שאלות לפרשיות השבוע בפירוש כלי יקר על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש כלי יקר על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מהו הביאור הניתן ע"י הכל יקר לדבריו של יהודה "בי אדני"?

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מדוע יהודה קיבל עלי נידוי יותר משאר אחיו?

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

מהו הטעם השני לפיו יהודה פונה ליוסף במילים "בי אדני"?

מד

יח

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני

הכלי יקר מפרש ביטוי זה כ"אותו עוון תלוי בי". מהו הטעם השני לפנייתו של יהודה ליוסף במילים אלו?

מד

יח

ידבר נא עבדך דבר באזני אדני

מהם שני הטעמים לפיהם ניגש יהודה ללחוש באוזנו של יוסף?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

יהודה רצה ללחוש באוזנו של יוסף על ענין עלילת הגביע. מהי המידה כנגד מידה המוזכרת בהקשר זה?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהי כוונתו של יהודה באומרו "ואל יחר אפך בעבדך"?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהו הקושי הלשוני שמעלה הכלי יקר בפניית יהודה ליוסף :"ידבר נא עבדך דבר"?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

לפי סיפא הפירוש, על מי יכול להיות מוסב הכינוי במילה "עבדך"?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהו הקושי הענייני שמעלה הכלי יקר לגבי הביטוי בדיבור המתחיל? מהי ההשערה שמועלית בניסיון ליישב את הקושי?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהו הפירוש המילולי של הפרשן לביטוי בדיבור המתחיל?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מה מתרץ הכלי יקר באמצעות ההשוואה בין הביטוי "ויבחנו דבריכם" לבין "ויאמנו דבריכם" שנאמר לאחים לאחר צאתם מהמאסר?

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

מדברי יהודה עד כה הרי מובן שיעקב חי. א"כ, מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

יוסף שואל "העוד אבי חי" במקום "העוד אביכם חי". כיצד פירשו זאת האחים?

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

יוסף אומר "אני יוסף" במקום "אני יוסף אחיכם". כיצד פירשו זאת האחים?

מה

ג

העוד אבי חי וגו'

מדוע, לדברי יוסף, זכה הוא להיות רועה ישראל זן ומפרנס?

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מה רצה יוסף להראות לאחים בעצם העובדה שהוא מהול?

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

בזכות אלו ארבע דברים ישראל נגאלו ממצרים? כיצד רמז יוסף לאביו ולאחיו שהיה שלם בכל ארבעת הדברים הללו?

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע לא גילה יוסף לאביו, כמתברר בהמשך, את ענין מכירתו?

מה

כז

וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו'

מהו ההיגד המתודולוגי של הכלי יקר על פירוש רש"י?

מה

כז

וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו'

מהו הקושי הלשוני שמעלה הכלי יקר לגבי המילה "עגלות"?

מה

כז

וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו'

לפי סברת הכלי יקר, רש"י הבין את המילה "עגלות" כפשוטו. א"כ, מה גרם לרש"י גם להוציא המקרא מפשוטו בפסוק זה?

מה

כז

וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו'

לפי הסיפא של הפירוש, כיצד קושר הגלי יקר בין "מדה כנגד מדה" לבין מסקנת יעקב שוודאי יוסף חי?

מה

כח

רב עוד יוסף בני חי

כיצד מפרש הכלי יקר את המילה "רב" בהקשרה? ומהו הפירוש הנוסף אשר מייחס למילה זו בסיפא דבריו?

מה

כח

רב עוד יוסף בני חי

בפרק מ"ו בהמשך, מדוע לא מוזכר גם אברהם במשפט "ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק"?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

מהי מטרת כל הסיבות והגלגולים שנועדו להוריד את בנ"י מצרימה?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

מהו פשר דקדוק הלשון בביטוי "אנכי ארד עמך"?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

מהו פשר דקדוק הלשון בביטוי "אעלך גם עלה"?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

כיצד המשל שמביא הכלי יקר מבאר ומסביר את פשר דקדוקי הלשון הנ"ל?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים