פירוש רש"י לתורה - הפניות יוצאות לחמשת חומשי התורה בין 54 פרשיות השבוע בלבד

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

פירוש רש"י לתורה
הפניות יוצאות לחמשת חומשי התורה
בין 54 פרשיות השבוע בלבד

בפירוש רש"י על התורה 

                               מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הפניות יוצאות לחמשת חומשי התורה בין 54 פרשיות השבוע בלבד
המיון הוא לפי סדר הופעת ההפניות בכל פרשה ופרשה:

פרשה

הפניה יוצאת לפרשת...

מספר הפניות

בראשית

בא

1

בראשית

39

שופטים

2

כי תצא

1

נח

2

יתרו

1

תרומה

1

בלק

2

עקב

1

שמות

2

ואתחנן

1

וארא

1

דברים

1

כי תשא

1

סה"כ

56

נח

לך לך

3

חיי שרה

2

נח

17

ואתחנן

1

וארא

1

בראשית

6

וירא

1

שמות

1

משפטים

1

סה"כ

33

לך לך

שמות

2

וירא

9

ויחי

1

ויצא

4

בלק

2

לך לך

28

מסעי

1

במדבר

1

חוקת

1

דברים

2

בראשית

4

בחוקותי

1

בשלח

1

נח

3

חיי שרה

1

מקץ

4

תולדות

2

ויגש

3

בא

1

וישב

1

סה"כ

72

 

 

 

וירא

וירא

39

בראשית

3

חוקת

1

וישב

3

בהעלותך

1

לך לך

29

כי תבוא

1

נח

3

כי תשא

3

מקץ

2

שמות

1

קרח

1

מטות

1

ויחי

1

בשלח

2

דברים

2

ויצא

3

עקב

1

משפטים

1

תולדות

2

האזינו

1

סה"כ

101

חיי שרה

שלח

1

לך לך

6

נח

1

חיי שרה

5

וירא

4

תולדות

2

פקודי

1

ויחי

1

בהר

1

וישלח

1

סה"כ

23

תולדות

חיי שרה

3

וישב

1

ויחי

2

נשא

1

וירא

2

תולדות

8

עקב

1

כי תבוא

1

בלק

1

ויצא

3

שופטים

1

בהעלותך

1

שלח

1

לך לך

2

מקץ

1

ויגש

2

סה"כ

31

 

 

 

ויצא

תולדות

2

וירא

2

ויצא

21

שמות

1

לך לך

2

וישלח

3

בראשית

1

נח

2

חוקת

1

האזינו

1

וארא

1

עקב

1

מסעי

1

ויגש

1

ואתחנן

1

בשלח

1

חיי שרה

1

ויקרא

1

סה"כ

44

וישלח

תולדות

6

וישלח

13

וירא

3

ויצא

10

חוקת

1

מקץ

3

אמור

1

ויגש

1

בשלח

1

עקב

1

בלק

1

משפטים

2

וישב

1

מסעי

1

לך לך

2

סה"כ

47

וישב

ויצא

2

וישב

9

שלח

1

לך לך

1

ויחי

1

כי תשא

1

תולדות

3

יתרו

1

בראשית

1

בשלח

1

אחרי מות

1

מקץ

1

ויגש

1

משפטים

1

אמור

1

וירא

1

קרח

2

תזריע

1

במדבר

1

סה"כ

31

 

 

 

מקץ

מקץ

13

כי תבוא

2

בשלח

1

צו

1

לך לך

1

קדושים

1

פנחס

1

נשא

1

וישב

2

חיי שרה

2

ואתחנן

1

יתרו

1

ויגש

2

משפטים

1

כי תצא

1

וישלח

1

וארא

1

סה"כ

33

ויגש

ויגש

3

פקודי

1

ויחי

1

פנחס

1

ויצא

1

וישלח

1

וזאת הברכה

6

שמות

1

מקץ

1

סה"כ

16

ויחי

ויחי

5

בא

1

וישלח

2

פנחס

2

ויצא

4

וישב

7

תולדות

3

בלק

3

קרח

1

בשלח

1

וזאת הברכה

3

תרומה

1

האזינו

2

מטות

3

שמות

1

חוקת

1

מקץ

1

יתרו

1

לך לך

2

מסעי

2

אמור

2

נשא

1

כי תצא

1

משפטים

2

במדבר

1

חיי שרה

2

שלח

1

וירא

1

וארא

1

סה"כ

58

 

 

 

שמות

שמות

13

נח

1

ויחי

5

וזאת הברכה

2

שמיני

1

שלח

1

יתרו

1

וישב

1

וירא

5

ואתחנן

1

שופטים

2

בראשית

2

כי תבוא

2

בלק

1

ויצא

2

בא

2

ויגש

1

מטות

1

לך לך

1

חוקת

1

עקב

2

כי תצא

1

תזריע

1

בשלח

1

משפטים

1

כי תשא

1

חיי שרה

1

בהעלותך

3

קרח

1

סה"כ

58

וארא

שמות

12

קדושים

3

לך לך

7

וארא

26

תולדות

2

וישלח

2

בראשית

2

יתרו

1

בא

1

משפטים

1

האזינו

1

נצבים

1

כי תצא

1

בשלח

1

ויגש

1

וירא

1

פקודי

1

ויקהל

1

סה"כ

65

 

 

 

בא

בלק

1

כי תשא

3

שמות

2

כי תבוא

1

וארא

9

לך לך

5

וילך

1

בא

28

צו

1

שלח

1

בחוקותי

2

ראה

2

מקץ

1

משפטים

1

בראשית

1

אמור

1

ויצא

2

יתרו

1

וישלח

1

תולדות

1

פנחס

1

עקב

1

ואתחנן

1

סה"כ

68

בשלח

כי תשא

1

שלח

6

שמות

3

לך לך

2

דברים

1

בשלח

25

וירא

2

בא

3

וארא

4

חיי שרה

1

ויצא

4

בלק

1

תרומה

2

חוקת

1

בהעלותך

5

וזאת הברכה

1

בהר

1

בראשית

2

יתרו

1

עקב

1

ואתחנן

1

וישב

1

מקץ

1

סה"כ

70

 

 

 

יתרו

יתרו

14

שמות

6

בהעלותך

2

תולדות

1

בראשית

1

וארא

1

כי תשא

3

בשלח

3

משפטים

5

וזאת הברכה

1

ואתחנן

6

פנחס

1

כי תצא

3

אחרי מות

1

קדושים

2

במדבר

1

ראה

2

כי תבוא

2

ויקרא

1

תצוה

1

סה"כ

57

משפטים

האזינו

2

בהר

4

ראה

6

משפטים

21

מצורע

1

יתרו

1

אמור

2

תולדות

3

כי תצא

6

קדושים

3

מסעי

2

בחוקותי

1

מקץ

2

בא

2

ואתחנן

1

חוקת

1

שופטים

2

בראשית

1

קרח

1

עקב

2

בלק

1

פנחס

1

צו

1

וישב

2

כי תשא

2

שלח

1

ויקרא

1

בהעלותך

2

סה"כ

75

תרומה

פקודי

5

אמור

3

כי תשא

1

תצוה

4

תרומה

25

ויקרא

1

נשא

1

במדבר

1

בהעלותך

1

ויקהל

2

יתרו

2

סה"כ

46

 

 

 

תצוה

פנחס

2

צו

5

תרומה

4

תצוה

19

פקודי

2

ויצא

2

ויקרא

1

קרח

1

אמור

1

שמיני

1

אחרי מות

1

סה"כ

39

כי תשא

בחוקותי

3

פקודי

6

במדבר

5

ויקהל

1

כי תשא

24

תצוה

3

ואתחנן

1

שמות

1

תרומה

3

משפטים

5

וארא

2

יתרו

5

וישב

2

מקץ

1

וירא

1

תולדות

1

וישלח

1

בא

1

נשא

2

עקב

3

שלח

1

בלק

1

קרח

2

בהר

1

כי תצא

1

דברים

1

חוקת

1

סה"כ

79

ויקהל

תרומה

4

תצוה

1

ויקהל

1

וארא

1

פקודי

1

סה"כ

8

פקודי

נשא

2

תצוה

7

פקודי

1

שמיני

1

לך לך

1

מסעי

1

סה"כ

13

 

 

 

ןיקרא

בלק

1

נשא

6

תרומה

1

דברים

2

יתרו

1

ויקרא

15

תצוה

2

מצורע

1

צו

3

אמור

2

וארא

1

שמיני

1

משפטים

1

שופטים

1

כי תצא

1

סה"כ

39

צו

צו

9

אמור

2

ויקרא

3

בחוקותי

1

וישלח

1

ראה

1

שמיני

3

תצוה

1

סה"כ

21

שמיני

שמיני

12

ויקרא

1

נשא

1

תצוה

2

וארא

1

עקב

2

צו

2

חוקת

1

מטות

1

קדושים

1

אמור

2

ראה

1

בראשית

1

סה"כ

28

תזריע

דברים

1

לך לך

1

תזריע

7

מצורע

1

סה"כ

10

מצורע

צו

2

כי תצא

1

מצורע

23

תזריע

1

קדושים

1

ויחי

1

סה"כ

29

אחרי מות

אחרי מות

14

וישב

1

כי תשא

1

תצוה

1

יתרו

1

קדושים

2

סה"כ

20

 

 

 

קדושים

אמור

5

יתרו

3

צו

3

תצוה

1

ויקרא

2

כי תצא

3

משפטים

1

עקב

1

כי תבוא

1

בחוקותי

1

בלק

1

שופטים

1

קדושים

3

ראה

1

וישלח

1

לך לך

1

תולדות

1

סה"כ

30

אמור

ראה

1

קדושים

3

כי תבוא

1

תזריע

1

צו

2

קרח

1

נשא

1

וזאת הברכה

1

אמור

4

פנחס

4

בשלח

1

תצוה

2

במדבר

1

כי תשא

2

שלח

1

בלק

1

משפטים

1

סה"כ

28

בהר

יתרו

1

משפטים

2

ויקהל

1

קדושים

1

בהר

4

בחוקותי

2

חיי שרה

2

שופטים

4

שלח

1

כי תשא

1

סה"כ

19

בחוקותי

ואתחנן

1

נח

2

לך לך

1

האזינו

3

בחוקותי

9

כי תבוא

1

משפטים

2

בשלח

1

וירא

1

קרח

2

ראה

3

סה"כ

26

 

 

 

במדבר

קרח

3

ויחי

1

במדבר

3

בהעלותך

1

מסעי

1

נשא

2

סה"כ

11

נשא

נשא

12

מסעי

1

ויקרא

4

משפטים

2

כי תצא

1

לך לך

1

ויחי

1

אמור

2

וזאת הברכה

1

צו

2

שמות

1

במדבר

1

ויקהל

1

תצוה

1

בראשית

2

וירא

2

ויצא

1

וישב

1

תרומה

1

סה"כ

38

בהעלותך

תרומה

1

מצורע

1

ויצא

1

שמות

8

בהעלותך

20

במדבר

3

בא

2

אמור

1

מסעי

3

וישב

2

וירא

2

וישלח

1

עקב

1

בשלח

2

מטות

1

האזינו

1

כי תשא

3

וארא

2

משפטים

3

בהר

1

חוקת

1

כי תצא

1

מקץ

1

נח

2

ואתחנן

3

פנחס

1

סה"כ

68

 

 

 

שלח

דברים

3

שמות

1

שלח

20

מסעי

1

לך לך

2

כי תשא

2

מטות

1

עקב

1

כי תבוא

1

בשלח

2

יתרו

2

ויקרא

1

כי תצא

1

וארא

3

סה"כ

41

קרח

ויחי

1

וארא

1

קרח

10

במדבר

1

יתרו

1

כי תשא

1

בהעלותך

1

שלח

2

בראשית

2

שמות

2

פנחס

1

נח

1

וירא

1

סה"כ

25

חוקת

ויצא

1

חוקת

9

כי תשא

2

מסעי

1

בשלח

1

בהעלותך

2

שמות

1

שמיני

1

לך לך

2

וישלח

1

תולדות

2

בראשית

1

ואתחנן

1

האזינו

1

שלח

1

ראה

1

עקב

1

דברים

5

וזאת הברכה

1

בלק

2

סה"כ