פרשני המקרא - מילים וביטויים שכיחים בטקסט המפרשים

 ציירה: אהובה קליין (c) 

http://ahuvaklein.blogspot.com

פרשני המקרא
מילים וביטויים שכיחים בטקסט המפרשים
רש"י, רמב"ן, ראב"ע, כלי יקר, אור החיים,
שפתי חכמים, בעל הטורים

                               מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

אור החיים

אור החיים

מילה אחת

מספר

שתי מילים

מספר

שלוש מילים

מספר

וגו

5951

בתורת כהנים

133

וגו צריך לדעת

258

הוא

4322

שפירשתי בפסוק

78

למה הוצרך לומר

108

לומר

3443

כוונת הכתוב

64

עוד צריך לדעת

92

אלא

3360

אומרו תהלים

64

היה צריך לומר

87

ולא

2794

שיעור הכתוב

64

עוד ירצה באומרו

72

אמר

2735

פירוש אפילו

49

צריך לדעת אומרו

51

שלא

2697

יתבאר הכתוב

44

ולא הספיק לומר

50

פירוש

2565

כוונת אומרו

43

דרך אומרו תהלים

48

היה

2289

ותמצא שאמרו

41

ואין צריך לומר

43

אשר

2250

שכתבנו למעלה

39

צריך לדעת כוונת

39

והוא

2249

הכתוב באומרו

36

ולזה דקדק לומר

37

אומרו

2187

יכוין הכתוב

36

הוא שיעור הכתוב

33

הכתוב

2081

האמור בענין

34

עוד ירצה לומר

32

ישראל

2009

ניצוצי הקדושה

34

אכן כוונת הכתוב

31

עוד

1928

הודיע הכתוב

34

והוא מאמר הכתוב

27

אין

1584

והודיע הכתוב

33

לדעת לאיזה ענין

27

לזה

1566

ישראל פירוש

32

לדעת כוונת אומרו

26

משה

1473

הכתוב להודיע

30

צריך לדעת לאיזה

25

להם

1461

שפירשתי בפרשת

30

ממה שאמר הכתוב

24

דבר

1452

דכתיב דברים

27

דרך אומרו משלי

24

לצד

1406

כאמור בדבריהם

26

וכו והוא אומרו

21

למה

1311

דכתיב תהלים

26

וזה שיעור הכתוב

20

שהוא

1277

שאמרו במסכת

26

ואת מצותי תשמרו

20

שאין

1174

ואולי שיכוין

24

דברי אלהים חיים

19

וכו

1146

בפסוק ראשון

23

אמר לשון יחיד

19

היא

1131

ליוצאי מצרים

23

דרך אומרו ישעי

18

דרך

1125

ובתורת כהנים

23

וצא ולמד ממעשה

18

אחר

1124

שכתבתי בפסוק

22

ישראל והוא אומרו

18

שאמר

1064

מצותי תשמרו

22

כמו שכתבנו למעלה

18

צריך

1038

ואולי שנתכוון

22

בעל קרבן אהרן

18

טעם

1015

בפסוק שלפני

22

טעם שהוצרך לומר

18

בני

956

וידבר אלהים

22

בני ישראל פירוש

17

ולזה

927

כידוע ליודעי

22

ארץ סיחון ועוג

17

הדבר

915

שפירשתי למעלה

21

והוא אומרו לאמר

17

אחד

886

שכתבתי למעלה

21

עוד יתבאר הכתוב

17

וזה

881

מודיע הכתוב

20

היה אומר הכתוב

17

ואם

841

ויאמר אלהים

20

בתורת כהנים אמרו

17

ואמר

829

הוצרך הכתוב

20

טומאת מקדש וקדשיו

17

כאן

804

שבועת העדות

20

