ןויאר

:תונויארל תוירקיע תוירוגטק שולש תומייק
,אל/ןכ לש םיטירפ לע םיססובמה תונויאר - structured interviews - םינבומ תונויאר .1
'.וכו הרירב בר תולאש
תולאש לע םיססובמה תונויאר - semi-structured interviews - תיקלח םינבומ תונויאר .2
החיש ןמזל ןתרטמש תוחותפ תולאש יווילב ,ןייאורמ לכל תולאשנ בתכב שארמ ונכוהש
תולאשב ןוידל ףסונבש ןוויכמ ,ןויאר לש הז גוס םיפידעמ כ"דב התיכ יבצמ ירקוח .תיעבט
.ושחרתהש םיעוריאה יבגל תיעבט החיש להנל רשפא תויזכרמ
.תישפוח החיש לע םיססובמה תונויאר - unstructured interviews - םיחותפ תונויאר .3

םינייפואמ םינבומ תונויארש ןעוט אוה .וללה תוירוגטקה תשלש ןיב הוושה (1994) Johnson
םירקס .ויתובושת תקידבבו ןייאורמל יטרדנטס יוריג תלעפה ךרד תלבקתמ רשא ,תודיחא י"ע
לע שגד תוחפ םימש תיקלח םינבומ תונויאר .ןויאר לש הז גוסב םישמתשמ כ"דב בחר ףקיהב
.התגשה ןפואב םינטק םילדבה י"ע "םהוזמ" וניאש עדימ גישהל םיסנמ ןיידע ךא ,הדיחא השיג
.ןויארה תוביסנלו ןייאורמה יפואל תמאתומ רשא ,השימג רתוי השיגב םישמתשמ הז הרקמב
.קוידב םיאשונ םתואב םילפטמ דימת אל ,תיקלח םינבומ תונויארל דוגינב ,םיחותפ תונויארב
.םירחא תורוקממ גשוהש עדימ רשאל איה ןאכ הרטמה

:הנבומ ןויאר ןונכת
.הנבומ ןויאר ןונכתל תויחנה םיעיצמ (1997)Eric/AE Staff
תואמגוד .ןהילע תונעל ןיינועמ רקסה רשא תויללכ ,תובחר תולאש חסנל אוה ןושארה בלשה .1
ןייאורמהש ןכתי ?עובקל וא דומלל ףאוש רקחמה המ ;רקחמה ךרענ המל :תוללוכ תולאשל
.שחרתה יוניש םאה עובקל וא ,שחרתהש והשמ ראתל שקבתי
םיטנמלאל וללה תולאשה תא םגרתל איה היינשה המישמה ,תויללכה תולאשה חוסינ רחאל .2
.תוקיודמ תולאש וא תורעשהכ הדידמל םינתינה
.דעיה תייסולכוא רותיא אוה אבה בלשה . 3
.שקובמה עדימה תא בינהל תורומאה תויפיצפס תולאש לש רגאמ םיחסנמ תעכ קר . 4

:ןויארל תומיאתמ תולאש תביתכל םינוירטירק
רקחמל תויטנוולר .1
ןייאורמל תויטנוולר .2
.הבושתה ןתמ תולק .3

:םיאבה תולאשה יגוסמ ענמיהל יוצר
עדימ תורוקמ קודבל ןייאורמ תובייחמה .1
תחנ-יאל םורגל תולולעה .2
ילילש רואב ןייאורמה תא גיצהל תויושעה .3
םיתומיעל איבהל תולוכיה .4
.תדקוממ הבושת ןהל ןיאש .5

תונויארל תוינבת
:םיאבה תולאשה יגוסמ קלח םיללוכ םינבומ תונויארל םישמשמה םינולאשה בור
.תומכ וא תורידת ,םש ןוגכ הטושפ הבושת תולעב תולאש - רסחה תא םלשה .1
.ןוכנ אל/ןוכנ ;אל/ןכ :לשמל - תובושת לש תויורשפא יתש םע תולאש .2
.אל ללכב /טעמ /הברה /דאמ הברה :לשמל - תוגרודמ תובושת תושקבמה תולאש .3
ךותמ רתוי וא תחא תורשפא רוחבל שקבתמ ןייאורמה ולא תולאשב -
חווט אלל תולאש .4
רוחבל בייח היהי אל בישמהש ידכב "רחא" ףיעס לולכי הלאש לש הזכ גוסש יוצר .המישר
.המע םלש וניאש הבושת
הבושתה תלבק חיטבהל תנמ לע תודקוממ דאמ תויהל תובייח ולא תולאש -
תוחותפ תולאש .5
.היוצרה


:(Walker and Adelman, 1975, p. 140) םיליעי תונויאר תכירעל תועצה
םתא הז ךרדב .ליעפ דיקפת לוטיל ילבמ ,היתפמאו תוניינעתה םיגיצמה םיניזאמ ויה .1
.ןייאורמה תעד תא םיכירעמ םתאש םירדשמ
וא העתפה לש תושגר תעבהמ דחוימב ורהזיהו ,םכלש הדמעה תא ועיבת לא - םיילרטינ ויה .2
.ןייאורמה ירבדל המכסה-יא
שוחי ןייאורמה ,םיצוחל וא םיססוהמ םישח םתא םא .הבושח םכלש תוחונה תשגרה .3
.םאתהב גהנתיו ,ולא תושגרה
חינהל בושח .םכיתועדל דגונמש בשוח אוהש הדמע וא העד עיבהל דחפמ ןייאורמהו ןכתי .4
המ תעדל הצור יתייה ינא" ;"יל תובושח ךיתועד" :ןוגכ םיטפשמ םע ןייאורמ לש ותעד תא
."הנוכנ תחא הבושת ןיא ןחבמ וניא הז" ;"בשוח התא
.ןייאורמ לכל המוד הרוצב תולאשה תא וחסנ .5
הניאש הלאש שדחמ חסנל םינכומ היהו ,םכילא דומצב תולאשה םע םתנכהש ףדה תא חנה .6
.ידמ תיללכ וא תלפרועמ הבושת הבינמ רשא וא ,הנבומ

:(Hopkins, 1993, p. 125) םייתתיכ םיכילהת רקחב תונויאר לש םיירקיע םישומיש
התיכה ייח לש הארוה לש םיוסמ טקפסא לע דקמתהל .1
יללכ ינוחבא עדימ גישהל .2
.התיכ םילקא רפשל .3


תונויאר לש םייסיסב םיגוס העברא םנשי םייתתיכ םיכילהת תודוא רקחמב
:(Hopkins, 1993)
דימלתל הרומ ןיב ןויאר .1
דימלתל הפוצ ןיב ןויאר .2
דימלתל דימלת ןיב ןויאר .3
.הפוצל הרומ ןיב ןויאר .4

:דימלת-הרומ תונויאר .1

העברא/השלש לש תוצובקב וא תינדיחי הרוצב) דימלת-הרומ תונויאר עוציבל תונורתי
:(Hopkins, 1993, p. 126) (םידימלת
.דימלתה םע רישי עגמב אצמנ הרומה .1
.הרומה םע ותורכיה בקע ,חונינ רתוי דימלתה .2
.הרישי הרוצב עדימ רתאל לוכי הרומה .3
.רועישה ירחא וא רועישה ןמזב ןויארה תא עצבל רשפא .4
.תוררועתמ ןה רשאכ תידיימ הרוצב תויעבב לפטל ןתינ .5
.דימלתה שארב ירט ןיידע אוה רשאכ עדימ לבקל ןתינ .6

העברא/השלש לש תוצובקב וא תינדיחי הרוצב) דימלת-הרומ תונויאר עוציבל תונורסח
:(Hopkins, 1993, p. 126) (םידימלת
ןמז הברה םילזוג .1
םהיתושגר תא עיבהל םידלי בבודל השק םיתעל .2
.תובושתב קויד יאו תוחונ יאל םורגל לולע רבדה הטלקה דויצב םישמתשמ רשאכ .3

(םידימלת 4-3 ת צובקב וא ינדיחי) דימלת - הפוצ תונויאר .2

העברא/השלש לש תוצובקב וא תינדיחי הרוצב) דימלת-הפוצ תונויאר עוציבל תונורתי
:(Hopkins, 1993, p. 126) (םידימלת
.דימלתהמ עדימה תא גישמ הפוצהש ןמזב הרומה תא ררחשמ הפוצב שומיש .1
.םהלש םירומה םע רשאמ ץוחבמ םדא םע םינכ רתוי תובורק םיתעל םידימלת .2
.תויביטקייבואל רתוי הטונ הפוצ .3

העברא/השלש לש תוצובקב וא תינדיחי הרוצב) דימלת-הפוצ תונויאר עוציבל תונורסח
:(Hopkins, 1993, p. 126) (םידימלת
.עדימ ןתמב סוסיהל םורגל לולע הפוצה םע דימלתה לש תורכיה רסוח .1
.םיידדה םיסוסיה ןכתי .2
לולע הז עדימו ,היינש דימ עדימ לבקל לולע אוה ,רקחמב ינושארה ןכוסה אוה הרומה םא .3
.הפוצה תועדמ עפשומ תויהל
.ןמז הברה לזוג הרומל (הפוצ) ןייארמל דימלתמ עדימה תרבעה ךילהת .4
.ןמוימ הפוצ גישהל השק .5

ישאר ךסמל הרזח