דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחומש ויקרא

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
חומש ויקראלפי דפוס ווילנא 


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור


" רש"י מדייק בדיבור המתחיל כל התיבות שמפרש " 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבינו ה"טורי זהב" (הט"ז) בספרו "דברי דוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .
דיבורי המתחיל בפרשת ויקרא
דיבורי המתחיל בפרשת בחוקותי
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים פעמיים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 3 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 4 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 9 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 10 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 11 פעמים בתורה
מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש ויקרא
הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר
דיבורי המתחיל בפירש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
דיבורי המתחיל בפרשת ויקרא

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

ויקרא

ויקרא

א

א

ויקרא אל משה

1

2

3

ויקרא

ויקרא

א

א

ויקרא אל משה

2

2

3

ויקרא

ויקרא

א

א

אליו

3

1

1

ויקרא

ויקרא

א

א

מאהל מועד

4

1

2

ויקרא

ויקרא

א

א

מאהל מועד לאמר

5

1

3

ויקרא

ויקרא

א

א

לאמר

6

10

1

ויקרא

ויקרא

א

ב

אדם כי יקריב מכם

1

1

4

ויקרא

ויקרא

א

ב

אדם

2

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ב

הבהמה

3

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ב

מן הבהמה

4

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ב

מן הבקר

5

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ב

מן הצאן

6

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ב

ומן הצאן

7

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ב

תקריבו

8

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ב

קרבנכם

9

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ג

זכר

1

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ג

תמים

2

2

1

ויקרא

ויקרא

א

ג

אל פתח אהל מועד

3

1

4

ויקרא

ויקרא

א

ג

יקריב אותו

4

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ג

לפני ה' וסמך

5

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ד

על ראש העולה

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ד

העולה

2

1

1

ויקרא

ויקרא

א

ד

ונרצה לו

3

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ה

ושחט והקריבו הכהנים

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ה

לפני ה'

2

9

2

ויקרא

ויקרא

א

ה

והקריבו

3

3

1

ויקרא

ויקרא

א

ה

בני אהרן

4

4

2

ויקרא

ויקרא

א

ה

את הדם וזרקו את הדם

5

1

5

ויקרא

ויקרא

א

ה

וזרקו

6

2

1

ויקרא

ויקרא

א

ה

אשר פתח אהל מועד

7

1

4

ויקרא

ויקרא

א

ו

והפשיט את העולה

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ו

אותה לנתחיה

2

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ז

ונתנו אש

1

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ז

בני אהרן הכהן

2

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ח

בני אהרן הכהנים

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ח

את הנתחים את הראש

2

1

4

ויקרא

ויקרא

א

ח

ואת הפדר

3

1

2

ויקרא

ויקרא

א

ח

אשר על המזבח

4

1

3

ויקרא

ויקרא

א

ט

עולה

1

2

1

ויקרא

ויקרא

א

ט

אשה

2

3

1

ויקרא

ויקרא

א

ט

ניחוח

3

1

1

ויקרא

ויקרא

א

י

ואם מן הצאן

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

י

מן הצאן מן הכשבים או מן העזים

2

1

7

ויקרא

ויקרא

א

יא

על ירך המזבח

1

1

3

ויקרא

ויקרא

א

יא

צפונה לפני ה'

2

1

3

ויקרא

ויקרא

א

יד

מן העוף

1

1

2

ויקרא

ויקרא

א

יד

תורים

2

1

1

ויקרא

ויקרא

א

יד

בני יונה

3

1

2

ויקרא

ויקרא

א

יד

מן התורים או מן בני היונה

4

1

6

ויקרא

ויקרא

א

טו

והקריבו

1

3

1

ויקרא

ויקרא

א

טו

הכהן ומלק

2

1

2

ויקרא

ויקרא

א

טו

ונמצה דמו

3

1

2

ויקרא

ויקרא

א

טו

ומלק והקטיר ונמצה

4

1

3

ויקרא

ויקרא

א

טז

מוראתו

1

1

1

ויקרא

ויקרא

א

טז

בנוצתה

2

1

1

ויקרא

ויקרא

א

טז

אצל המזבח קדמה

3

1

3

ויקרא

ויקרא

א

טז

אל מקום הדשן

4

1

3

ויקרא

ויקרא

א

יז

ושסע

1

1

1

ויקרא

ויקרא

א

יז

בכנפיו

2

2

1

ויקרא

ויקרא

א

יז

בכנפיו

3

2

1

ויקרא

ויקרא

א

יז

לא יבדיל

4

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

א

ונפש כי תקריב

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

א

סלת יהיה קרבנו

2

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

א

סלת

3

1

1

ויקרא

ויקרא

ב

א

ויצק עליה שמן

4

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

א

ונתן עליה לבונה

5

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

א

ויצק ונתן והביאה

6

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ב

הכהנים וקמץ

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ב

וקמץ משם

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ב

מלא קמצו

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ב

על כל לבונתה

4

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ב

לבונתה והקטיר

5

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ב

מלא קמצו מסלתה ומשמנה

6

1

4

ויקרא

ויקרא

ב

ב

אזכרתה

7

2

1

ויקרא

ויקרא

ב

ג

לאהרן ולבניו

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ג

קדש קדשים

2

2

2

ויקרא

ויקרא

ב

ג

מאשי ה'

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

ד

וכי תקריב וגו'

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ה

ואם מנחה על המחבת

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ב

ה

סלת בלולה בשמן

2

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ו

פתות אותה פתים

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ו

ויצקת עליה שמן מנחה הוא

2

1

5

ויקרא

ויקרא

ב

ז

מרחשת

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ב

ח

אשר יעשה מאלה

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

ח

והקריבה

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ב

ח

והגישה

3

1

1

ויקרא

ויקרא

ב

ח

אל המזבח

4

2

2

ויקרא

ויקרא

ב

ט

את אזכרתה

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יא

וכל דבש

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יב

קרבן ראשית תקריבו

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

יג

מלח ברית

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יג

על כל קרבנך

2

1

3

ויקרא

ויקרא

ב

יד

ואם תקריב

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יד

מנחת בכורים

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יד

קלוי באש

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יד

גרש כרמל

4

1

2

ויקרא

ויקרא

ב

יד

גרש

5

1

1

ויקרא

ויקרא

ב

יד

כרמל

6

1

1

ויקרא

ויקרא

ג

א

שלמים

1

2

1

ויקרא

ויקרא

ג

ג

ואת כל החלב וגו'

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ג

ד

הכסלים

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ג

ד

היותרת

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ג

ד

על הכבד

3

2

2

ויקרא

ויקרא

ג

ד

על הכבד על הכליות

4

1

4

ויקרא

ויקרא

ג

ה

על העולה

1

3

2

ויקרא

ויקרא

ג

ז

אם כשב

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ג

ח

וזרקו

1

2

1

ויקרא

ויקרא

ג

ט

חלבו

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ג

ט

לעמת העצה

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ג

יא

לחם אשה לה'

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ג

יא

לחם

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ג

יז

חקת עולם

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

ב

מכל מצות ה'

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

ב

מאחת מהנה

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

ג

אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם

1

1

6

ויקרא

ויקרא

ד

ג

פר

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ד

ה

אל אהל מועד

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

ו

את פני פרכת הקדש

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ד

ז

ואת כל דם

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

ח

ואת כל חלב פר

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ד

ח

החטאת

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ד

ח

ירים ממנו

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

י

כאשר יורם

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

י

על הכבד על הכליות על ראשו ועל כרעיו

2

1

8

ויקרא

ויקרא

ד

יב

אל מקום טהור

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

יב

מחוץ למחנה

2

4

2

ויקרא

ויקרא

ד

יב

אל שפך הדשן

3

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

יב

על שפך הדשן ישרף

4

1

4

ויקרא

ויקרא

ד

יג

עדת ישראל

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

יג

ונעלם דבר

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

יג

הקהל ועשו

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

יז

את פני הפרכת

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

יח

יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד

1

1

7

ויקרא

ויקרא

ד

יט

ואת כל חלבו ירים

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ד

כ

ועשה לפר

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

כב

אשר נשיא יחטא

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

כג

או הודע

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

כג

הודע אליו

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

כד

במקום אשר ישחט את העולה

1

1

5

ויקרא

ויקרא

ד

כד

חטאת הוא

2

4

2

ויקרא

ויקרא

ד

כה

ואת דמו

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ד

כו

כחלב זבח השלמים

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

לא

כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים

1

1

6

ויקרא

ויקרא

ד

לג

ושחט אותה לחטאת

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ד

לה

כאשר יוסר חלב הכשב

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ד

לה

על אשי ה'

2

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

א

ושמעה קול אלה

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

ב

או נפש אשר תגע וגו'

1

1

5

ויקרא

ויקרא

ה

ב

ונעלם ממנו

2

2

2

ויקרא

ויקרא

ה

ב

ואשם

3

2

1

ויקרא

ויקרא

ה

ג

בטומאת אדם

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

ג

לכל טומאתו

2

2

2

ויקרא

ויקרא

ה

ג

אשר יטמא

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

ג

בה

4

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

ג

ונעלם

5

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

ג

ואשם

6

2

1

ויקרא

ויקרא

ה

ד

בשפתים

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

ד

להרע

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

ד

או להיטיב

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

ד

לכל אשר יבטא

4

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

ד

ונעלם ממנו

5

2

2

ויקרא

ויקרא

ה

ח

והקריב את אשר לחטאת ראשונה

1

1

5

ויקרא

ויקרא

ה

ח

ולא יבדיל

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

ח

עורף

3

2

1

ויקרא

ויקרא

ה

ח

מול עורף

4

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

ט

והזה מדם החטאת

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

ט

חטאת הוא

2

4

2

ויקרא

ויקרא

ה

י

כמשפט

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

יא

כי חטאת הוא

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

יב

חטאת הוא

1

4

2

ויקרא

ויקרא

ה

יג

על חטאתו אשר חטא

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ה

יג

מאחת מאלה

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

יג

והיתה לכהן כמנחה

3

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

טו

כי תמעל מעל

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

טו

וחטאה בשגגה מקדשי ה'

2

1

4

ויקרא

ויקרא

ה

טו

מקדשי ה'

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

טו

איל

4

2

1

ויקרא

ויקרא

ה

טו

בערכך כסף שקלים

5

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

טז

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם

1

1

6

ויקרא

ויקרא

ה

יז

ולא ידע ואשם והביא

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ה

יז

ולא ידע ואשם ונשא עונו

2

1

5

ויקרא

ויקרא

ה

יח

בערכך לאשם

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

יח

אשר שגג והוא לא ידע

2

1

5

ויקרא

ויקרא

ה

יט

אשם הוא אשם אשם

1

1

4

ויקרא

ויקרא

ה

יט

אשם אשם

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

כא

נפש כי תחטא

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

כא

בתשומת יד

2

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

כא

או בגזל

3

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

כא

או עשק

4

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

כב

וכחש בה

1

1

2

ויקרא

ויקרא

ה

כג

כי יחטא ואשם

1

1

3

ויקרא

ויקרא

ה

כד

בראשו

1

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

כד

וחמשתיו

2

1

1

ויקרא

ויקרא

ה

כד

לאשר הוא לו

3

1

3

ויקרא

ויקרא

ו

כד

צו את אהרן

4

1

3

ויקרא

ויקרא

ו

כד

זאת תורת העולה וגו'

5

1

4

ויקרא

ויקרא

ו

כד

הוא העולה

6

1

2


דיבורי המתחיל בפרשת בחוקותי

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

ויקרא

בחוקותי

כו

ג

אם בחקתי תלכו

1

1

3

ויקרא

בחוקותי

כו

ג

ואת מצותי תשמרו

2

1

3

ויקרא

בחוקותי

כו

ד

בעתם

1

1

1

ויקרא

בחוקותי

כו

ד

ועץ השדה

2

1

2

ויקרא

בחוקותי

כו

ה

והשיג לכם דיש את בציר

1

1

5

ויקרא

בחוקותי

כו

ה

ואכלתם לחמכם לשבע

2

1

3

ויקרא

בחוקותי

כו

ו

ונתתי שלום