שאלות לפרשיות השבוע בפירוש העמק דבר על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש העמק דבר על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו יהודה

מהו הקושי הענייני שמציג הנצי"ב לגבי הפשט של הדיבור המתחיל?

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "דבר"?

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

על אלו שתי הצעות של יהודה נאמר שאינן מנימוסי המדינה (מצרים)?

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

מדוע הוצרך יהודה להקים ולומר ליוסף "כי כמוך כפרעה"?

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר

לפי הסיפא לפירוש, מה הייתה מטרתו של יהודה בפנייתו ליוסף במילים הללו?

מד

יט

אדני שאל

יהודה מזכיר את דברי יוסף אל האחים. מדוע אינו מזכיר את חשדו של יוסף כלפיהם בריגול?

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהו ההבדל בין דברי האחים לדברי יעקב בתחילת הפירוש?

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהו ההבדל בין "נותר ל"נשאר"?

מד

כ

ויותר הוא לבדו לאמו

מהי הטענה המועלית כלפי דברי האחים בסיפא הפירוש?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהי משעות ביטוי זה, לפי פירוש הנצי"ב?

מד

כב

לעזוב את אביו

מהו הפירוש הלשוני אשר מוצג למילה "עזיבה"?

מד

כג

אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם

מהו הפירוש המוצע למילה "אתכם", בהקשר לפסוק הקודם?

מד

כז

ויאמר עבדך וגו'

בפירו מוזכר הכלל מפסוק י"ט:" אלא שלא נזכר במקומו כי אם מה שנוגע לענין". על איזה קושי ענייני בא לענות אזכור הכלל?

מד

כח

ולא ראיתיו עד הנה

לפי הסיפא של הפירוש, למי התכוון לרמוז יהודה במילים אלו?

מה

א

להתאפק

מדוע ביקש יוסף לבכות ולהתוודע אל אחיו? מדוע לא יכל לעשות זאת?

מה

א

ולא עמד איש וגו'

מיהם שני סוגי האנשים שיצאו כאשר קרא יוסף?

מה

ג

אני יוסף

מדוע לא הוסיף יוסף "אשר מכרתם אותי" כמו בפסוק ד'?

מה

ג

העוד אבי חי

מהן שתי התהיות שמעלה הנצי"ב בפירושו לד"ה הנוכחי?

מה

ד

גשו נא אלי

לפי הספורנו, מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?

מה

ד

אשר מכרתם אותי מצרימה

הנצי"ב רואה במילים אלו הוכחה לכך שאיש זולת יוסף לא ידע על המכירה. כיצד הוא מבסס מסקנה זו?

מה

ה

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם

מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרי"?

מה

ה

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם

דרך לשון הקודש להסמיך ל"חרון" את האות למ"ד, ולכן היה לו לומר "ואל יחר לכם". א"כ, מדוע אומר יוסף "בעיניכם"?

מה

ו

אשר אין חריש

מדוע יוסף אומר "קציר" לאחר "חריש"?

מה

ו

אשר אין חריש

מדוע יוסף אומר "חריש" ולא "קציר" בלבד?

מה

ח

ועתה לא אתם וגו'

מדוע מקדים יוסף דברים אלה לדברים הנאמרים (בפסוק הבא) שיעקב ובניו יבואו למצרים?

מה

ח

ומושל בכל ארץ מצרים

מדוע לא נכתב "ולמושל" כפי שכתוב "ולאדון"? (ר' גם עיון משווה בפסוק הבא).

מה

ט

לאדון לכל מצרים

מדוע כאן נאמר "לאדון לכל מצרים" בהקשר לארץ גושן? (ר' עיון משווה בפסוק הקודם).

מה

יא

כי עוד חמש שנים הרעב

מדוע כאן נאמר "רעב" בלבד, לעומת המתואר בפסוק ו' "אין חריש וקציר"?

מה

יב

והנה עיניכם ראות

מדוע מוסיף יוסף לומר "ועיני אחי בנימין"?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע מבקש יוסף מאחיו להביט בעין יפה ושתהא עינם טובה עליו?

מה

טז

וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו

מהו הביאור המוצע לשמחתם של המצרים בחברת אחי יוסף?

מה

יז

טענו את בעירכם

האם המילה "טענו" מתפרשת בלשון משא או בלשון דקירה?

מה

יח

וקחו את אביכם וגו'

מדוע, לדעת הנצי"ב, מאמר פרעה הוא מקרא מסורס?

מה

יט

ועיניכם

לפי סיפא הפירוש, מהו המסר של פרעה בדברו אל אחי יוסף?

מה

כא

עגלות על פי פרעה

מדוע הוכרח יוסף להודיע לאחים שלא יוכל לשלוח להם תבואה לארץ כנען אם לא יירדו למצרים?

מה

כא

עגלות על פי פרעה

מה מסיק הנצי"ב מדבריו של יעקב (בהמשך) "אלכה ואראנו", לגבי כוונת יעקב לרדת למצרים?

מה

כג

בזאת

מדוע מפרש הכתוב שכל שווי המשא שנשלח היה שלוש מאות כסף?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהם שני הטעמים לפיהם דקדק יוסף לומר "בדרך"?

מה

כה

ארץ כנען

מדוע נכתב תחילה "ויבאו ארץ כנען" ורק אח"כ "אל יעקב אביהם"?

מה

כו

ויגדו לו לאמר

מהו הכלל המנחה של הנצי"ב לגבי השימוש בלשון הגדה?

מה

כז

וירא את העגלות וגו'

מה גרם ליעקב להאמין לדברי האחים?

מה

כח

אלכה ואראנו

כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב לא התכוון להשתקע במצרים אלא רק לראות את יוסף?

מו

א

ויסע ישראל וגו'

מדוע כאן לא נצרך יעקב שישאוהו בניו, כפי הכתוב בפסוק ה'?

מו

א

ויבא בארה שבע

כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב התכוון לעקור מחברון ולהתיישב בבאר שבע?

מו

א

ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק

מדוע מדייק הכתוב במילה "זבחים" ובביטוי "לאלהי אביו יצחק"?

מו

ג

אל תירא מרדה מצרימה

מאיזו סיבה הבטיח ה' ליעקב "אל תירא וגו'"?

מו

ג

כי לגוי גדול אשימך שם

מהם שני הביאורים למילה "גוי" לפי הפשט ולפי הדרש?

מו

ד

ואנכי אעלך גם עלה

מהן שתי העליות המבוארות בפירוש הנצי"ב?

מו

ד

ויוסף ישית ידו על עיניך

מהם הטעמים לפיהם דוחה הנצי"ב את פירושי רשב"ם, ספורנו וראב"ע?

מו

ה

ויקם יעקב מבאר שבע

מהו הפירוש של המילה "ויקם" בהקשרה?

מו

ה

וישאו בני ישראל את יעקב אביהם

מדוע יעקב לא היה בעל כח ללכת בעצמו?

מו

ה

בעגלות אשר שלח פרעה

מדוע לא נאמר "אשר שלח יוסף" ככתוב בפרק מ"ה בפסוק כ"ז?

מו

ז

בנותיו ובנות בניו

הנצי"ב טוען כי ליעקב היו עוד בנות מנשיו מלבד דינה. איזה פסוק מובא כראיה לטענה זו?

מו

ז

הביא אתו מצרימה

מהו ההבדל לגבי הביאה למצרים בין "בניו ובני בנותיו" לבין "בנתיו ובנות בניו"?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים