TEST002

הצעת פתרונות מלאים למבחני הבגרות במתמטיקה
  נכתב ע"י עפר ילין  -  Offer Yellin 
 בית הספר לבגרויות "יואל גבע" 

 שאלוני הבגרות במתמטיקה לפי התכנית החדשה: 807 - 801
 ולפי תכנית הצבירה הקודמת:  007 - 001 

 
 איחולי הצלחה לנבחנים במועד א': 23/05/16
 פתרונות מלאים יוצגו באתר לאחר בדיקה והגהה
  

האתר מכיל 502 קבצי פתרונות

 

 מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור

איחולי הצלחה לנבחנים במועדי הקיץ א': 23/05/16 ב': 11/07/16

This text will bounce
TEST
TEST

Change text between marquee tags

Change text between marquee tags Marquee BEHAVIOR Slide marquee behavior Slide marquee behavior (To see it in action - Refresh the page again) Alternate marquee behavior Alternate marquee behavior Marquee DIRECTION Right marquee direction

Right marquee direction Up marquee direction

Up marquee direction Down marquee direction

Down marquee direction Marquee LOOP • Number of times marquee wiil scroll (loop) This marquee is set to scroll (to loop) 3 times This marquee is set to scroll (loop) 3 times

Another example: This marquee will loop 5 times Another example: This marquee will loop 5 times Marquee SCROLLAMOUNT • Smaller SCROLLAMOUNT value scrolls marquee slower

SCROLLAMOUNT marquee equals 10 SCROLLAMOUNT marquee equals 10


Another example: SCROLLAMOUNT marquee equals 20 Another example: SCROLLAMOUNT marquee equals 20 Marquee SCROLLDELAY • Smaller SCROLLDELAY value scrolls marquee faster SCROLLDELAY marquee. 250 = ¼ sec SCROLLDELAY marquee. 250 = ¼ sec Another example: SCROLLDELAY marquee 500 = ½ sec

Another example: SCROLLDELAY marquee 500 = ½ sec Miscellaneous HTML Marquee Tags

Changing bgcolor value changes marquee background color Changing bgcolor value changes marquee background color Reoccuring Marquee Reoccuring Marquee <<<Opposite Direction Marquees>>> <<<<< Opposite Direction Marquees >>>>> ZigZag Marquee ZigZag Marquee

Marquee Image - ZigZag


Scrolling Marqueeבניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים