שמציג רבי יוסף קמחי לגבי המילה "טענו"?

הטור הארוך

מה

יז

ולכו באו

כיצד מתרגם אונקלוס את המילה "באו", ועל איזו מילה מוסב תרגומו?

הכתב והקבלה

מה

יז

טענו את בעירכם

האם המילה "טענו" מתפרשת בלשון משא או בלשון דקירה?

העמק דבר

מה

יז

טענו את בעירכם

מהם שני הפירושים המוצעים למילה "טענו"?

רד"ק

מה

יז-יח

ויאמר פרעה אמר אל אחיך

כיצד מסיק המלבי"ם מהניסוח של ד"ה בפסוק זה, כי כוונתו של פרעה היתה ליישב את משפחת יעקב במצרים רק לפי שעה ולא בקביעות?

מלבי"ם

מה

יח

וקחו את אביכם וגו'

מדוע, לדעת הנצי"ב, מאמר פרעה הוא מקרא מסורס?

העמק דבר

מה

יח

ואכלו את חלב הארץ

למה רומז הכתוב בעתיד?

רבינו בחיי

מה

יט

ואתה צויתה

מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי דבריו של פרעה?

באר רחובות

מה

יט

ואתה צויתה

איזה פירוש לשוני בא רש"י לשלול ביחס למילה "צויתה"?

דבק טוב

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע אמר פרעה את דבריו בלשון ציווי?

הטור הארוך

מה

יט

ואתה צויתה

מהו הקושי הלשוני המוצג לגבי האות ה"א במילה "צויתה"? מהו הפתרון הלשוני המוצע?

הכתב והקבלה

מה

יט

ואתה צויתה

כיצד מגיע בעל הכתב והקבלה למסקנה שהעגלות היו סימן לפרשת עגלה ערופה?

הכתב והקבלה

מה

יט

עגלות

מהי ההוראה הכפולה של המילה "עגלות" בפסוק זה?

הכתב והקבלה

מה

יט

ועיניכם

לפי סיפא הפירוש, מהו המסר של פרעה בדברו אל אחי יוסף?

העמק דבר

מה

יט

ואתה

מהי החשיבות המיוחסת לשילוח העגלות ע"י פרעה ולא ע"י יוסף? האם לפי פירוש זה הכוונה שמשפחת יעקב תשב במצרים בקביעות או רק לפי שעה?

מלבי"ם

מה

יט

קחו לכם מארץ מצרים עגלות

מהו ההסבר לכך שיעקב לא ימצא כל כך מקום לדחות ולמאן לרדת למצרים? אלו פסוקים מובאים כהוכחה לכך?

ספורנו

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע הוצרך פרעה לצוות על יוסף לשלוח כזאת לאביו?

רבינו בחיי

מה

יט

זאת עשו

מדוע צווה על יוסף שלא יוציא מאתו עגלות עם תבואה?

רד"ק

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע היה צורך בציווי פרעה בעניין העגלות? כיצד משמת עובדה זו בהסבר הסכמתו של יעקב לרדת למצרים בסופו של דבר?

רלב"ג

מה

יט

ואתה צויתה

מדוע חשוב לבאר שהציווי בא מאת פרעה?

רשב"ם

מה

כ

ועינכם

כיצד מגיע המלבי"ם למסקנה כי משפחת יעקבמתכוונת להשתקע במצרים בקביעות ולא כפי שנאמר בפסוק ט"ז?

מלבי"ם

מה

כ

ועיניכם אל תחס

מהו מנהג לשון הקודש בסמיכת מילים מהשורש ח.ו.ס, ומהו הקושי הלשוני והפתרון שמעלה הרד"ק?

רד"ק

מה

כא

עגלות על פי פרעה

מדוע הוכרח יוסף להודיע לאחים שלא יוכל לשלוח להם תבואה לארץ כנען אם לא יירדו למצרים?

העמק דבר

מה

כא

עגלות על פי פרעה

מה מסיק הנצי"ב מדבריו של יעקב (בהמשך) "אלכה ואראנו", לגבי כוונת יעקב לרדת למצרים?

העמק דבר

מה

כב

לכלם נתן לאיש חליפות שמלות

מהי הסיבה הנרמזת במידה כנגד מידה?

הטור הארוך

מה

כב

ולבנימין נתן שלש מאת כסף

כיצד מוסבר מתן הסכום המדויק 300?

הטור הארוך

מה

כב

חלפות שמלות

מהי השגתו של בעל הכתב והקבלה לגבי פירוש המפרשים לדיבור המתחיל? מהו הפירוש המוצע על ידו?

