תיפצת


םינוירטירק יפ לע ,םימיוסמ םיבצמב םיקדבנ לש תוגהנתה םושירו יתטיש בקעמ הנה תיפצת
:תוירקיע הייפצ תוטיש יתש תומייק .(1998 ,ץנ) שארמ ועבקנש

הרישי תיפצת .א

תא טילקמ וא םשורו דצה ןמ דמוע אלא ,תוליעפב קלח חקול וניא רקוחה הרישי תיפצתב

.שחרתמה
רתויב תלבוקמה הטישה איהו התושחרתה תעב תישונאה תוגהנתהה לע תכרענ הרישי תיפצת
.םיפתתשמל העודי רקוחה לש ותוהז ,הז הרקמב .היגולופורתנאה םוחתב
לש "םכווית" אלל ,תרקחנה תוגהנתהה ןיבל רקוחה ןיב יעצמא יתלב עגמ תללוכ הטישה :תונורתי
.םירקחנה דצמ הלועפ ףותישל תטעומ תוקקדזה ו ,תונורכיז וא/ו תונשרפ
לע תופסונ תועידי אלל ףקת שוריפ ןתמב םיישקו תונמיהמ רסוח תללוכ הרישיה תיפצתה :תונורסח
.(ד"משת ,ביציו סרפ) םיעיפומ םה וב יתרבחה רשקהה לעו םינושה תוגהנתהה יגוס
:תינונס רתאב אוצמל ןתינ הז אשונב הבחרה

http://www6.snunit.k12.il/projects/howto/research/res4.html


תפתתשמ תיפצת .ב

יפ לע תכרענ תיחנומה תיפצתה .תרקחנה הצובקה ןמ קלחל רקוחה ךפוה תפתתשמה תיפצתב
.תופצנה תויוגהנתהה תא שרפל דציכו תופצל המ לע עבוקה קיודמ ךירדת

ישאר ךסמל הרזח