עוד ירמוז באומרו

16

אדם

791

האמורים בענין

20

וכמו שפירשתי בפסוק

16

אבל

790

ירמוז באומרו

19

עוד נתכוון לומר

16

ואומרו

770

שפירשנו בפסוק

19

עוד נראה לומר

16

לדעת

769

בפרשה הקודמת

19

עוד נראה לפרש

15

יהיה

757

אומרו דברים

19

עוד יכוין לומר

15

כמו

756

נמצינו אומרים

19

וגו ודקדק לומר

15

ואין

730

יודיע הכתוב

19

לזה דקדק לומר

15

הגם

728

כבודו יתברך

19

דרך אומרו דברים

15

אומר

723

נתכוון הכתוב

18

אכן יתבאר הענין

14

שאמרו

714

התורה והמצות

18

וגו והוא אומרו

14

היו

708

לעולם העליון

18

וגו בתורת כהנים

14

עליו

705

ועיין בפסוק

18

כאשר אבאר בסמוך

14

הארץ

676

דכתיב בראשית

17

מנין תלמוד לומר

14

שהיה

672

הקדים הכתוב

17

בתורת כהנים דרשו

13

אליו

660

יתבאר הענין

17

והיה נראה לומר

13

דברים

655

הדברים הנאמרים

17

ואלו דברי אלהים

13

ירצה

642

רצונו יתברך

17

במה שאמר הכתוב

13

שהם

639

רחמנא ליצלן

17

כמו שפירשתי בפסוק

13

לפי

630

נתכוון באומרו

17

ועיין בפסוק שאחר

12

בהם

600

אומרו בראשית

17

טעם אומרו לאמר

12

ממנו

593

במקומות אחרים

17

אמר לשון רבים

12

בזה

586

יציאת מצרים

16

דקדק הכתוב לומר

12

התורה

582

בפסוק בראשית

15

וכן תמצא שאמר

11

עצמו

582

עשירית האיפה

15

ולא הספיק באומרו

11

בין

582

יתבאר אומרו

15

אולי שיכוין לומר

11

בפסוק

578

שאמרו רבותינו

15

למה שינה הכתוב

11

אותם

578

הוצרך להזכיר

15

וגו דקדק לומר

11

לשון

574

בחינת הקדושה

15

תורים ובני יונה

11

אמרו

554

כללות ישראל

15

ואעשה אותך לגוי

11

הדברים

552

ישראל ממצרים

15

עוד ירצה להיות

11

הרי

549

שהוצרך הכתוב

15

והגם שאמר הכתוב

11

אינו

526

ושיעור הכתוב

15

תמצא שאמר הכתוב

11

מהם

524

אומות העולם

15

וכן תעשו לדורות

11

ואולי

522

גדולי ישראל

15

דקדק לומר תיבת

11

יעקב

510

שכתבתי בפרשת

15

אשר הוצאתיך מארץ

11

אומרם

509

נתכוון במאמר

14

והוא אומרו ויהי

11

דכתיב

500

ואמרו רבותינו

14

דרך אומרו ירמי

11

אני

499

נתכוין הכתוב

14

הוצאתיך מארץ מצרים

11

הספיק במאמר

14

לזה הקדים לומר

11

האמור בסמוך

14

אבינו עליו השלום

11

הכתוב בפרשת

14

ואלו ואלו דברי

10

ואולי שנתכוין

14

שאמר הכתוב בפרשת

10

שכינתו יתברך

14

וגו הוצרך לומר

10

שאמרו בזוהר

14

אותך לגוי גדול

10

שכתבנו בסמוך

14

יכוין הכתוב לומר

10

והנכון בעיני

14

ובתורת כהנים אמרו

10

כאומרו תהלים

14

איך יוצדק לומר

10

אברהם אבינו

14

שהיה צריך לומר

10

פירוש באמצעות

13

ואולי שיכוין לומר

10

כאמור בסמוך

13

והוא שאמר הכתוב

10

הכתוב במאמר

13

תבא הסברא לומר

10

ישראל במדבר

13

ולא הספיק במאמר

10

ומעשים טובים

13

בחקתי תלכו פירוש

9

דתורת כהנים

13

עוד אפשר לומר

9

פירוש להיות

13

לשון יחיד לומר

9

לכבוד ולתפארת

13

אחר שאמר הכתוב

9

עובדי עבודה

12

טעם שכפל לומר

9

אלהים אחרים

12

דרך אומרו שמות

9

בעולם העליון

12

והם דברינו עצמם

9

בנועם דבריו

12

למה דקדק לומר

9

הספיק באומרו

12

למה הוצרך להזכיר

9

לסברת האומר

12

הוצרך לומר תיבת

9

יסודי התורה

12

וכו תלמוד לומר

9

הכתוב דברים

12

וגו נתכוון לומר

9

בפרשת בראשית

12

למה הוצרך הכתוב

9

ירמוז הכתוב

11

ואם תאמר והלא

9

כוונתו באומרו

11

באם אינו ענין

9

יכוין באומרו

11

דרך אומרו בראשית

9

הרמוז בתיבת

11

בכל התורה כולה

9

אומרו וידבר

11

רבינו עליו השלום

9

לאלוה מילין

11

מעלה עליו הכתוב

9

היינו אומרים

11

עוד ירצה אומרו

9

לכללות ישראל

11

אמרו בתורת כהנים

9

באחרית הימים

11

כמו שאמר הכתוב

9

בתחלת הפרשה

11

מצות ומעשים טובים

8

דבריהם שאמרו

11

והוא אומרו ועשיתם

8

לשמור ולעשות

11

שאמר הכתוב דברים

8

הזכיר הכתוב

11

עוד נתכוין לומר

8

שכוונת הכתוב

11

אשר נתתי לפניך

8

ישראל דכתיב

10

תנא דתורת כהנים

8

ועשיתם אותם פירוש

8

לאמר צריך לדעת

8

וגו ואמרו רבותינו

8

מעשה בלתי הגון

8

כמו שגמר אומר

8

אומרו ועשיתם אותם

8

כמו שפירשתי למעלה

8

משה רבינו עליו

8

דבר בלתי הגון

8

דרשו בתורת כהנים

8

ובתורת כהנים דרשו

8

וכאן הודיע הכתוב

8

והוא אומרו וידבר

8

עוד יכוין הכתוב

7

אומרו וידבר אלהים

7

עוד ירמוז הכתוב

7

שכר כעושה מצוה

7

מהם והוא אומרו

7

כסא כבודו יתברך

7

לזה הוצרך לומר

7

דברה תורה כלשון

7

עוד יכוין באומרו

7

המלך עליו השלום

7

והוא אומרו והיה

7

עוד ירצה להודיע

7

וכן תמצא שאמרו

7

עוד ירצה בהעיר

7

טעם נכון בדבר

7

בשלהם אינם במיתה

7

שדרשו בתורת כהנים

7

ואומרו ועשיתם אותם

7

וכמו שכתבנו למעלה

7

ומה שאמר הכתוב

7

יעשה אותם האדם

7

ולזה תמצא שאמר

7

אין מקום לומר

7

בעל בחירה ורצון

7

שאין למעלה ממנה

7

דרך אומרם במסכת

7

ואין דבריו נראים

7

אומרו ויהי לשון

7

וגו פירוש כנגד

7

ויהי ביום השמיני

7

אשר יעשה האדם

7

נתכוון לומר שהגם

7

טמאה וחיה ועוף

7

והוא שדקדק לומר

7

ויש מקום לומר

7

במה שקדם לומר

7

שאמר הכתוב לעיל

7

והוא אומרו כאשר

7

כדרך אומרו תהלים

7

שלש מאות ועשר

6

 

 

 

 


בעל הטורים

 

בעל הטורים

מילה אחת

מספר

שתי מילים

מספר

שלוש מילים

מספר

ואידך

572

הפסוק מתחיל

29

הפסוק מתחיל ומסיים

9

לומר

435

והיינו דכתיב

26

לעיל מיניה כתיב

8

הכא

412

כדאיתא במדרש

13

ארצות גוים בעבור

4

במסורה

377

מתחיל ומסיים

12

בעבור ישמרו חקיו

4

פרק

347

והיינו דאמרינן

9

להם ארצות גוים

4

הוא

263

בזכות אברהם

9

חמשה חומשי תורה

4

בגימטריא

261

תיבות בפסוק

8

ואנשי תמיד יבדילו

4

ולא

252

מימים ימימה

6

ואעשך לגוי גדול

4

ישראל

249

אלהים אחרים

6

זובח לאלהים יחרם

4

אשר

247

לימות המשיח

6

הכא ואידך בפרשת

4

שלא

221

בדברי הימים

5

גוים בעבור ישמרו

4

כתיב

220

ואידך באיוב

5

הכא ואידך ויהי

4

וזהו

205

לדרוש אלהים

5

לחם לאכול ובגד

3

להם

195

מלאכי אלהים

5

וראשו מגיע השמימה

3

כנגד

193

במעשה בראשית

5

לאכול ובגד ללבוש

3

רמז

190

ישראל וסמיך

5

שמע למצרים יחילו

3

וסמיך

186

והיינו דאיתא

5

למצרים יחילו כשמע

3

פרשת

183

אברהם דכתיב

5

לבבך ובכל נפשך

3

היה

182

וכתיב בתריה

5

וצרתי עליך מוצב

3

אלא

181

תלמידי חכמים

4

ועיני ישראל כבדו

3

ליה

179

אכילה ושתיה

4

כתיב לעיל מיניה

3

דין

178

ואיתא במדרש

4

ותכהין עיניו מראות

3

משה

172

חנניה מישאל

4

ושנים יניסו רבבה

3

כמו

164

אלהיכם וסמיך

4

אלהי אברהם אביך

3

אמר

162

ויברך אלהים

4

כנגד עשרת הדברות

3

וכן

161

ופרעה הקריב

4

וקראת ישועה חומותיך

3

דכתיב

149

ובערב חתרתי

4

ולא נפקד ממנו

3

בגימ

142

הוציאוה ותשרף

4

חקיו ותורותיו ינצורו

3

היו

141

ואידך בפרשת

4

ישמרו חקיו ותורותיו

3

לפי

141

בעבור ישמרו

4

ופי אמלא תוכחות

3

בגי

138

כימים הראשונים

4

ונקה האיש מעון

3

בני

138

שבתותי תשמרו

3

החכמה תחיה בעליה

3

מלמד

130

מספר ימיך אמלא

3

וגו

125

תקרבו לגלות ערוה

3

יעקב

124

אתכם הרעה וקראת

3

חסר

117

מטות אבותם ינחלו

3

שנאמר

117

פרשת וזאת הברכה

3

איש

114

לשמות מטות אבותם

3

שהיה

113

פעמים כתיב בפרשה

3

גבי

111

ונעלם מעיני אישה

3

אחד

111

ואם מימיך נשתה

3

עולה

111

כצאת השמש בגבורתו

3

אין

111

עליו וימות ויפל

3

שהוא

109

חנניה מישאל ועזריה

3

אבל

105

ותנח עליהם הרוח

3

תורה

101

ויפל בקרב מחנהו

3

שנים

98

ויפל עליו וימות

3

שאנן מואב מנעוריו

3

שלט האדם באדם

2

 

 

 

 


