ןכות חותינ
םיעודיו םירורב םיקוח תרזעב "ותסיחד" ךות טסקט חותינל תיתטיש ךרד יהוז
רופיס אוה בחרה ונבומב טסקט .תונחבומ תוירוגטק לש לבגומ רפסמל שארמ
יכוניחה רקחמב .תועונתב וא תונומתב ,םילמב ראותמו בותכ תויהל לוכי רופיסו
,תויפצת רואת ,תונויאר ומכ םינוש תורוקממ םיבותכ םיטסקט לבקל םילוכי ונא
תונומת תוארל ,ואדיו יטרסב םג תופצל םילוכי ונא .'דכו םידימלת לש תודובע
תנחבומ ךרדב השענ טסקטה חותינש תורמל יכ ןייצל בושח .דועו םימישרתו
הנוב וב ךילהת ,ותוהמב יביטקייבוס ךילהת והז יכ ןובשחב תחקל שי ,תיתטישו
.וינפל רשא טסקטל ותונשרפ תא רקוחה
ןוחבאל ,טסקטה לש םייזכרמה תונויערה לש הקפה יכרצל שמשמ ןכות חותינ
םיעיפומה םינותנל סחיב תורעשה תאלעהל סיסב תויהל לוכיו םינוויכו תומגמ
.טסקטב

:ןה םיטסקט לש חותינל תויזכרמה םיכרדה יתש
םיגשומ חותינ .1
םיגשומה ןיב םירשק חותינ .2


םיגשומ חותינ

לש ךילהת .טסקטה דודיק ךילהת והז רתויב תינטשפה ותועמשמב םיגשומ חותינ
תקידבו ,טסקטב םיעיפומה םייזכרמה תונויערה וא םיגשומה לש הראהו יופימ
.םתעפוה תורידת
זאו שארמ ונבנש תוירוגטק יפ לע .א :םיכרד יתשב עצבתהל לוכי דודיקה ךילהת
האירק .ב .םהינפל רשא טסקטב ולא תוירוגטק לש ןתעפוה ןוחבל םירקוחה לע
.טסקטה ךותמ תולועה תוירוגוטקה תקידבו טסקטה לש תישפוח


םירשק חותינ

תכרעמ אלא ,דקומה םה םמצע ינפב םיגשומה אל רשאכ יטנמס חותינ והז
םיגשומה ןיבש םיסחיל וא רשקל סחייתמ םירשקה חותינ .םהיניבש םירשקה
םיעיפומה םיגשומה לש ינושאר יוהיז שרוד ךילהתה .טסקטב םיעיפומה םינושה
.טסקטב םיעיפומה םירחא תונויערו םיגשומ םע םהלש םירשקה רותיא ךשמהבו


טסקט חותינב ףקותו תונמיהמ

והז טסקט חותינו רחאמ .דיחי רקוח י"ע עצבתמ וניא טסקט לש ןמיהמ חותינ
רקוחה לע הבוח חותינה ןמ תולועה תונקסמל ףקות תתל ידכש ירה ינשרפ ךילהת
םירחא םישנא םג אלא ,תידעלבה ותנבה תורירש פ"ע ועבקנ אל ןהש אדוול
ינש י"ע כ"דב םישענ דודיקה יכילהת ךכיפל .המוד ןפואב טסקטה תא םיניבמ
תואצותה ןיב םיוושמו םיקדוב כ"חא ,ינשב דחא יולת יתלב ןפואב תוחפל םישנא
התיה םהיבגל םיאצממ םתוא תא קר גיצמ רקחמהו םירקוחה ןמ דחא לכ לש
המכסהה יזוחא בושיחל תורורב תויטמתמ תוטיש ןנשי .םירקוחה ןיב המכסה
:אבה רמאמב עיפומכ

http://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17


טעומ ךרוצו תוכורא ןמז תופוקת ףיקהל תורשפאה תוללוכ הטישה תונורתי
.ההובג רוזחש תונמיהמ ;םירקחנה דצמ הלועפ ףותישב

תונימז ,( authenticity) ךמסמה תומיא לש היעבה תללוכ הטישה תונורסח
םשרפל ידכ םירבדה ובתכנ וב רשקהה תרכהב ךרוצהו המיגד תויעב ,םיכמסמה
.הפיקת הרוצב

:םיאבה םירתאב עיפומ ןכות חותינל תושיג יבגל ףסונ טורפ

http://writing.colostate.edu/references/research/content/

http://qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm#g3

םילמ - טסקט חותינל תושיג לע הקמל 'ג לש רמאמ

http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/papers/handbook.htm

ישאר ךסמל הרזח