הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - הפניות פנים-מקראיות מחומש שמות לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות פנים-מקראיות מחומש שמות לתורה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש שמות לתורה

פרשה

מקרא

פרשה

הפניה

הפניה קדימה/
אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

אותה פרשה

שמות

שמות א,א

שמות

שמות א,ז

ק

כן

כן

כן

שמות

שמות א,י

אמור

ויקרא כג,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות א,יא

ויקרא

ויקרא ב,ו

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות א,יב

תולדות

בראשית כז,מו

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות א,טז

נח

בראשית יא,יב

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות א,יז

שמות

שמות ב,ו

ק

כן

לא

כן

שמות

שמות ב,א

פנחס

במדבר כו,נט

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ב,ב

בראשית

בראשית א,לא

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ב,טז

בהעלותך

במדבר י,כט

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ב,כג

שמות

שמות ג,א

ק

כן

לא

כן

שמות

שמות ב,כג

שמות

שמות ד,יט

ק

כן

לא

כן

שמות

שמות ב,כג

שמות

שמות ד,יט

ק

כן

לא

כן

שמות

שמות ב,כג

נח

בראשית ט,יח

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ג,ה

ואתחנן

דברים ז,א

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ג,יא-יב

שמות

שמות ג,יח

ק

כן

כן

כן

שמות

שמות ג,כב

שמות

שמות ג,כא

א

כן

כן

כן

שמות

שמות ד,יד

שמות

שמות ד,כד

ק

כן

כן

כן

שמות

שמות ד,יט

שמות

שמות ב,טו

א

כן

לא

כן

שמות

שמות ד,יט

שמות

שמות ב,כג

א

כן

לא

כן

שמות

שמות ד,כו

וישלח

בראשית לג,יט

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ד,כז

שמות

שמות ד,יד

א

כן

כן

כן

שמות

שמות ה,ד

נשא

במדבר ה,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ה,ו

שופטים

דברים טז,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ה,ט

בראשית

בראשית ד,ד

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ה,יג

וירא

בראשית יט,טו

א

לא

חומש שונה

לא

שמות

שמות ו,א

בא

שמות יב,לג

ק

כן

לא

לא

וארא

שמות ו,ג

וארא

שמות ו,ד

ק

כן

כן

כן

וארא

שמות ו,ט

שמות

שמות ד,לא

א

כן

לא

לא

וארא

שמות ו,יח

פנחס

במדבר כו,נח

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ו,יח

קרח

במדבר טז,א

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ו,יח

שמיני

ויקרא י,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ו,כד

פנחס

במדבר כו,יא

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ו,כד

משפטים

שמות כד,א

ק

כן

לא

לא

וארא

שמות ו,ל

וארא

שמות ו,יב

א

כן

כן

כן

וארא

שמות ו,ל

וארא

שמות ו,יד

א

כן

כן

כן

וארא

שמות ז,ה

שמות

שמות ה,ב

א

כן

לא

לא

וארא

שמות ז,יד

האזינו

דברים לב,טו

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ז,יד

וארא

שמות ט,ז

ק

כן

לא

כן

וארא

שמות ז,יד

וירא

בראשית יח,יב

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ז,יז

שמות

שמות ה,ב

א

כן

לא

לא

וארא

שמות ז,כא

ויצא

בראשית ל,א

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ז,כא

ויחי

בראשית מח,ז

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ז,כג

וארא

שמות ז,יג

א

כן

כן

כן

וארא

שמות ז,כג

וארא

שמות ח,יא

ק

כן

לא

כן

וארא

שמות ז,כג

וארא

שמות ח,כח

ק

כן

לא

כן

וארא

שמות ח,יג

ויצא

בראשית לא,מב

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ח,כה

חוקת

במדבר כא,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ח,כה

בהר

ויקרא כה,לה

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,טז

שמות

שמות ה,ב

א

כן

לא

לא

וארא

שמות ט,יז

בראשית

בראשית ג,ח

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,יז

בא

שמות י,ב

ק

כן

לא

לא

וארא

שמות ט,יז

קרח

במדבר טז,יג

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,יז

מקץ

בראשית מד,טז

א

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,יז

נשא

במדבר ז,פט

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,יז

אמור

ויקרא כא,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

וארא

שמות ט,לד

וארא

שמות ט,כז

א

כן

כן

כן

בא

שמות י,א

וארא

שמות ט,כז

א

כן

לא

לא

בא

שמות י,א

וארא

שמות ט,לד

א

כן

לא

לא

בא

שמות י,א

וארא

שמות ט,כז

א

כן

לא

לא

בא

שמות י,ג

כי תשא

שמות לד,כד

ק

כן

לא

לא

בא

שמות י,יא

בא

שמות י,י

א

כן

כן

כן

בא

שמות יא,א

בא

שמות יא,ד

ק

כן

כן

כן

בא

שמות יא,ד

בא

שמות יב,כט

ק

כן

לא

כן

בא

שמות יא,ה

בא

שמות יב,כט

ק

כן

לא

כן

בא

שמות יא,ו

וישלח

בראשית לב,ט

א

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יא,ח

בא

שמות יב,ל-לא

ק

כן

לא

כן

בא

שמות יא,ח

בא

שמות י,כט

א

כן

לא

כן

בא

שמות יב,א-ב

פנחס

במדבר כט,א

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,א-ב

יתרו

שמות יט,א

ק

כן

לא

לא

בא

שמות יב,ג

בא

שמות יב,מו

ק

כן

כן

כן

בא

שמות יב,ד

מטות

במדבר לא,לז

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,ד

בשלח

שמות טז,יד

ק

כן

לא

לא

בא

שמות יב,ד

מטות

במדבר לא,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,ד

בלק

במדבר כב,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,ז

תולדות

בראשית כו,ח

א

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,יב

שמות

שמות ה,ב

א

כן

לא

לא

בא

שמות יב,יז

בא

שמות יב,לט

ק

כן

כן

כן

בא

שמות יב,כא

בא

שמות יב,ג

א

כן

כן

כן

בא

שמות יב,לד

כי תבוא

דברים כח,ה

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,לו

שמות

שמות ג,כא

א

כן

לא

לא

בא

שמות יב,לו

כי תשא

שמות לג,ו

ק

כן

לא

לא

בא

שמות יב,לט

וארא

שמות ז,יד

א

כן

לא

לא

בא

שמות יב,לט

תולדות

בראשית כז,יד

א

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,מ

לך לך

בראשית טו,יג

א

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,מב

וישב

בראשית לז,יא

א

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יב,נא

בא

שמות יג,ב

ק

כן

לא

כן

בא

שמות יג,יג

במדבר

במדבר ג,מז

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יג,יג

קרח

במדבר יח,טז

ק

לא

חומש שונה

לא

בא

שמות יג,טו

בא

שמות יג,טז

ק

כן

כן

כן

בשלח

שמות יג,יז

שלח

במדבר יד,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יז

שלח

במדבר יד,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יז

בהעלותך

במדבר יא,ה

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יז

בשלח

שמות יג,יח

ק

כן

כן

כן

בשלח

שמות יג,יז

דברים

דברים א,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יז

תולדות

בראשית כו,ג

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יז

תולדות

בראשית כו,ו

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יג,יח

שמות

שמות ג,יז

א

כן

לא

לא

בשלח

שמות יד,ה

ואתחנן

דברים ז,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יד,ה

פנחס

במדבר כו,י

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יד,ה

בשלח

שמות טז,ג

ק

כן

לא

כן

בשלח

שמות יד,ז

בשלח

שמות טו,ד

ק

כן

לא

כן

בשלח

שמות יד,טז

חיי שרה

בראשית כג,ו

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יד,ל

בראשית

בראשית ג,ח

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טו,ב

כי תשא

שמות לב,א

ק

כן

לא

לא

בשלח

שמות טו,ז

יתרו

שמות יט,כא

ק

כן

לא

לא

בשלח

שמות טו,ח

בשלח

שמות יד,כא

א

כן

לא

כן

בשלח

שמות טו,יא

בשלח

שמות טו,ו

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות טו,יא

בשלח

שמות יד,לא

א

כן

לא

כן

בשלח

שמות טו,יב

בשלח

שמות יד,כו

א

כן

לא

כן

בשלח

שמות טו,טז

בשלח

שמות טו,ו

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות טו,יז

שמות

שמות ב,ג

א

כן

לא

לא

בשלח

שמות טו,כ

בשלח

שמות טז,לד

ק

כן

לא

כן

בשלח

שמות טו,כ

תולדות

בראשית כח,ט

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טו,כ

וישלח

בראשית לו,כב

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טו,כב

צו

ויקרא ח,יד

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טו,כה

וזאת הברכה

דברים לג,י

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טו,כה

משפטים

שמות כג,כה

ק

כן

לא

לא

בשלח

שמות טז,ג

במדבר

במדבר ב,כ

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טז,ד

בשלח

שמות טז,יח

ק

כן

כן

כן

בשלח

שמות טז,ד

עקב

דברים ח,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טז,ה

בשלח

שמות טז,כג

ק

כן

כן

כן

בשלח

שמות טז,ו

בשלח

שמות טז,ג

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות טז,טו

בשלח

שמות טז,לא

ק

כן

כן

כן

בשלח

שמות טז,טו

ויצא

בראשית לא,מז

א

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טז,כב

בשלח

שמות טז,ה

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות טז,לא

בהעלותך

במדבר יא,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טז,לא

בהעלותך

במדבר יא,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות טז,לא

בהעלותך

במדבר יא,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יז,יב

כי תבוא

דברים כח,נט

ק

לא

חומש שונה

לא

בשלח

שמות יז,יג

כי תשא

שמות לב,יח

ק

כן

לא

לא

בשלח

שמות יז,טו

בשלח

שמות יז,יד

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות יז,טז

בשלח

שמות יז,טו

א

כן

כן

כן

בשלח

שמות יז,טז

יתרו

שמות יח,ד

ק

כן

לא

לא

בשלח

שמות יז,טז

האזינו

דברים לב,מ

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,ב

נח

בראשית ט,יח

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,ב

מצורע

ויקרא טו,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,ב

וירא

בראשית כב,יג

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,ט

נח

בראשית ט,כז

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,ט

חוקת

במדבר כא,א

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,יג

בשלח

שמות טו,כה

א

כן

לא

לא

יתרו

שמות יח,יג

יתרו

שמות יח,ה

א

כן

כן

כן

יתרו

שמות יח,יג

יתרו

שמות יט,א-ב

ק

כן

לא

כן

יתרו

שמות יח,יח

נח

בראשית יא,ז

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יח,יט

יתרו

שמות יח,כג

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות יח,יט

יתרו

שמות יח,כב

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות יח,יט

יתרו

שמות יח,כב

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות יח,כא

וישב

בראשית לז,כו

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,ב

שמות

שמות ג,יב

א

כן

לא

לא

יתרו

שמות יט,ד

האזינו

דברים לב,יא

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,ח

יתרו

שמות יט,ט

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,ח

שמיני

ויקרא ט,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,ח

שמיני

ויקרא י,א-ב

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,י

בהעלותך

במדבר יא,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,יא

וירא

בראשית יט,כד

א

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,יג

יתרו

שמות יט,יב

א

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,יח

ראה

דברים טו,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,יח

נשא

במדבר ז,פח

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות יט,כג

יתרו

שמות יט,יב

א

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,כג

יתרו

שמות יט,כד

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,כג

יתרו

שמות יט,יב

א

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,כג

יתרו

שמות יט,כא

א

כן

כן

כן

יתרו

שמות יט,כג

יתרו

שמות יט,כד

ק

כן

כן

כן

יתרו

שמות כ,ו

ואתחנן

דברים ז,ט

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות כ,ו

ואתחנן

דברים ז,ט

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות כ,ז

האזינו

דברים לב,ז-ח

ק

לא

חומש שונה

לא

יתרו

שמות כ,ז

בא

שמות יג,ג

א

כן

לא

לא

יתרו

שמות כ,ז

עקב