כלי יקר

כלי יקר

מילה אחת

מספר

שתי מילים

מספר

שלוש מילים

מספר

הוא

2145

שנאמר תהלים

62

שאינו יודע לשאול

15

אשר

1687

כמבואר למעלה

54

ולא תעלה במעלות

12

אמר

1481

שנאמר בראשית

39

מזבח אדמה תעשה

12

היה

1465

ויכול להיות

37

זאת תורת העולה

12

ולא

1402

שנאמר ישעיה

32

דברים קשים כגידין

11

לפי

1348

שנאמר דברים

27

הארץ באתם לראות

11

שלא

1209

שנאמר במדבר

19

האיש החפץ חיים

11

ישראל

1168

כדמסיק בילקוט

19

קום התהלך בארץ

11

אבל

1158

שנאמר ויקרא

19

ואהבת לרעך כמוך

11

נאמר

1073

חידוש העולם

18

אלה אלהיך ישראל

10

אלא

1047

אלהים אחרים

18

ואם נפשך לומר

10

אין

1028

שמסיק בילקוט

18

והבט ימין וראה

10

וגו

1003

וקרוב לשמוע

17

תרימו למרום קרנכם

10

להם

969

בפנים מאירות

16

רעות רבות וצרות

10

לומר

891

שנאמר יחזקאל

15

ראשון לחשבון עונות

10

שנאמר

854

כדאיתא במדרש

13

ראש ונשובה מצרימה

10

משה

770

תרימו למרום

13

כמו שיתבאר בסמוך

9

לשון

754

אכילה ושתיה

13

אשר אומר אליך

9

דבר

745

שיתבאר בסמוך

12

ואפקוד עונה עליה

9

היו

679

למעלה בפסוק

12

ערות הארץ באתם

9

הקב

653

דברות ראשונות

12

אחד בפני עצמו

8

הארץ

624

בפריה ורביה

11

ותטמא הארץ ואפקוד

8

יהיה

608

שנאמר ירמיה

11

הארץ ואפקוד עונה

8

כמו

595

מלאכת המשכן

11

טוב הצפון לצדיקים

8

כדי

576

ודומה כאילו

11

והיה כאשר תריד

8

אחר

569

עוללות אפרים

11

כמבואר למעלה בפסוק

8

אחד

567

וביאור הענין

11

בעת ההיא לאמר

8

וכן

558

ונשובה מצרימה

11

לפי דעתם ועצתם

8

אלו

543

לחשבון עונות

11

ויהי מתיו מספר

8

וזה

531

ראשון לחשבון

11

הקרב הקרב ביותר

7

לכך

529

אלהיך ישראל

10

מטל השמים ומשמני

7

בני

509

למרום קרנכם

10

למאי נפקא מינה

7

למה

497

נראין הדברים

10

השמים ומשמני הארץ

7

אינו

482

מתנות כהונה

10

אשר ימצא בכחו

7

בהם

474

קלקול הדינין

10

נוכל לומר שלכך

7

אני

469

ישראל ערבים

10

ואעשך לגוי גדול

7

שהוא

450

צריכין להיות

10

מעלה עליו הכתוב

7

ודאי

449

ביאור הענין

10

אין האדם יכול

7

ועל

444

עושין רצונו

10

בית ישראל בלבם

7

התורה

442

דברות אחרונות

10

יוצא מידי פשוטו

7

כאן

438

כאילו הקריב

10

אשר אנכי יושב

7

היינו

435

רוחות העולם

10

אין אלהי בקרבי

7

שכל

434

וכתיב ישעיה

9

צריך להיות מתון

7

שאין

432

לארכה ולרחבה

9

וישחטו שעיר עזים

7

איש

429

מבלתי יכולת

9

בארץ לארכה ולרחבה

7

וכל

427

נאמרו בלשון

9

ומצאוהו רעות רבות

7

יעקב

423

ממקום למקום

9

התהלך בארץ לארכה

7

אתה

416

במדרש תנחומא

9

אשר אעשה לפרעה

6

בכל

409

האזינו השמים

9

כמו שיתבאר לקמן

6

מקום

406

ראשון ראשון

9

רמז נכון ויקר

6

שהיה

403

לעסוק בתורה

9

אין צדיק בארץ

6

האדם

402

ראויין להיות

9

הוצאתיך מארץ מצרים

6

היא

401

לתחיית המתים

9

אשר צפנת ליראיך

6

דברים

399

יעסוק בתורה

8

אשר אנכי מצוך

6

וישב ישראל בארץ

6