ל"תמ - םידומיל ןונכתל בשקותמה זכרמה
עבש ראב ,ייק ש"ע ךוניחל הללכמה

:זכרמה תווצ
סספרק הנריא ,ימרכ ןזוס ,דוד ןב המיס ,םירוצ תיריע ,ןהכ טנא ר"ד

תילגנאב ל"תמ רתאל רושיק
תודהיה יעדמ היגולונכטו עדמ בושקת ךוניחה יעדמ
הקיטמתמ תירבע העבהו ןושל תודעו םיאודב תילגנא
ימצע לוהינ ךנחמה תיגוגדפ הכרדה תורפס
דחוימ ךוניח טנרטניאו םיבשחמל הדובע ילכ ינפוג ךוניח ךרה ליגה
םינוירנימסו םיטקייורפ היגולוכיספ םינוש םיאשונ םיעוריאו םיגח