דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחומש במדבר

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
חומש במדברלפי דפוס ווילנא 


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור


" רש"י אינו מחבר ב' דיבורים שונים (על אותם התיבות) תחת אותו ד"ה " 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבינו ה"טורי זהב" (הט"ז) בספרו "דברי דוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .
דיבורי המתחיל בפרשת במדבר
דיבורי המתחיל בפרשת שלח
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים פעמיים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים 3 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים 4 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים 9 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים 10 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש במדבר המופיעים 11 פעמים בתורה
מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש במדבר
הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר
דיבורי המתחיל בפירש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
דיבורי המתחיל בפרשת במדבר

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

במדבר

במדבר

א

א

וידבר. במדבר סיני באחד לחדש

1

1

5

במדבר

במדבר

א

ב

למשפחתם

1

1

1

במדבר

במדבר

א

ב

לגלגלתם

2

1

1

במדבר

במדבר

א

ג

כל יצא צבא

1

1

3

במדבר

במדבר

א

ד

ואתכם יהיו

1

1

2

במדבר

במדבר

א

טז

אלה קרואי העדה

1

1

3

במדבר

במדבר

א

יז

האנשים האלה

1

1

2

במדבר

במדבר

א

יז

אשר נקבו

2

1

2

במדבר

במדבר

א

יח

ויתילדו על משפחתם

1

1

3

במדבר

במדבר

א

מט

אך את מטה לוי לא תפקד

1

1

6

במדבר

במדבר

א

נ

ואתה הפקד את הלוים

1

1

4

במדבר

במדבר

א

נא

יורידו אותו

1

1

2

במדבר

במדבר

א

נא

והזר הקרב

2

1

2

במדבר

במדבר

א

נא

יומת

3

1

1

במדבר

במדבר

א

נב

ואיש על דגלו

1

1

3

במדבר

במדבר

א

נג

ולא יהיה קצף

1

1

3

במדבר

במדבר

ב

ב

באתת

1

1

1

במדבר

במדבר

ב

ב

מנגד

2

2

1

במדבר

במדבר

ב

ג

קדמה

1

1

1

במדבר

במדבר

ב

ט

ראשונה יסעו

1

1

2

במדבר

במדבר

ב

יז

ונסע אהל מועד

1

1

3

במדבר

במדבר

ב

יז

כאשר יחנו כן יסעו

2

1

4

במדבר

במדבר

ב

יז

על ידו

3

1

2

במדבר

במדבר

ב

כ

ועליו

1

1

1

במדבר

במדבר

ג

א

ואלה תולדת אהרן ומשה

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

א

ביום דבר ה' את משה

2

1

5

במדבר

במדבר

ג

ד

על פני אהרן

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

ו

ושרתו אותו

1

1

2

במדבר

במדבר

ג

ז

ושמרו את משמרתו

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

ח

ואת משמרת בני ישראל

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

ט

נתונים המה לו

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

ט

מאת בני ישראל

2

1

3

במדבר

במדבר

ג

י

ואת אהרן ואת בניו תפקוד

1

1

5

במדבר

במדבר

ג

י

ושמרו את כהנתם

2

1

3

במדבר

במדבר

ג

יב

ואני הנה לקחתי

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

יב

מתוך בני ישראל

2

1

3

במדבר

במדבר

ג

טו

מבן חדש ומעלה

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

טז

על פי ה'

1

4

3

במדבר

במדבר

ג

כא

לגרשון משפחת הלבני

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

כה

המשכן

1

1

1

במדבר

במדבר

ג

כה

והאהל

2

1

1

במדבר

במדבר

ג

כה

מכסהו

3

2

1

במדבר

במדבר

ג

כה

ומסך פתח

4

1

2

במדבר

במדבר

ג

כו

ואת מיתריו

1

1

2

במדבר

במדבר

ג

כט

משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה

1

1

6

במדבר

במדבר

ג

לא

והמסך

1

1

1

במדבר

במדבר

ג

לב

ונשיא נשיאי הלוי

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

לח

משה ואהרן ובניו

1

1

3

במדבר

במדבר

ג

לט

אשר פקד משה ואהרן

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

לט

שנים ועשרים אלף

2

1

3

במדבר

במדבר

ג

מ

פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש ומעלה

1

1

8

במדבר

במדבר

ג

מה

ואת בהמת הלוים וגו'

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

מו

ואת פדויי השלשה וגו'

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

מט

העודפים על פדויי הלוים

1

1

4

במדבר

במדבר

ג

נ

חמשה וששים ושלש מאות ואלף

1

1

5

במדבר

במדבר

ד

ב

נשא את ראש וגו'

1

1

4

במדבר

במדבר

ד

ד

קדש הקדשים

1

1

2

במדבר

במדבר

ד

ה

ובא אהרן ובניו וגו'

1

1

4

במדבר

במדבר

ד

ה

בנסוע המחנה

2

1

2

במדבר

במדבר

ד

ז

קערת וכפת קשות ומנקיות

1

1

4

במדבר

במדבר

ד

ז

הנסך

2

1

1

במדבר

במדבר

ד

ט

מלקחיה

1

1

1

במדבר

במדבר

ד

ט

מחתתיה

2

1

1

במדבר

במדבר

ד

ט

נרתיה

3

1

1

במדבר

במדבר

ד

י

אל מכסה עור תחש

1

1

4

במדבר

במדבר

ד

יב

את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש

1

1

8

במדבר

במדבר

ד

יג

ודשנו את המזבח

1

1

3

במדבר

במדבר

ד

יג

ודשנו

2

1

1

במדבר

במדבר

ד

יג

ופרשו עליו בגד ארגמן

3

1

4

במדבר

במדבר

ד

יד

מחתת

1

1

1

במדבר

במדבר

ד

יד

המזלגות

2

1

1

במדבר

במדבר

ד

יד

יעים

3

1

1

במדבר

במדבר

ד

טו

לכסות את הקודש

1

1

3

במדבר

במדבר

ד

טו

ואת כל כלי הקודש

2

1

4

במדבר

במדבר

ד

טו

ומתו

3

2

1

במדבר

במדבר

ד

טז

ופקדת אלעזר

1

1

2

במדבר

במדבר

ד

טז

שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה

2

1

8

במדבר

במדבר

ד

טז

פקדת כל המשכן

3

1

3

במדבר

במדבר

ד

יח

אל תכריתו

1

1

2

במדבר

במדבר

ד

כ

ולא יבאו לראות כבלע את הקדש

1

1

6


דיבורי המתחיל בפרשת שלח

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

במדבר

שלח

יג

ב

שלח לך אנשים

1

1

3

במדבר

שלח

יג

ב

שלח לך

2

1

2

במדבר

שלח

יג

ג

על פי ה'

1

4

3

במדבר

שלח

יג

ג

כולם אנשים

2

1

2

במדבר

שלח

יג

טז

ויקרא משה להושע וגו'

1

1

4

במדבר

שלח

יג

יז

עלו זה בנגב

1

1

3

במדבר

שלח

יג

יח

את הארץ מה היא

1

1

4

במדבר

שלח

יג

יח

החזק הוא הרפה

2

1

3

במדבר

שלח

יג

יט

הבמחנים

1

1

1

במדבר

שלח

יג

יט

הטובה היא

2

1

2

במדבר

שלח

יג

כ

היש בה עץ

1

1

3

במדבר

שלח

יג

כ

בכורי ענבים

2

1

2

במדבר

שלח

יג

כא

ממדבר צין עד רחב לבא חמת

1

1

6

במדבר

שלח

יג

כב

ויבא עד חברון

1

1

3

במדבר

שלח

יג

כב

שבע שנים נבנתה

2

1

3

במדבר

שלח

יג

כג

זמורה

1

1

1

במדבר

שלח

יג

כג

וישאהו במוט בשנים

2

1

3

במדבר

שלח

יג

כה

וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום

1

1

6

במדבר

שלח

יג

כו

וילכו ויבאו

1

1

2

במדבר

שלח

יג

כו

וישיבו אתם דבר

2

1

3

במדבר

שלח

יג

כז

זבת חלב ודבש היא

1

1

4

במדבר

שלח

יג

כח

בצורות

1

1

1

במדבר

שלח

יג

כט

עמלק יושב וגו'

1

1

3

במדבר

שלח

יג

ל

ויהס כלב

1

1

2

במדבר

שלח

יג

ל

אל משה

2

1

2

במדבר

שלח

יג

ל

עלה נעלה

3

1

2

במדבר

שלח

יג

ל

ויהס

4

1

1

במדבר

שלח

יג

לא

חזק הוא ממנו

1

1

3

במדבר

שלח

יג

לב

אוכלת יושביה

1

1

2

במדבר

שלח

יג

לב

אנשי מדות

2

1

2

במדבר

שלח

יג

לג

הנפילים

1

2

1

במדבר

שלח

יג

לג

וכן היינו בעיניהם

2

1

3

במדבר

שלח

יג

לג

ענק

3

1

1

במדבר

שלח

יג

א

כל העדה

1

4

2

במדבר

שלח

יד

ב

לו מתנו

1

1

2

במדבר

שלח

יד

ד

נתנה ראש

1

1

2

במדבר

שלח

יד

ט

אל תמרדו

1

1

2

במדבר

שלח

יד

ט

כי לחמנו הם

2

1

3

במדבר

שלח

יד

ט

סר צלם

3

1

2

במדבר

שלח

יד

י

לרגום אותם

1

1

2

במדבר

שלח

יד

י

וכבוד ה'

2

1

2

במדבר

שלח

יד

יא

עד אנה

1

1

2

במדבר

שלח

יד

יא

ינאצני

2

1

1

במדבר

שלח

יד

יא

בכל האותות

3

1

2

במדבר

שלח

יד

יב

ואורשנו

1

1

1

במדבר

שלח

יד

יב

ואעשה אותך לגוי גדול

2

1

4

במדבר

שלח

יד

יג

ושמעו מצרים

1

1

2

במדבר

שלח

יד

יג

כי העלית

2

1

2

במדבר

שלח

יד

יד

ואמרו אל יושב הארץ הזאת

1

1

5

במדבר

שלח

יד

טו

והמתה את העם הזה כאיש אחד

1

1

6

במדבר

שלח

יד

טז

מבלתי יכולת וגו'

1

1

3

במדבר

שלח

יד

טז

מבלתי

2

1

1

במדבר

שלח

יד

טז

יכולת

3

1

1

במדבר

שלח

יד

יז

יגדל נא כח ה'

1

1

4

במדבר

שלח

יד

יז

כאשר דברת לאמר

2

1

3

במדבר

שלח

יד

יח

ה' ארך אפים

1

1

3

במדבר

שלח

יד

יח

ונקה

2

1

1

במדבר

שלח

יד

יח

לא ינקה

3

1

2

במדבר

שלח

יד

כ

כדברך

1

1

1

במדבר

שלח

יד

כא

ואולם

1

1

1

במדבר

שלח

יד

כא

חי אני

2

2

2

במדבר

שלח

יד

כב

וינסו

1

1

1

במדבר

שלח

יד

כב

זה עשר פעמים

2

1

3

במדבר

שלח

יד

כג

אם יראו

1

1

2

במדבר

שלח

יד

כג

לא יראוה

2

1

2

במדבר

שלח

יד

כד

רוח אחרת

1

1

2

במדבר

שלח

יד

כד

וימלא אחרי

2

1

2

במדבר

שלח

יד

כד

אשר בא שמה

3

1

3

במדבר

שלח

יד

כד

יורשנה

4

1

1

במדבר

שלח

יד

כה

והעמלקי וגו'

1

1

2

במדבר

שלח

יד

כז

לעדה הרעה וגו'

1

1

3

במדבר

שלח

יד

כז

אשר המה מלינים

2

1

3

במדבר

שלח

יד

כז

את תלונות בני ישראל אשר המה מלינים

3

1

7

במדבר

שלח

יד

כח

חי אני

1

2

2

במדבר

שלח

יד

כח

אם לא כן אעשה

2

1

4

במדבר

שלח

יד

כח

כאשר דברתם

3

1

2

במדבר

שלח

יד

כט

וכל פקדיכם לכל מספרכם

1

1

4

במדבר

שלח

יד

לב

ופגריכם אתם

1

1

2

במדבר

שלח

יד

לג

ארבעים שנה

1

2

2

במדבר

שלח

יד

לג

ונשאו את זנותיכם

2

1

3

במדבר

שלח

יד

לד

את תנואתי

1

1

2

במדבר

שלח

יד

לו

וישבו וילינו עליו

1

1

3

במדבר

שלח

יד

לו

דבה

2

2

1

במדבר

שלח

יד

לז

במגפה לפני ה'

1

1

3

במדבר

שלח

יד

לח

ויהושע וכלב חיו

1

1

3

במדבר

שלח

יד

מ

אל ראש ההר

1

1

3

במדבר

שלח

יד

מ

הננו ועלינו אל המקום

2

1

4

במדבר

שלח

יד

מ

אשר אמר ה'

3

1

3

במדבר

שלח

יד

מ

כי חטאנו

4

1

2

במדבר

שלח

יד

מא

והיא לא תצלח

1

1

3

במדבר

שלח

יד

מג

כי על כן שבתם

1

1

4

במדבר

שלח

יד

מד

ויעפלו

1

1

1

במדבר

שלח

יד

מה

ויכתום

1

1

1

במדבר

שלח

יד

מה

עד החרמה

2

1

2

במדבר

שלח

יד

ב

כי תבאו

1

1

2

במדבר

שלח

טו

ג

ועשיתם אשה

1

1

2

במדבר

שלח

טו

ג

ריח ניחח

2

1

2

במדבר

שלח

טו

ג

לפלא נדר או בנדבה וגו'

3

1

5

במדבר

שלח

טו

ד

והקריב המקריב

1

1

2

במדבר

שלח

טו

ה

לכבש האחד

1

1

2

במדבר

שלח

טו

ו

או לאיל

1

1

2

במדבר

שלח

טו

י

אשה ריח

1

1

2

במדבר

שלח

טו

יא

או לשה

1

1

2

במדבר

שלח

טו

יב

כמספר אשר תעשו

1

1

3

במדבר

שלח

טו

יב

כמספרם

2

1

1

במדבר

שלח

טו

טו

ככם כגר

1

1

2

במדבר

שלח

טו

יח

בבאכם אל הארץ

1

1

3

במדבר

שלח

טו

כ

ראשית ערסתכם

1

1

2

במדבר

שלח

טו

כ

חלה

2

1

1

במדבר

שלח

טו

כ

כתרומת גרן

3

1

2

במדבר

שלח

טו

כא

מראשית ערסתיכם

1

1

2

במדבר

שלח

טו

כא

תתנו לה' תרומה

2

1

3

במדבר

שלח

טו

כב

וכי תשגו ולא תעשו

1

1

4

במדבר

שלח

טו

כב

וכי תשגו וגו'

2

1

3

במדבר

שלח

טו

כב

אשר דבר ה' אל משה

3

1

5

במדבר

שלח

טו

כג

את כל אשר צוה וגו'

1

1

5

במדבר

שלח

טו

כד

אם מעיני העדה נעשתה לשגגה

1

1

5

במדבר

שלח

טו

כד

לחטת

2

1

1

במדבר

שלח

טו

כה

הביאו את קרבנם אשה לה'

1

1

5

במדבר

שלח

טו

כה

וחטאתם

2

1

1

במדבר

שלח

טו

כז

תחטא בשגגה

1