מתמטיקה לכיתה ז'

מתמטיקה לכיתה ז' 

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 


אתרים כלליים

                                         


תחום אלגברי 1 - ביטויים אלגבריים וכינוס איברים דומים

משתנים וביטויים אלגבריים
כתיבת ביטוי אלגברי עם משתנה אחד להצגת מספר התלוי במספר משתנה, והבנת ביטויים אלגבריים כאלו.

הצבת מספרים בביטויים אלגבריים, וחישוב ערכם המספרי של הביטויים החשבוניים המתקבלים

שוויון (שוויון ערך) בין ביטויים אלגבריים
זיהוי ביטויים אלגבריים שווים.
כינוס איברים דומים.

תחום מספרי 1 - פעולות החשבון וחוקיהן

כללי פעולות החשבון
חוקי החילוף והקיבוץ של פעולות החיבור והכפל. אי-חילוק באפס, איברים נייטרליים, מספרים הופכיים. חוק הפילוג. חיסור של סכום והפרש. הכפלה וחילוק של המחלק.

חזקות עם מעריך טבעי

שורש ריבועי של מספר שהוא ריבוע של מספר טבעי או רציונלי.

חוקי החילוף וחוקי הקיבוץ של פעולות החיבור והכפל
תחום מספרי 2 - מספרים שליליים, חיוביים ואפס

המספרים המכוונים. המספרים השליליים והצגתם על ציר המספרים. סדר על ציר המספרים. מספרים נגדיים.

ארבע פעולות החשבון במספרים המכוונים.

שילוב התחום האלגברי בלימוד המספרים המכוונים

חזקות עם מעריך טבעי ובסיס שהוא מספר מכוון.

מערכת צירים במישור. סימון נקודות וקריאת נקודות.

הצגת מספרים שליליים על ציר המספרים, סדר על ציר המספרים, מספרים נגדיים
תחום גאומטרי 2 - שטחים וזוויות
זוויות: זוויות שוות והשוואת זוויות. סכום והפרש של זוויות. מדידת זוויות. זוויות צמודות. זוויות קדקודיות. חוצה זווית. זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות. זוויות מתחלפות בין מקבילים. זוויות מתאימות בין מקבילים.
שטח של משולש, מקבילית, טרפז ומצולע כללי. היקף מעגל ושטח עיגול
תחום אלגברי 3 - פונקציות, משוואות ושאלות מילוליות

פונקציות. גרפים שימושיים – קריאה ושרטוט. מבוא לפונקציות. ייצוגים שונים של פונקציה.  השתנות של פונקציה. עליה וירידה של פונקציה. השתנות של פונקציה בקצב אחיד ובקצב לא אחיד.

פתרון משוואות קוויות בנעלם אחד.

שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות.


הפונקציה ומאפייניה
תחום גיאומטרי 3 - משולש ומנסרה משולשת

משולש: הכרת המשולש. זוויות המשולש. זוויות במרובע, ובמצולעים כלליים. צלעות המשולש.

מנסרה משולשת ישרה: חישוב שטח הפנים והנפח. פריסה.


משולש
מבחני מפמ"ר ומבחנים מסכמים ודפי עבודה ותרגול לכיתה ז'
ספרי לימוד חופשיים לצפייה, מדריכי לימוד ופעילויות מתוקשבותהרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון