מילים נרדפות בפירוש המלבי"ם לתנ"ך

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

מילים נרדפות בפירוש המלבי"ם לתנ"ך


בשלב זה מופיעות רק המילים בתורה

המדור בהכנה


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

מילים נרדפות בפירוש המלבי"ם לתורה- מיון לפי סדר המקראות

סדרה

ספר

פרשה

פרק/
מקטע

פסוק/אות

מילים נרדפות

תורה

בראשית

בראשית

א

א

ראשית-תחלה

תורה

בראשית

בראשית

א

א

ברא-יצר-עשה

תורה

בראשית

בראשית

א

א

הויה-אלהים

תורה

בראשית

בראשית

א

ו

גשם-מטר

תורה

בראשית

בראשית

א

ט

יבשה-חרבה

תורה

בראשית

בראשית

א

י

קרא את-קרא ל

תורה

בראשית

בראשית

א

יד

אור (מן המאורות)-אור (ויהי אור)

תורה

בראשית

בראשית

ב

יט

קרא אותו-קרא לו

תורה

בראשית

בראשית

ג

ו

חמדה-תאוה

תורה

בראשית

בראשית

ג

ז

פקח-פתח

תורה

בראשית

בראשית

ג

ז

עָרום/עֲרומים-עֵירום/עֵירומים

תורה

בראשית

בראשית

ג

כב

אֶחד ממנו-אַחד ממנו

תורה

בראשית

בראשית

ד

י

עונשים (בין החטא שחוטא נגד הדת האלהי או הנמוסי)-עונשים (בין החטא שחוטא נגד הדת הטבעי)

תורה

בראשית

בראשית

ד

טז

מפני-מלפני

תורה

בראשית

נח

ז

כב

נשמת חיים-נשמת רוח

תורה

בראשית

נח

ח

כא

בעבור-בגלל

תורה

בראשית

נח

ח

כב

ימי-ימי הארץ

תורה

בראשית

נח

ט

ב

מורא-חתת

תורה

בראשית

נח

ט

טז

מדת הדין (אם ידון לפי ערך החוטא)-מדת הדין (אם ידון לפי ערך מי שחטאו כנגדו)

תורה

בראשית

לך לך

יב

יג

בעבור-בגלל

תורה

בראשית

לך לך

יג

ח

ריב-מריבה

תורה

בראשית

לך לך

טו

ה

הבטה-ראיה

תורה

בראשית

לך לך

טו

יג

דן-שופט

תורה

בראשית

לך לך

טז

יד

עין-באר

תורה

בראשית

לך לך

יז

י

ברית-אות ברית

תורה

בראשית

וירא

יח

יא

דרך-אורח

תורה

בראשית

וירא

יח

יד

דבר שיעשה ה' ע"י מלאך ושליח-דבר שיעשה ה' בעצמו שלא ע"י שליח

תורה

בראשית

וירא

יט

לג

שכב אתה-שכב עמה

תורה

בראשית

וירא

כא

א

אמירה-דבור

תורה

בראשית

וירא

כא

א

זכר-פקד

תורה

בראשית

וירא

כא

יד

גרש-שלח

תורה

בראשית

וירא

כב

א

נסיון-בחינה

תורה

בראשית

וירא

כב

ט

שלמות (שהוא בכח)-שלמות (שיוצא מכח אל הפועל שנעשה קנין בנפש)

תורה

בראשית

וירא

כב

יג

מעל-ממעל

תורה

בראשית

חיי שרה

כד

כ

עין-באר

תורה

בראשית

חיי שרה

כד

מח

חסד-אמת

תורה

בראשית

חיי שרה

כד

נז

אלך-אלכה

תורה

בראשית

תולדות

כז

יח

אני-אנכי

תורה

בראשית

תולדות

כז

כט

עמים-לאמים

תורה

בראשית

ויצא

כט

י

פעלי הכפל (אם בא בתשלומו שאז מורה על חוזק הפעולה)-פעלי הכפל (אם לא בא בתשלומו מורה על קלות הפעולה)

תורה

בראשית

ויצא

כט

יג

הגדה-ספור

תורה

בראשית

ויצא

ל

יג

אושר-הצלחה

תורה

בראשית

ויצא

לא

מה

עד-עדות

תורה

בראשית

וישלח

לב

י

מי שה' עושה עמו בזכות עצמו-מי שעושה עמו ע"י זכות אבות או הבטחה

תורה

בראשית

וישלח

לד

ג

אהבה-דבקת נפש

תורה

בראשית

וישלח

לד

יט

חפץ-חשק-אהבה-דבקות נפש

תורה

בראשית

וישב

לז

ז

עמד-נצבה

תורה

בראשית

וישב

לז

ח

מלך-מושל

תורה

בראשית

וישב

לז

יד

הפעולות הטובות (שילוה אל עושיהם עזר אלהי לעזרו לבצע מעשהו אשר התחיל בבחירתו)-הפעולות הרעות (שנעזבים כלם לבחירת האדם מבלי ילוהו שום עזר על עשיתם)

תורה

בראשית

וישב

לט

ח

מאן-לא אבה

תורה

בראשית

מקץ

מב

כט

קורות-מוצאות

תורה

בראשית

ויגש

מה

כא

העמיס-טען

תורה

בראשית

ויגש

מז

יח

אפס-תם

תורה

בראשית

ויחי

מח

יט

אפרים (גדולתו תהיה ע"י רבוי האיכות)-מנשה (גדולתו הוא ע"י רבוי הכמות)

תורה

בראשית

ויחי

מח

יט

ברכת אפרים-ברכת מנשה

תורה

בראשית

ויחי

מט

ג

כח-און

תורה

בראשית

ויחי

מט

ז

אף-עברה

תורה

שמות

שמות

ב

ה

נערות-אמהות

תורה

שמות

שמות

ב

ו

חמל-חוסה-רחמים

תורה

שמות

שמות

ג

ב

דלק-בער-אכל

תורה

שמות

שמות

ג

ו

ראיה-הבטה

תורה

שמות

שמות

ג

ט

נגישה-לחץ

תורה

שמות

שמות

ג

טו

שם-זכר

תורה

שמות

שמות

ג

טו

לעולם-לדור דור

תורה

שמות

שמות

ג

טז

זכירה-פקידה

תורה

שמות

שמות

ג

יח

שמיעה לקול-שמיעה בקול

תורה

שמות

שמות

ד

ז

בחיקך-אל חיקך

תורה

שמות

שמות

ה

ד

עם-עם הארץ

תורה

שמות

שמות

ה

ד

מעשיו-סבלות

תורה

שמות

שמות

ה

ד

מפריע-משבית

תורה

שמות

שמות

ה

ו

קש-תבן

תורה

שמות

וארא

ו

ב

שם הויה-יתר השמות

תורה

שמות

וארא

ז

ג

אות-מופת

תורה

שמות

וארא

ז

ט

אם-כי

תורה

שמות

וארא

ז

כב

מי-מימי

תורה

שמות

וארא

ח

י

הכביד לבו-חזק לב

תורה

שמות

וארא

ח

כז

נשאר-נותר

תורה

שמות

וארא

ט

א

דבור-אמירה

תורה

שמות

וארא

ט

ד

מקנה ישראל-מכל לבני ישראל

תורה

שמות

בא

י

כז

ממאן-בלתי אובה

תורה

שמות

בא

יב

ב

ראש-ראשון

תורה

שמות

בא

יב

ד

מנה-כוס

תורה

שמות

בא

יב

ו

קהל ישראל-עדת ישראל

תורה

שמות

בא

יב

ו

ישראל-קהל ישראל

תורה

שמות

בא

יב

ט

חי (בשר)-נא (בשר)

תורה

שמות

בא

יב

טו

אך-רק

תורה

שמות

בא

יב

טו

שלא בשעת בעורו-עד שלא הגיע זמן בעורו

תורה

שמות

בא

יב

לה

עם-בני ישראל

תורה

שמות

בא

יב

מח

הגר בתוככם-הגר אתכם

תורה

שמות

בשלח

טו

יז

שמים (מכון שבתו של ה')-בית המקדש (מכון לשבתו)

תורה

שמות

בשלח

טו

יז

עשה/מעשה-פעל/פעולה

תורה

שמות

בשלח

טו

כו

שמע בקול-שמע לקול

תורה

שמות

בשלח

טז

כא

לפי אכלו-כפי אכלו

תורה

שמות

בשלח

טז

כח

מאן-לא אבה

תורה

שמות

בשלח

טז

לב

דבור-צווי

תורה

שמות

בשלח

יז

ב

(ה)עם-עדת ישראל

תורה

שמות

יתרו

יח

ח

קורות-מוצאות

תורה

שמות

יתרו

יח

יד

עומד-נצב

תורה

שמות

יתרו

יח

כא

ראה-חזה

תורה

שמות

יתרו

יח

כד

שמיעה בקול-שמיעה לקול

תורה

שמות

יתרו

יט

ג

קרא אל-קרא ל

תורה

שמות

יתרו

יט

ג

אמירה-הגדה

תורה

שמות

יתרו

יט

ג

בית יעקב-בני ישראל

תורה

שמות

יתרו

יט

ה

עם סגולה-עם קדוש

תורה

שמות

יתרו

יט

ח

וישב משה (השבה)-ויגד משה (הגדה)

תורה

שמות

יתרו

יט

ט

דבר עמו-דבר אתו

תורה

שמות

יתרו

יט

יז

נצב-עומד

תורה

שמות

יתרו

כ

ב - ג

אני-אנכי

תורה

שמות

יתרו

כ

ד

על-מעל-ממעל

תורה

שמות

יתרו

כ

ה

קנא-נוקם

תורה

שמות

יתרו

כ

ה

רביעים-רבעים

תורה

שמות

יתרו

כ

יג

חמדה-תאוה

תורה

שמות

יתרו

כ

כא

נצב-עומד

תורה

שמות

יתרו

כ

כא

דין-משפט

תורה

שמות

משפטים

כא

א

דבור-למוד

תורה

שמות

משפטים

כא

ג

אתו-עמו

תורה

שמות

משפטים

כא

יח

מצה-מריבה

תורה

שמות

משפטים

כא

יט

רפא (בנין קל)-מרפא (בנין כבד)

תורה

שמות

משפטים

כא

כב

מצה-מריבה

תורה

שמות

משפטים

כא

לד

השבה-תשלומין

תורה

שמות

משפטים

כא

לה

מחצית-חצי

תורה

שמות

משפטים

כב

יא

לקח ממנו-לקח מאתו-לקח מעמו

תורה

שמות

משפטים

כב

יג

מרעהו-מאת רעהו-מעם רעהו

תורה

שמות

משפטים

כב

טו

מהר-מתן

תורה

שמות

משפטים

כב

טז

מאן-לא אבה

תורה

שמות

משפטים

כב

כה

חבל-עבט

תורה

שמות

משפטים

כב

כז

מקלל-מארר

תורה

שמות

משפטים

כב

כט

והלאה-ומעלה

תורה

שמות

משפטים

כג

ה

אויב-שונא

תורה

שמות

משפטים

כג

ה

אתו-עמו

תורה

שמות

משפטים

כג

ז

נקי-צדיק

תורה

שמות

משפטים

כג

ח

חכם-פקח

תורה

שמות

משפטים

כג

ח

חכם-צדיק

תורה

שמות

משפטים

כג

יא

חית הארץ-חית השדה

תורה

שמות

משפטים

כג

יב

עבודה-מעשה

תורה

שמות

משפטים

כג

כ

מלאך (שאדוניו אתו)-מלאך (שאין אדוניו אתו)

תורה

שמות

משפטים

כג

כ

ממרה פי מלך בפניו-עובר על מצות המלך שלא בפניו

תורה

שמות

משפטים

כג

כב

אויב-צורר

תורה

שמות

משפטים

כד

י

אלהים-אלהי ישראל

תורה

שמות

משפטים

כד

י

אבן-לבנה

תורה

שמות

תרומה

כה

ב

קח ממנו-קח מאתו

תורה

שמות

תרומה

כה

יד

פעמותיו-צלעיו

תורה

שמות

תרומה

כה

יח

שנים-שני

תורה

שמות

תרומה

כה

לו

זהב ככר/זהב מקשה- ככר זהב/מקשה זהב

תורה

שמות

תצוה

כח

ב

כבוד-תפארת

תורה

שמות

כי תשא

ל

כג

מחצית-חצי

תורה

שמות

כי תשא

לב

א

קהל/מקהיל-עדה/מיעד

תורה

שמות

כי תשא

לג

ב

מלאך (שאדוניו אתו)-מלאך (שאין אדוניו אתו)

תורה

שמות

ויקהל

לה

א

מלאכה-מלאכת עבודה

תורה

שמות

ויקהל

לה

כא

נדיב לב-נדיב רוח

תורה

שמות

פקודי

לח

כא

מספר-מפקד

תורה

אילת השחר

 

ב

יד

בעיניו-ראה בעיניו

תורה

אילת השחר

 

ב

טז

לא תעשה לך-לא תעשו לכם

תורה

אילת השחר

 

ג

כד

נפעל/בינוני פעול

תורה

אילת השחר

 

ג

כד

נפעל (שקבל הפעולה מזולתו)-נפעל (מעצמו שאין לו פועל)

תורה

אילת השחר

 

ג

כט

בנין הָפְעַל (הה"א בקמץ)-בנין הֻפְעַל (הה"א בשורק)

תורה

אילת השחר

 

ד

לד

פעלי הכפל (בא בתשלומו)-פעלי הכפל (אם נבלע עי"ן הפעל בדגש)

תורה

אילת השחר

 

ד

לה

כֵּהָה-כֵהֶה

תורה

אילת השחר

 

ד

לה

רבוע/מרובע

תורה

אילת השחר

 

