שאלות לפרשיות השבוע בפירוש מלבי"ם על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש מלבי"ם על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו יהודה

לפי פירוש המלבי"ם, המתחייב במשפט יכול לבקש זכות בדרך משפט או לבקש מחילה על חטאו בדרך חסד. באיזו דרך בחר יהודה? מדוע?

מד

יח

ויגש אליו יהודה

כיצד מפרש המלבי"ם את הביטויים "באזני אדני" ו"כי כמוך כפרעה" בהקשר לשאלה הקודמת?

מד

יט

אדני שאל

בעל העקדה, רבי יצחק עראמה, מביא שלושה עניינים העשויים להוות זכות במשפט אשר עורך יוסף לאחיו. לאיזה משלושת העניינים מתייחס פירושו של רבי יצחק אברבנאל?

מד

כ

ונאמר אל אדני

בהמשך לשאלה בפסוק הקודם, מהו תפקידם של ששת הטעמים המוזכרים בסעיפים, בהקשר לאחד משלושת העניינים שנדונו?

מד

כב-כג

ונאמר

לאיזה משלושת העניינים הנזכרים ע"י בעל העקדה מתייחס פירוש המלבי"ם לפסוקים הללו?

מד

כו

ונאמר לא נוכל לרדת

מהן שתי הסיבות שציינו האחים בפני יעקב לכך שלא יוכלו לרדת שוב למצרים ללא בנימין?

מד

כז

ויאמר עבדך אבינו

מדוע אומר יעקב "כי שנים ילדה לי אשתי"? הרי היו לו עוד ילדים ונשים.

מד

כח

ויצא

בפירוש המלבי"ם מובאים שלושה טעמים המבארים שביציאת יוסף לחפש את אחיו לא היה כל כך סכנה. מהם?

מד

כט

ולקחתם

פרטו את ההקבלה שעורך המלבי"ם בין כל אחד מצמדי המילים הבאות מפסוק זה ומהפסוק הקודם, בהתאמה: ולקחתם-ויצא, גם את זה-האחד, מעם פני-מאתי, וקרהו אסון-טרף טרף. כיצד נועדה ההקבלה לבאר את הלך מחשבתו של יעקב בסירובו לאחים (רמז במילה "לגריעותא")?

מד

ל-לא

ועתה

מהו תפקידו התחבירי של הביטוי "והנער איננו אתנו"?

מד

ל-לא

ועתה

כיצד קושר המלבי"ם בין הסיפא בפירושו לבין אחד משלושת העניינים ל בעל העקדה בפסוק י"ח?

מד

לב

כי עבדך

אם בנימין אכן גנב את הגביע, הרי לכאורה יהודה נפטר מהערבות לאביו, כי בנימין פשע בעצמו. כיצד מפריך המלבי"ם טענה זו?

מד

לג-לד

ועתה

מדוע יוסף לא אמור 'להפסיד' מעסקת החליפין שמציע יהודה?

מה

א-ב

?

המלבי"ם מבאר כי את המילים "הוציאו כל איש מעלי" אמר יוסף בבכי. איזה קושי ענייני בכתובים בא המלבי"ם ליישב באמצעות ביאור זה?

מה

ג

כי נבהלו מפניו

ממה יראו אחי יוסף?

מה

ד

ויאמר אני יוסף אחיכם

מהם שלושת הטעמים לפיהם חשב יוסף שאחיו לא ענו לו?

מה

ד

ויאמר אני יוסף אחיכם

מהו "הצד הראשון" אשר מוזכר בסיפא פירוש המלבי"ם? (ר' רמז בפסוק הבא)

מה

ה

ועתה

אלו טעמים מביאים את יוסף לומר "אל תעצבו" ו"אל יחר בעיניכם"? (ר' פירוש לפסוק ד')

מה

ו-ז

כי זה שנתים וכו' וישלחני אלהים וכו'

מהו הטיעון המרכזי אותו מעלה יוסף כדי לשכנע את האחים לזנוח סופית את הרצון לנקום בו (שהרי עלה לגדולה מעצם המכירה ביוזמת האחים)?

מה

ח

ועתה

המלבי"ם מציין שני טעמים הגורמים לאחים להתעצב על עצם מכירת יוסף. מהם דברי יוסף בכל טעם הבאים להבהיר לאחים את רעיון ההשגחה האלהית?

מה

ח

ועתה

מהו סדר שלוש המדרגות שהעלה פרעה את יוסף זה אחר זה?

מה

יא

וכלכלתי אתך שם

מדוע לא יוכל יוסף לכלכל את יעקב אם יישאר לשבת בארץ ישראל?

מה

טז

והקל נשמע

מה נחשב עד עתה לקלון בעיני פרעה ועבדיו?

מה

יז-יח

ויאמר פרעה אמר אל אחיך

כיצד מסיק המלבי"ם מהניסוח של ד"ה בפסוק זה, כי כוונתו של פרעה היתה ליישב את משפחת יעקב במצרים רק לפי שעה ולא בקביעות?

מה

יט

ואתה

מהי החשיבות המיוחסת לשילוח העגלות ע"י פרעה ולא ע"י יוסף? האם לפי פירוש זה הכוונה שמשפחת יעקב תשב במצרים בקביעות או רק לפי שעה?

מה

כ

ועינכם

כיצד מגיע המלבי"ם למסקנה כי משפחת יעקבמתכוונת להשתקע במצרים בקביעות ולא כפי שנאמר בפסוק ט"ז?

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

מהו פירושו של רבי יצחק אברבנאל בפסוק זה?

מה

כח

ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי

מהם שני הביאורים שמביא המלבי"ם לדברי יעקב? מה מסיק המלבי"ם מדבריו של יעקב "אלכה ואראנו"?

מו

א-ב

ויסע

בסיפא הפירוש, מהו הביסוס שמביא המלבי"ם ולפיו יעקב לא התכוון להשתקע במצרים בקביעות?

מו

ג-ד

ויאמר אנכי האל אלהי אביך

מדוע נאמר "גוי גדול"?

מו

ג-ד

ויאמר אנכי האל אלהי אביך

מדוע, לפי רי"א, נאמר ליעקב "ואנכי אעלך"? ומדוע נאמר "גם עלה"?

מו

ה

ויקם יעקב

מה מסיק המלבי"ם מהשימוש בפועל "ויקם"?

מו

ו-ז

ויקחו

מהי האבחנה הלשונית שעורך המלבי"ם בין "ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו" לבין "הביא אתו מצרימה" שנאמר לגבי בניו ובני של יעקב?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים