הפניות נכנסות לחומש במדבר בפירוש הרשב"ם לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות נכנסות לחומש במדבר

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
הפניות נכנסות לחומש במדבר לפי סדר המקראות בפירוש הרשב"ם

מקרא

הפניה

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

חומש

פרשה

בראשית

בראשית

א

ה

במדבר

יג

טז

במדבר

שלח

בראשית

בראשית

א

ה

במדבר

יג

ח

במדבר

שלח

בראשית

בראשית

א

יד

במדבר

ט

ו

במדבר

בהעלותך

בראשית

בראשית

א

כד

במדבר

כד

ג

במדבר

בלק

בראשית

בראשית

א

כח

במדבר

לב

כט

במדבר

מטות

בראשית

וירא

יח

ט

במדבר

כב

ט

במדבר

בלק

בראשית

חיי שרה

כג

ב

במדבר

כא

כח

במדבר

חוקת

בראשית

חיי שרה

כד

נג

במדבר

לא

נ

במדבר

מטות

בראשית

תולדות

כה

לד

במדבר

טו

לא

במדבר

שלח

בראשית

תולדות

כו

כו

במדבר

יג

ב

במדבר

שלח

בראשית

תולדות

כח

ט

במדבר

כו

נט

במדבר

פנחס

בראשית

ויצא

כח

יח

במדבר

ז

א

במדבר

נשא

בראשית

ויצא

כט

ל

במדבר

כב

לג

במדבר

בלק

בראשית

ויצא

ל

כא

במדבר

כו

מו

במדבר

פנחס

בראשית

ויצא

ל

לז

במדבר

כב

כז

במדבר

בלק

בראשית

ויצא

ל

לז

במדבר

יח

כו

במדבר

קרח

בראשית

ויצא

ל

לח

במדבר

כז

א

במדבר

פנחס

בראשית

וישלח

לב

ח

במדבר

כה

יז

במדבר

פנחס

בראשית

וישלח

לב

ח

במדבר

לא

מב

במדבר

מטות

בראשית

וישלח

לב

יג

במדבר

יד

טז

במדבר

שלח

בראשית

וישלח

לב

יג

במדבר

יד

כ

במדבר

שלח

בראשית

וישלח

לב

כו

במדבר

כב

כד

במדבר

בלק

בראשית

וישלח

לב

כט

במדבר

כב

כב

במדבר

בלק

בראשית

וישלח

לב

כט

במדבר

כב

כה

במדבר

בלק

בראשית

וישלח

לב

כט

במדבר

כג

ג

במדבר

בלק

בראשית

וישלח

לג

יח

במדבר

כא

כו

במדבר

חוקת

בראשית

וישב

לז

יח

במדבר

כה

יח

במדבר

פנחס

בראשית

וישב

לח

ט

במדבר

לה

יד

במדבר

מסעי

בראשית

וישב

מ

י

במדבר

יז

כג

במדבר

קרח

בראשית

וישב

מ

יג

במדבר

א

ב

במדבר

במדבר

בראשית

מקץ

מא

י

במדבר

כד

ז

במדבר

בלק

בראשית

מקץ

מא

מה

במדבר

יג

טז

במדבר

שלח

בראשית

מקץ

מד

ג

במדבר

כד

ה

במדבר

בלק

בראשית

ויחי

מח

ו

במדבר

כו

כא

במדבר

פנחס

בראשית

ויחי

מח

ו

במדבר

כו

מ

במדבר

פנחס

בראשית

ויחי

מח

ו

במדבר

כו

נג-נה

במדבר

פנחס

בראשית

ויחי

מח

ו

במדבר

כו

כט-לב

במדבר

פנחס

בראשית

ויחי

מח

יא

במדבר

כה

ז

במדבר

בלק

בראשית

ויחי

מט

ה

במדבר

ח

כו

במדבר

בהעלותך

בראשית

ויחי

מט

ח

במדבר

כז

כ

במדבר

פנחס

בראשית

ויחי

מט

כב

במדבר

כג

ט

במדבר

בלק

בראשית

ויחי

מט

כג

במדבר

כ

יג

במדבר

חוקת

בראשית

ויחי

מט

כו

במדבר

לד

י

במדבר

מסעי

בראשית

ויחי

מט

כו

במדבר

לד

ח

במדבר

מסעי

בראשית

ויחי

מט

כו

במדבר

לג

טו

במדבר

מסעי

בראשית

ויחי

נ

כו

במדבר

י

יז

במדבר

בהעלותך

שמות

שמות

ב

א

במדבר

כו

נט

במדבר

פנחס

שמות

שמות

ב

טז

במדבר

י

כט

במדבר

בהעלותך

שמות

שמות

ה

ד

במדבר

ה

יח

במדבר

נשא

שמות

וארא

ו

יח

במדבר

כו

נח

במדבר

פנחס

שמות

וארא

ו

יח

במדבר

טז

א

במדבר

קרח

שמות

וארא

ו

כד

במדבר

כו

יא

במדבר

פנחס

שמות

וארא

ח

כה

במדבר

כא

ב

במדבר

חוקת

שמות

וארא

ט

יז

במדבר

טז

יג

במדבר

קרח

שמות

וארא

ט

יז

במדבר

ז

פט

במדבר

נשא

שמות

בא

יב

א-ב

במדבר

כט

א

במדבר

פנחס

שמות

בא

יב

ד

במדבר

לא

לז

במדבר

מטות

שמות

בא

יב

ד

במדבר

לא

כח

במדבר

מטות

שמות

בא

יב

ד

במדבר

כב

ג

במדבר

בלק

שמות

בא

יג

יג

במדבר

ג

מז

במדבר

במדבר

שמות

בא

יג

יג

במדבר

יח

טז

במדבר

קרח

שמות

בשלח

יג

יז

במדבר

יד

ג

במדבר

שלח

שמות

בשלח

יג

יז

במדבר

יד

ד

במדבר

שלח

שמות

בשלח

יג

יז

במדבר

יא

ה

במדבר

בהעלותך

שמות

בשלח

יד

ה

במדבר

כו

י

במדבר

פנחס

שמות

בשלח

טז

ג

במדבר

ב

כ

במדבר

במדבר

שמות

בשלח

טז

לא

במדבר

יא

ח

במדבר

בהעלותך

שמות

בשלח

טז

לא

במדבר

יא

ח

במדבר

בהעלותך

שמות

בשלח

טז

לא

במדבר

יא

ז

במדבר

בהעלותך

שמות

יתרו

יח

ט

במדבר

כא

א

במדבר

חוקת

שמות

יתרו

יט

י

במדבר

יא

יח

במדבר

בהעלותך

שמות

יתרו

יט

יח

במדבר

ז

פח

במדבר

נשא

שמות

יתרו

כ

יב

במדבר

לה

טז-יח

במדבר

מסעי

שמות

משפטים

כד

יא

במדבר

ד

כ

במדבר

במדבר

שמות

תרומה

כה

כט

במדבר

ד

ז

במדבר

במדבר

שמות

תרומה

כה

לז

במדבר

ח

ב

במדבר

בהעלותך

שמות

תרומה

כו

לו

במדבר

ד

כה

במדבר

נשא

שמות

תרומה

כו

לו

במדבר

ז

פח

במדבר

נשא

שמות

תצוה

כח

טו

במדבר

כז

כא

במדבר

פנחס

שמות

כי תשא

לא

ו

במדבר

ד

ו

במדבר

במדבר

שמות

כי תשא

לא

ו

במדבר

ד

יג

במדבר

במדבר

שמות

כי תשא

לא

ו

במדבר

ד

ח

במדבר

במדבר

שמות

כי תשא

לב

כ

במדבר

יז

ב

במדבר

קרח

שמות

כי תשא

לב

כט

במדבר

לב

יב

במדבר

מטות

שמות

כי תשא

לב

לב

במדבר

יא

טו

במדבר

בהעלותך

שמות

פקודי

מ

לה

במדבר

ז

פט

במדבר

נשא

ויקרא

ויקרא

א

א

במדבר

ז

פט

במדבר

נשא

ויקרא

ויקרא

א

א

במדבר

ח

ב

במדבר

בהעלותך

ויקרא

צו

ו

ג

במדבר

כג

יח

במדבר

בלק

ויקרא

מצורע

יד

נו

במדבר

ח

ז

במדבר

בהעלותך

ויקרא

אמור

כא

א

במדבר

ו

ז

במדבר

נשא

ויקרא

אמור

כג

כד

במדבר

י

ט

במדבר

בהעלותך

ויקרא

בחוקותי

כו

כא

במדבר

כג

טו

במדבר

בלק

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

א

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

ב

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

ד

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

א

ב

במדבר

י

יא

במדבר

בהעלותך

במדבר

במדבר

א

ב

במדבר

י

כט

במדבר

בהעלותך

במדבר

במדבר

א

יט

במדבר

כו

ג

במדבר

פנחס

במדבר

במדבר

א

מז

במדבר

א

מט

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

א

מז

במדבר

א

נ

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

ג

א

במדבר

ג

כז

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

ג

ט

במדבר

כז

ז

במדבר

פנחס

במדבר

במדבר

ג

כז

במדבר

ג

א

במדבר

במדבר

במדבר

במדבר

ד

י

במדבר

יג

כג

במדבר

שלח

במדבר

במדבר

ד

י

במדבר

יג

כג

במדבר

שלח

במדבר

במדבר

ד

כ

במדבר

ד

ה-טו

במדבר

במדבר

במדבר

נשא

ד

כ

במדבר

ד

ב

במדבר

במדבר

במדבר

נשא

ד

כב

במדבר

ד

ב

במדבר

במדבר

במדבר

נשא

ו

ג

במדבר

ח

כו

במדבר

בהעלותך

במדבר

נשא

ו

ג

במדבר

יז

ב

במדבר

קרח

במדבר

נשא

ו

כג

במדבר

ו

כד

במדבר

נשא

במדבר

נשא

ו

כג

במדבר

ו

כז

במדבר

נשא

במדבר

נשא

ז

יג

במדבר

ז

יב

במדבר

נשא

במדבר

בהעלותך

ח

כא

במדבר

ח

ז

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

י

לג

במדבר

יא

א

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

י

לג

במדבר

כא

ד-ה

במדבר

חוקת

במדבר

בהעלותך

יא

ז

במדבר

יא

ו

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

יא

ז

במדבר

יא

א

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

יא

כ

במדבר

יא

ה

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

יא

כא

במדבר

יא

כ

במדבר

בהעלותך

במדבר

בהעלותך

יא

לה

במדבר

יב

טז

במדבר

בהעלותך

במדבר

שלח

יג

כב

במדבר

יד

כד

במדבר

שלח

במדבר

שלח

יג

כב

במדבר

יג

לג

במדבר

שלח

במדבר

שלח

יד

יד

במדבר

יד

טז

במדבר

שלח

במדבר

קרח

טז

ב

במדבר

א

טז

במדבר

במדבר

במדבר

קרח

טז

יג

במדבר

כב

לג

במדבר

בלק

במדבר

קרח

טז

כח

במדבר

טז

יז

במדבר

קרח

במדבר

קרח

יז

ה

במדבר

יז

ד

במדבר

קרח

במדבר

קרח

יז

ה

במדבר

יז

ב

במדבר

קרח

במדבר

קרח

יז

י

במדבר

טז

כא

במדבר

קרח

במדבר

קרח

יז

יז

במדבר

יז

ו

במדבר

קרח

במדבר

קרח

יז

כז

במדבר

טז

לג

במדבר

קרח

במדבר

קרח