שאלות לפרשיות השבוע בפירוש הטור הארוך על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש הטור הארוך על התורה
לרבי יעקב בן אשר 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו יהודה

מה הביא את יהודה להציע שיהיה עבד במקום בנימין?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

לשם מה מודגשת השוואתו של יוסף למלך פרעה?

מד

יט

אדני שאל

מהו הקושי שמעלה הרמב"ן לגבי אריכות דברי יהודה?

מד

כ

ואחיו מת

מהי התמיהה המועלית לגבי הדיבור המתחיל בפסוק זה?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

כיצד מבואר הביטוי שבדיבור המתחיל? מהם שני הטעמים שלפיהם קיצר הכתוב?

מד

כב

ועזב את אביו ומת

מהו ההבדל בין רש"י ורמב"ן לבין הרשב"ם לגבי האדם שעליו מוסבת המילה "ומת"?

מד

כז

אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי

ליקב יש בנים רבים ובני בנים. וא"כ מדוע אמר "ילדה לי אשתי", הרי היו לו נשים נוספות?

מד

לא

והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה

מדוע לא נאמר "והורדת", שהרי הכוונה בפנייה ליוסף?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע יהודה נכנס לדבר ומדבר עם יוסף יותר משאר אחיו?

מד

לב

אם לא אביאנו אליך

מדוע לא נאמר "והצגתיו לפניך", כפי שהבטיח יהודה ליעקב בפרק מ"ג בפסוק ט'?

מה

א

ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו

מהו ההבדל בין פירושו של רש"י לבין פירוש הרמב"ן למילה "להתאפק"?

מה

א

העוד אבי חי

מהם שלושת הביאורים המובאים לשאלתו החוזרת של יוסף (מפרק מ"ג פסוק כ"ז)?

מה

ד

גשו נא אלי

מהם שלושת הביאורים המובאים לדיבור המתחיל?

מה

י

וישבת בארץ גושן

מדוע מציע יוסף שיעקב יישב בארץ גושן?

מה

יא

פן תורש אתה וביתך

מדוע לא יוכל יוסף לשלוח מזון לארץ כנען, במידה שיעקב ובניו יישארו שם?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מהי השגתו של הרמב"ן על פירוש רש"י?

מה

טז

באו אחי יוסף

מדוע נאמר "וייטב בעיני" בהקשר לבואם של אחי יוסף?

מה

יז

טענו את בעירכם

מהו הקושי הלשוני שמציג רבי יוסף קמחי לגבי המילה "טענו"?

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע אמר פרעה את דבריו בלשון ציווי?

מה

כב

לכלם נתן לאיש חליפות שמלות

מהי הסיבה הנרמזת במידה כנגד מידה?

מה

כב

ולבנימין נתן שלש מאת כסף

כיצד מוסבר מתן הסכום המדויק 300?

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

מהו ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש הרמב"ן?

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

על סמך מה מועלית הטענה שיתכן כי בנימין לא חזר עם עשרת אחיו לארץ כנען?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מדוע אמר יוסף לאחיו שלא יפחדו בדרך?

מה

כו

ויפג לבו

מהו ההבדל בין פירש"י לבין פירוש הרמב"ן?

מה

כז

וירא את העגלות. ותחי רוח יעקב אביהם.

מדוע שרתה השכינה על יעקב (שני פירושים)?

מה

כח

רב עוד יוסף בני חי

לפי הפירוש, למי הפנה יעקב את שאלתו?

מו

א

ויזבח זבחים

מדוע יעקב זבח זבחים (שני פירושים)?

מו

ב

ויאמר יעקב יעקב

מדוע פונה ה' בשם "יעקב" אף על פי שכבר אמר לו (פרק ל"ה פסוק י') "לא יקרא שמך עוד יעקב"?

מו

ד

אנכי אעלך גם עלה

מדוע העליה נכפלת פעמיים בפסוק זה?

מו

ה

וישאו בני ישראל את יעקב אביהם

מהי המידה כנגד המידה הנזכרת בפירוש?

מו

ז

ובנות בניו

מהו ההבדל בין פירש"י לבין פירוש הרמב"ן?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים