דיבור המתחיל בפירוש רש"י - מדדים סטטיסטיים לחמשת חומשי התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
לפי דפוס ווילנא
סיכום נתונים ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור


" רש"י מדייק בדיבור המתחיל, ואין בו יתור תיבה אחת " 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבינו ה"טורי זהב" (הט"ז) בספרו "דברי דוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .
שכיחויות דיבורי המתחיל בתורה
התפלגות דיבורי המתחיל לפי חומשים
ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק
התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש בראשית
התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש שמות
התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש ויקרא
התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש במדבר
התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש דברים
השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי הפסוקים
השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי המצוות
דיבורי המתחיל בפירש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
שכיחויות דיבורי המתחיל בתורה

מספר המופעים 
של הדיבור המתחיל בתורה

שכיחות

באחוזים מהתורה

1

7051

89.95%

2

598

7.63%

3

105

1.34%

4

40

0.51%

5

0

0.00%

6

6

0.08%

7

0

0.00%

8

0

0.00%

9

18

0.23%

10

10

0.13%

11

11

0.14%

סך הכל

7839

100.00%הסבר:

מספר המופעים 
של הדיבור המתחיל בתורה

שכיחות

באחוזים מהתורה

4

40

0.51%


ישנם 10 דיבורי המתחיל שונים המופיעים כ"א 4 פעמים בתורה, ולכן בסה"כ 40 פעמים.
אחד מ-10 דיבורי המתחיל הללו, למשל, הוא : 
ויהי "

חומש 

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

בראשית

בראשית

ד

יז

ויהי

בראשית

נח

ט

כו

ויהי

בראשית

ויחי

מט

טו

ויהי

דברים

וזאת הברכה

לג

ה

ויהיהתפלגות דיבורי המתחיל לפי חומשים

חומש

מספר דיבורי המתחיל

באחוזים מהתורה

בראשית

2001

25.53%

שמות

1817

23.18%

ויקרא

1338

17.07%

במדבר

1295

16.52%

דברים

1388

17.71%

סה"כ

7839

100.00%


ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק
ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק בחמשת חומשי התורה

חומש

מספר דיבורי המתחיל

מספר הפסוקים

ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק

בראשית

2001

1533

1.31

שמות

1817

1210

1.50

ויקרא

1338

859

1.56

במדבר

1295

1288

1.01

דברים

1388

956

1.45

סה"כ

7839

5846

1.34חומש

מספר הפסוקים

באחוזים מהתורה

בראשית

1533

26.22%

שמות

1210

20.70%

ויקרא

859

14.69%

במדבר

1288

22.03%

דברים

956

16.35%

סה"כ

5846

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש בראשית
מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

בראשית

211

10.54%

2

נח

174

8.70%

6

לך לך

201

10.04%

3

וירא

237

11.84%

1

חיי שרה

109

5.45%

11

תולדות

133

6.65%

10

ויצא

197

9.85%

4

וישלח

169

8.45%

7

וישב

140

7.00%

9

מקץ

175

8.75%

5

ויגש

97

4.85%

12

ויחי

158

7.90%

8

סך הכל 

2001

100.00%

 מיון לפי דירוגי דיבור המתחיל

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

וירא

237

11.84%

1

בראשית

211

10.54%

2

לך לך

201

10.04%

3

ויצא

197

9.85%

4

מקץ

175

8.75%

5

נח

174

8.70%

6

וישלח

169

8.45%

7

ויחי

158

7.90%

8

וישב

140

7.00%

9

תולדות

133

6.65%

10

חיי שרה

109

5.45%

11

ויגש

97

4.85%

12

סך הכל 

2001

100.00%

 


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש שמות
מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

שמות

170

9.36%

6

וארא

120

6.60%

9

בא

197

10.84%

4

בשלח

215

11.83%

3

יתרו

166

9.14%

7

משפטים

272

14.97%

1

תרומה

166

9.14%

7

תצוה

190

10.46%

5

כי תשא

251

13.81%

2

ויקהל

37

2.04%

10

פקודי

33

1.82%

11

סך הכל 

1817

100.00%

 מיון לפי דירוגי דיבור המתחיל

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

משפטים

272

14.97%

1

כי תשא

251

13.81%

2

בשלח

215

11.83%

3

בא

197

10.84%

4

תצוה

190

10.46%

5

שמות

170

9.36%

6

יתרו

166

9.14%

7

תרומה

166

9.14%

7

וארא

120

6.60%

9

ויקהל

37

2.04%

10

פקודי

33

1.82%

11

סך הכל 

1817

100.00%

 


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש ויקרא
מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

ויקרא

197

14.72%

2

צו

109

8.15%

7

שמיני

153

11.43%

4

תזריע

87

6.50%

9

מצורע

86

6.43%

10

אחרי מות

109

8.15%

7

קדושים

115

8.59%

5

אמור

217

16.22%

1

בהר

111

8.30%

6

בחוקותי

154

11.51%

3

סך הכל 

1338

100.00%

 מיון לפי דירוגי דיבור המתחיל

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

אמור

217

16.22%

1

ויקרא

197

14.72%

2

בחוקותי

154

11.51%

3

שמיני

153

11.43%

4

קדושים

115

8.59%

5

בהר

111

8.30%

6

צו

109

8.15%

7

אחרי מות

109

8.15%

7

תזריע

87

6.50%

9

מצורע

86

6.43%

10

סך הכל 

1338

100.00%

 


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש במדבר
מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

במדבר

80

6.18%

10

נשא

164

12.66%

3

בהעלותך

187

14.44%

1

שלח

141

10.89%

5

קרח

111

8.57%

7

חקת

142

10.97%

4

בלק

176

13.59%

2

פנחס

119

9.19%

6

מטות

93

7.18%

8

מסעי

82

6.33%

9

סך הכל 

1295

100.00%

 מיון לפי דירוגי דיבור המתחיל

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

בהעלותך

187

14.44%

1

בלק

176

13.59%

2

נשא

164

12.66%

3

חקת

142

10.97%

4

שלח

141

10.89%

5

פנחס

119

9.19%

6

קרח

111

8.57%

7

מטות

93

7.18%

8

מסעי

82

6.33%

9

במדבר

80

6.18%

10

סך הכל 

1295

100.00%

 


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש דברים
מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

דברים

143

10.30%

5

ואתחנן

115

8.29%

8

עקב

102

7.35%

9

ראה

216

15.56%

1

שופטים

149

10.73%

4

כי תצא

171

12.32%

3

כי תבא

120

8.65%

7

נצבים

42

3.03%

10

וילך

25

1.80%

11

האזינו

177

12.75%

2

וזאת הברכה

128

9.22%

6

סך הכל  

1388

100.00%

 מיון לפי דירוגי דיבור המתחיל

פרשה

מספר ד"ה

באחוזים מהחומש

דירוג ד"ה

ראה

216

15.56%

1

האזינו

177

12.75%

2

כי תצא

171

12.32%

3

שופטים

149

10.73%

4

דברים

143

10.30%

5

וזאת הברכה

128

9.22%

6

כי תבא

120

8.65%

7

ואתחנן

115

8.29%

8

עקב

102

7.35%

9

נצבים

42

3.03%

10

וילך

25

1.80%

11

סך הכל 

1388

100.00%

 


השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי הפסוקים

מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מספר ד"ה

מספר הפסוקים

דירוג ד"ה

דירוג פסוקים

בראשית

211

146

7

8

נח

174

153

17

4

לך לך

201

126

8

13

וירא

237

147

3

7

חיי שרה

109

105

41

32

תולדות

133

106

32

29

ויצא

197

148

9

6

וישלח

169

153

20

4

וישב

140

112

31

24

מקץ

175

146

16

8

ויגש

97

106

45

29

ויחי

158

85

24

44

שמות

170

124

19

15

וארא

120

121

34

20

בא

197

106

9

29

בשלח

215

116

6

23

יתרו

166

75

21

47

משפטים

272

118

1

22

תרומה

166

96

21

38

תצוה

190

101

12

35

כי תשא

251

139

2

10

ויקהל

37

122

52

17

פקודי

33

92

53

40

ויקרא

197

111

9

26

צו

109

97

41

36

שמיני

153

91

26

41

תזריע

87

67

47

48

מצורע

86

90

48

42

אחרי מות

109

80

41

45

קדושים

115

64

37

49

אמור

217

124

4

15

בהר

111

57

39

50

בחוקותי

154

78

25

46

במדבר

80

159

50

3

נשא

164

176

23

1

בהעלותך

187

136

13

11

שלח

141

119

30

21

קרח

111

95

39

39

חקת

142

87

29

43

בלק

176

104

15

34

פנחס

119

168

36

2

מטות

93

112

46

24

מסעי

82

132

49

12

דברים

143

105

28

32

ואתחנן

115

122

37

17

עקב

102

111

44

26

ראה

216

126

5

13

שופטים

149

97

27

36

כי תצא

171

110

18

28

כי תבא

120

122

34

17

נצבים

42

40

51

53

וילך

25

30

54

54

האזינו

177

52

14

51

וזאת הברכה

128

41

33

52

סה"כ

7839

5846

 

 

מיון ד"ה מהערך הגדול לקטן

פרשה

מספר ד"ה

מספר הפסוקים

דירוג ד"ה

דירוג פסוקים

משפטים

272

118

1

22

כי תשא

251

139

2

10

וירא

237

147

3

7

אמור

217

124

4

15

ראה

216

126

5

13

בשלח

215

116

6

23

בראשית

211

146

7

8

לך לך

201

126

8

13

ויצא

197

148

9

6

בא

197

106

9

29

ויקרא

197

111

9

26

תצוה

190

101

12

35

בהעלותך

187

136

13

11

האזינו

177

52

14

51

בלק

176

104

15

34

מקץ

175

146

16

8

נח

174

153

17

4

כי תצא

171

110

18

28

שמות

170

124

19

15

וישלח

169

153

20

4

יתרו

166

75

21

47

תרומה

166

96

21

38

נשא

164

176

23

1

ויחי

158

85

24

44

בחוקותי

154

78

25

46

שמיני

153

91

26

41

שופטים

149

97

27

36

דברים

143

105

28

32

חקת

142

87

29

43

שלח

141

119

30

21

וישב

140

112

31

24

תולדות

133

106

32

29

וזאת הברכה

128

41

33

52

וארא

120

121

34

20

כי תבא

120

122

34

17

פנחס

119

168

36

2

קדושים

115

64

37

49

ואתחנן

115

122

37

17

בהר

111

57

39

50

קרח

111

95

39

39

חיי שרה

109

105

41

32

צו

109

97

41

36

אחרי מות

109

80

41

45

עקב

102

111

44

26

ויגש

97

106

45

29

מטות

93

112

46

24

תזריע

87

67

47

48

מצורע

86

90

48

42

מסעי

82

132

49

12

במדבר

80

159

50

3

נצבים

42

40

51

53

ויקהל

37

122

52

17

פקודי

33

92

53

40

וילך

25

30

54

54

סה"כ

7839

5846

 

 

מיון ד"ה מהערך הגדול לקטן

פרשה

מספר ד"ה

מספר הפסוקים

דירוג ד"ה

דירוג פסוקים

נשא

164

176

23

1

פנחס

119

168

36

2

במדבר

80

159

50

3

נח

174

153

17

4

וישלח

169

153

20

4

ויצא

197

148

9

6

וירא

237

147

3

7

בראשית

211

146

7

8

מקץ

175

146

16

8

כי תשא

251

139

2

10

בהעלותך

187

136

13

11

מסעי

82

132

49

12

ראה

216

126

5

13

לך לך

201

126

8

13

אמור

217

124

4

15

שמות

170

124

19

15

כי תבא

120

122

34

17

ואתחנן

115

122

37

17

ויקהל

37

122

52

17

וארא

120

121

34

20

שלח

141

119

30

21

משפטים

272

118

1

22

בשלח

215

116

6

23

וישב

140

112

31

24

מטות

93

112

46

24

ויקרא

197

111

9

26

עקב

102

111

44

26

כי תצא

171

110

18

28

בא

197

106

9

29

תולדות

133

106

32

29

ויגש

97

106

45

29

דברים

143

105

28

32

חיי שרה

109

105

41

32

בלק

176

104

15

34

תצוה

190

101

12

35

שופטים

149

97

27

36

צו

109

97

41

36

תרומה

166

96

21

38

קרח

111

95

39

39

פקודי

33

92

53

40

שמיני

153

91

26

41

מצורע

86

90

48

42

חקת

142

87

29

43

ויחי

158

85

24

44

אחרי מות

109

80

41

45

בחוקותי

154

78

25

46

יתרו

166

75

21

47

תזריע

87

67

47

48

קדושים

115

64

37

49

בהר

111

57

39

50

האזינו

177

52

14

51

וזאת הברכה

128

41

33

52

נצבים

42

40

51

53

וילך

25

30

54

54

סה"כ

7839

5846

 

 
השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי המצוות
מיון לפי דירוג מספרי המצוות

פרשה

מספר ד"ה

דירוג ד"ה

דירוג מצוות

מספר מצוות עשה ולא תעשה

כי תצא

171

18

1

74

אמור

217

4

2

63

ראה

216

5

3

55

משפטים

272

1

4

53

קדושים

115

37

5

51

שופטים

149

27

6

41

אחרי מות

109

41

7

28

בהר

111

39

8

24

בא

197

9

9

20

צו

109

41

10

18

נשא

164

23

10

18

יתרו

166

21

12

17

שמיני

153

26

12

17

ויקרא

197

9

14

16

בחוקותי

154

25

15

12

ואתחנן

115

37

15

12

מצורע

86

48

17

11

כי תשא

251

2

18

9

קרח

111

39

18

9

עקב

102

44

20

8

תצוה

190

12

21

7

תזריע

87

47

21

7

פנחס

119

36

23

6

מסעי

82

49

23

6

כי תבא

120

34

23

6

בהעלותך

187

13

26

5

תרומה

166

21

27

3

שלח

141

30

27

3

חקת

142

29

27

3

מטות

93

46

30

2

דברים