ד

לז

משכב (שם)-ישכב(פעל)

תורה

אילת השחר

 

ה

מב

עתיד עם וי"ו המהפכת-עתיד עם וי"ו החיבור

תורה

אילת השחר

 

ו

נא

שם המין בלא ה"א-שם המין בה"א עם מלת מן

תורה

אילת השחר

 

ו

נג

שם המין-שם הקיבוץ

תורה

אילת השחר

 

ו

נה

פרט (לשון יחיד)-כלל (לשון רבים)

תורה

אילת השחר

 

ז

סא

שני תולעת-תולעת שני

תורה

אילת השחר

 

ח

סז

שנים-שני-שתי

תורה

אילת השחר

 

ח

סט

אֶחָד (ממשקל הכבד)-אַחַד (ממשקל הקל)

תורה

אילת השחר

 

ט

עח

מספר (בתחלת המאמר)-מספר (בסופו)

תורה

אילת השחר

 

ט

פד

בשנה השביעית-ובשביעית

תורה

אילת השחר

 

ט

פה

מספר סדורי-מספר חלקי

תורה

אילת השחר

 

ט

פז

מחצית-חצי

תורה

אילת השחר

 

יא

צח

כי-אם

תורה

אילת השחר

 

יא

קג

כי-אשר

תורה

אילת השחר

 

יא

קד

אשר-כי

תורה

אילת השחר

 

כ

קפ

משיח-נשיא

תורה

אילת השחר

 

כד

ריב

ערך היתרון שבא במם-ערך ההפלגה שבא בה'

תורה

אילת השחר

 

כו

רל

כי (אלא)-כי אם

תורה

אילת השחר

 

לא

רסג

בן-זרע

תורה

אילת השחר

 

לב

רסז

קהל-עדה

תורה

אילת השחר

 

לב

רסז

מקהיל-מיעד

תורה

אילת השחר

 

לב

רסח

עדה-עדת ישראל

תורה

אילת השחר

 

לב

רעב

מחוץ לעיר-מחוץ למחנה

תורה

אילת השחר

 

לב

רעד

הגר בתוככם-הגר אתכם

תורה

אילת השחר

 

לג

רפב

עוף-צפור

תורה

אילת השחר

 

לד

רפט

משכן-אהל מועד

תורה

אילת השחר

 

לד

רצא

בית (שארכו יתר על רחבו ולפניו חצר)-בנין מרובע

תורה

אילת השחר

 

לד

רצב

קדם-מזרח

תורה

אילת השחר

 

לד

רצג

עבר-צד-צלע-קצה-סוף-פאה-שפה

תורה

אילת השחר

 

לד

רצד

פתח-דלת

תורה

אילת השחר

 

לד

רצה

חצרים-ערי הפרזי

תורה

אילת השחר

 

לה

רצז

עת-יום

תורה

אילת השחר

 

לה

רצח

עת-כל ימי/כל הימים

תורה

אילת השחר

 

לה

רצט

עת-מועד

תורה

אילת השחר

 

לה

ש

יום-בקר

תורה

אילת השחר

 

לה

ש

ערב-בין הערבים

תורה

אילת השחר

 

לה

שו

ביום אחד-ביום ההוא

תורה

אילת השחר

 

לה

שי

שנה-בן שנתו

תורה

אילת השחר

 

לו

שכה

טמא-טומאתו עליו

תורה

אילת השחר

 

לז

שמ

דיבר אתו-דיבר עמו

תורה

אילת השחר

 

לז

שמג

אמר אל-אמר ל

תורה

אילת השחר

 

לז

שמד

מגיד-אומר-מספר

תורה

אילת השחר

 

לז

שמז

ציוי-דיבור-אמירה

תורה

אילת השחר

 

לז

שמט

צוה את-צוה ל

תורה

אילת השחר

 

לח

שנד

כפר עליו על חטאתו-כפר עליו מחטאתו

תורה

אילת השחר

 

לח

שס

חפץ-רצון

תורה

אילת השחר

 

לח

שסב

רצון-רצה לו/לכם

תורה

אילת השחר

 

לט

שסה

אשם (פעל)-אשם (שם)

תורה

אילת השחר

 

לט

שסו

שגה-שגג

תורה

אילת השחר

 

לט

שסח

בשגגה/בבלי דעת-לא ידע

תורה

אילת השחר

 

לט

שסט

שגיאה-הפלאה-העלמה

תורה

אילת השחר

 

מ

שעד

עשיה (על הבע"ח)-עשיה (על הקרבן)

תורה

אילת השחר

 

מ

שעו

נדר-נדבה

תורה

אילת השחר

 

מ

שעז

שחט-טבח-זבח

תורה

אילת השחר

 

מ