הכתב והקבלה

מה

כב

ולבנימין

מדוע נתן יוסף רק לבנימין שלש מאת כסף?

חזקוני

מה

כב

וחמש חלפת שמלת

מהם שני הביאורים שמביא חזקוני להסבר המספר חמש?

חזקוני

מה

כב

ולבנימין נתן שלש מאת כסף

מהו הטעם בכתוב "שלש מאת"?

רבינו בחיי

מה

כב

חמש חלפת שמלת

מהו הרמז במילם אלו?

רבינו בחיי

מה

כב

לאיש

למי בדיוק הכוונה?

רד"ק

מה

כב

כיצד שילם יוסף לאחיו טובה תחת רעה בנותנו להם חליפות שמלות?

תולדות יצחק

מה

כב

מדוע נתן יוסף לבנימין שלוש מאות כסף? כיצד תשובתו של ר' יצחק קארו משבחת את יוסף?

תולדות יצחק

מה

כב

כיצד קושר הפרשן בין "חמש חלפות שמלות" לבין מגילת אסתר?

תולדות יצחק

מה

כג

ולאביו שלח כזאת וגו'

מדוע הוקדמה המילה "כזאת" למילת "טוב מצרים"?

אור החיים

מה

כג

ועשר וגו' לאביו וגו'

מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "לאביו"?

אור החיים

מה

כג

שלח כזאת

מהו הקושי התחבירי-לשוני אותו מנסה רש"י ליישב? כיצד מיישב בעל דבק טוב את הקושי בסיפא פירושו?

דבק טוב

מה

כג

מטוב מצרים

מהו הקושי לפיו הוצרך רש"י להביא כאן מדרש אגדה ודברי גמרא?

דבק טוב

מה

כג

בר ולחם

מדוע מפרש רש"י רק כעת את המילה "בר" בהקשרה? הרי מילה זו הופיעה עוד לפני כן מספר פעמים בפרשת מקץ?

דבק טוב

מה

כג

בר ולחם

רש"י מפנה את הקורא לתרגום אונקלוס. מהו קשר הגומלין בין בר ולחם שהביא אותו לעשות כן?

דבק טוב

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

מהו ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש הרמב"ן?

הטור הארוך

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

על סמך מה מועלית הטענה שיתכן כי בנימין לא חזר עם עשרת אחיו לארץ כנען?

הטור הארוך

מה

כג

עשרה חמרים

מהי ההשגה המועלית לגבי פירוש הרא"ם בהתייחסו למספר עשר?

הכתב והקבלה

מה

כג

בזאת

מדוע מפרש הכתוב שכל שווי המשא שנשלח היה שלוש מאות כסף?

העמק דבר

מה

כג

עשרה חמרים, ועשר אתנת

מהו הקושי שפותר חזקוני באומרו שיוסף לא רצה להטריח את בנימין?

חזקוני

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

מהו פירושו של רבי יצחק אברבנאל בפסוק זה?

מלבי"ם

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

במה דומה המנחה ששלח יוסף ליעקב לזו ששלח יעקב לעשו?

רבינו בחיי

מה

כג

בר לחם ומזון

מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?

רבינו בחיי

מה

כג

בר

מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?

רד"ק

מה

כג

עשרה חמרים

בפעם השנייה ירדו 11 אחים למצרים. מדוע שלח יעקב רק 10 חמורים?

רשב"ם

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהו הקושי ההלכתי שמעלה בעל דבק טוב על פירוש רש"י, ומהו הפתרון המוצע?

דבק טוב

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מדוע אמר יוסף לאחיו שלא יפחדו בדרך?

הטור הארוך

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהם שני הטעמים לפיהם דקדק יוסף לומר "בדרך"?

העמק דבר

מה

כד

וישלח את אחיו

האות למ"ד דגושה במילה "וישלח". על איזו לשון בא לרמז הפועל?

חזקוני

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהם שני הביאורים אותם מעלה חזקוני לדברי יוסף לאחיו?

חזקוני

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מדוע אומר יוסף לאחיו לא לפחד בדרך חזרה, לפי הרמב"ן?

רבינו בחיי

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהו הפירוש הנוסף המוצג לביטוי לפי המדרש?

רבינו בחיי

מה

כד

אל תרגזו בדרך

לפי רד"ק, מדוע חשש יוסף שאחיו ירגזו בדרך?

רד"ק

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מה רצה למנוע יוסף באומרו דברים אלו אל אחיו?

רלב"ג

מה