שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רבינו בחיי על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש רבינו בחיי על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

לשון הגשה משמשת לשלושה דברים? מהם לפי פירוש רבינו בחיי?

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

כיצד מפרש רבינו בחיי את המילה "דבר " במשפט "ידבר נא עבדך דבר"?

מד

יח

ואל יחר אפך בעבדך

מדוע פונה יהודה אל יוסף במילים אלו?

מד

כב

ועזב את אביו ומת

על מי מוסבת במילה "ומת", לפי רבינו בחיי?

מד

כז

ילדה לי אשתי

מדוע לא נכתב "ילדה לי רחל"?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מהו הפירוש לביטוי "כל הימים"?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מהו הקושי הלשוני שמציג רבינו בחיי בלשון "אליך"?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע צעק יהודה "כי איך אעלה אל אבי וגו'"?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מה הביא את יוסף להתוודע לאחיו?

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו

מהן שתי הסיבות לפיהן אמר יוסף "הוציאו כל איש מעלי"?

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע אמר יוסף לאחיו להתקרב אליו?

מה

י

והיית קרוב אלי

בני יעקב יכולים להישאר בארץ כנען ויוסף יכלכלם שם וישלח להם תבואה. א"כ, מדוע חשוב שכולם יבואו להתגורר בארץ גושן במצרים?

מה

יב

והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין

מדוע משווה יוסף את בנימין לשאר אחיו?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע, לדעת הרמב"ן, העובדה שיוסף המושל מדבר בלשון הקודש לא מהווה ראיה גמורה לכך שאכן הוא יוסף?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מה דרשו רבותינו מכך שלא נכתב "כי אני המדבר אליכם"?

מה

יד

ויפל על צוארי בנימין אחיו

מהו הקושי הלשוני אותו מציג רבינו בחיי?

מה

טז

והקל נשמע בית פרעה?

מדוע שמחו המצרים בראותם את בית אביו של יוסף?

מה

טז

והקל נשמע בית פרעה?

לפי המדרש, הקול של מי נשמע?

מה

יח

ואכלו את חלב הארץ

למה רומז הכתוב בעתיד?

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע הוצרך פרעה לצוות על יוסף לשלוח כזאת לאביו?

מה

כב

ולבנימין נתן שלש מאת כסף

מהו הטעם בכתוב "שלש מאת"?

מה

כב

חמש חלפת שמלת

מהו הרמז במילם אלו?

מה

כג

ולאביו שלח כזאת

במה דומה המנחה ששלח יוסף ליעקב לזו ששלח יעקב לעשו?

מה

כג

בר לחם ומזון

מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מדוע אומר יוסף לאחיו לא לפחד בדרך חזרה, לפי הרמב"ן?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהו הפירוש הנוסף המוצג לביטוי לפי המדרש?

מה

כו

ויפג לבו

כיצד מדיע רבינו בחיי למסקנה שפסקה תנועת לבו של יעקב?

מה

כז

וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם

מדוע לא ציטטו אחי יוסף גם את דברו אליהם "אשר מכרתם אתי מצרימה"?

מה

כז

וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם

מהו הנימוק המובא לעובדה שיעקב אבינו לא ידע מעולם על מכירת יוסף?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים