פרשני התורה - אותיות הקודש - מיון לפי שם האות וסדר המקראות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

סדר המיון:
    1.שם האות
          2.סדר המקראות

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלה מסכמת

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

פרשן

חומש

פרשה

פרק

פסוק

אות

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

ח

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

י

אל"ף

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

אל"ף

רש"י

בראשית

לך לך

טו

יז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ט

אל"ף

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

יח

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

ג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

וירא

כא

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

רמב"ן

בראשית

חיי שרה

כד

א

אל"ף

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כא

אל"ף

רש"י

בראשית

חיי שרה

כה

ג

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

תולדות

כה

כג

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

תולדות

כו

י

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

יט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כה

אל"ף

ספורנו

בראשית

תולדות

כז

לג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

לז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

אל"ף

רש"י

בראשית

ויצא

כט

ו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

ה

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וישלח

לב

כג

אל"ף

כלי יקר

בראשית

וישלח

לב

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

בעל הטורים

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

רש"י

בראשית

מקץ

מא

לה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

מקץ

מב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מב

יא

אל"ף

רמב"ן

בראשית

מקץ

מג

כ

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יד

אל"ף

רש"י

בראשית

ויגש

מו

כו

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

ויגש

מז

יג

אל"ף

רש"י

בראשית

ויחי

מט

י

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

ז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

א

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

יח

אל"ף

בעל הטורים

שמות

וארא

ט

ד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

כח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

ד

אל"ף

רש"י

שמות

בא

י

כא

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

כא

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

יג

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בשלח

יד

כד

אל"ף

רש"י

שמות

יתרו

יח

ח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יג

אל"ף

בעל הטורים

שמות

יתרו

כ

יג

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

ח

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

יא

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

יא

אל"ף

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

יח

אל"ף

שפתי חכמים

שמות

תרומה

כה

יא

אל"ף

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כח

טו

אל"ף

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

יב

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

בעל הטורים

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

שפתי חכמים

ויקרא

ויקרא

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

ויקרא

ב

ב

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

יא

מג

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

שמיני

יא

מד

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

תזריע

יג

כ

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

טז

ח

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

יח

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

טז

אל"ף

כלי יקר

במדבר

נשא

ה

ב

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

נשא

ו

יג

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

ה

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

יא

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

בהעלתך

יא

יא

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

כלי יקר

במדבר

שלח לך

טו

כד

אל"ף

רמב"ן

במדבר

שלח לך

יד

יז

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

קרח

טז

יא

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

א

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

ל

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בלק

כג

ג

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

מטות

לא

ד

אל"ף

רש"י

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

לב

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מסעי

לד

י

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

דברים

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

דברים

דברים

ג

ד

אל"ף

רמב"ן

דברים

ואתחנן

ג

כד

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

ואתחנן

ד

לא

אל"ף

בעל הטורים

דברים

ואתחנן

ד

לד

אל"ף

רמב"ן

דברים

עקב

ט

כה

אל"ף

אבן עזרא

דברים

עקב

יא

יב

אל"ף

בעל הטורים

דברים

ראה

יא

כז

אל"ף

בעל הטורים

דברים

שופטים

יח

יג

אל"ף

רמב"ן

דברים

כי תצא

כא

יד

אל"ף

בעל הטורים

דברים

כי תצא

כא

יז

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כב

ו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יד

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יט

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כד

כ

אל"ף

בעל הטורים

דברים

כי תצא

כה

ה

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

כי תצא

כה

ה

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תבוא

כח

סו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

כו

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

האזינו

לב

כז

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

לג

אל"ף

בעל הטורים

דברים

וזאת הברכה

לג

כ

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כא

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כה

אל"ף

בעל הטורים

דברים

וזאת הברכה

לד

ו

אל"ף

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

יז

אלפ"א בית"א

כלי יקר

בראשית

ויחי

מט

ח

אלפ"א בית"א

כלי יקר

שמות

יתרו

כ

יט

אלפ"א בית"א

כלי יקר

שמות

תרומה

כה

לא

אלפ"א בית"א

בעל הטורים

ויקרא

בחקתי

כו

יב

אלפ"א בית"א

כלי יקר

במדבר

נשא

ה

יב

אלפ"א בית"א

כלי יקר

בראשית

נח

ט

כ

אלפ"א ביתא

כלי יקר

בראשית

וישלח

לב

כה

אלפ"א ביתא

כלי יקר

בראשית

מקץ

מא

א

אלפ"א ביתא

בעל הטורים

שמות

בשלח

טז

טז

אלפ"א ביתא

בעל הטורים

דברים

ואתחנן

ד

לד

אלפא ביתא

בעל הטורים

דברים

עקב

ז

יט

אלפא ביתא

בעל הטורים

דברים

וזאת הברכה

לג

כ

אלפא ביתא

רש"י

דברים

וזאת הברכה

לג

כג

אלפא ביתא

כלי יקר

דברים

וזאת הברכה

לד

יב

אלפא ביתא

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טו

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

נח

ו

יז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

בי"ת

רש"י

בראשית

וירא

יח

כ

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

יח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

א

בי"ת

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כח

יא

בי"ת

רש"י

בראשית

ויצא

כט

ו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

לב

בי"ת

רמב"ן

בראשית

ויצא

ל

כ

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

ויצא

ל

לז

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

וישלח

לד

לא

בי"ת

רש"י

בראשית

וישלח

לה

ז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

ז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

י

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

יא

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

וישב

לט

כג

בי"ת

רמב"ן

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

רש"י

בראשית

מקץ

מב

כא

בי"ת

רמב"ן

בראשית

מקץ

מג

כ

בי"ת

רש"י

בראשית

ויגש

מו

כו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

ה

בי"ת

בעל הטורים

בראשית

ויחי

מט

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

נ

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

בי"ת

רש"י

שמות

שמות

ד

ד

בי"ת

רש"י

שמות

שמות

ה

ט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

בי"ת

ספורנו

שמות

וארא

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

ט

בי"ת

כלי יקר

שמות

וארא

ט

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

יז

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יח

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

יג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כ

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כד

בי"ת

רש"י

שמות

משפטים

כב

יט

בי"ת

כלי יקר

שמות

תרומה

כה

א

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תרומה

כה

יא

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כה

כט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כו

ד

בי"ת

בעל הטורים

שמות

תצוה

כח

ו

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כח

טו

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כט

ד

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

ל

א

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

ל

ד

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

כי תשא

לד

יט

בי"ת

כלי יקר

שמות

ויקהל

לה

ה

בי"ת

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לח

ח

בי"ת

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

ויקרא

א

יז

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

ויקרא

ד

כב

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

צו

ו

יג

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

צו

ח

לב

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

תזריע

יג

נב

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

מצורע

יד

נז

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

אחרי מות

טז

ד

בי"ת

רש"י

ויקרא

קדושים

יט

טז

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

קדושים

יט

יד

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

קדושים

יט

כ

בי"ת

בעל הטורים

ויקרא

אמור

כא

יג

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

אמור

כג

טז

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

אמור

כג

יא

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

לט

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כד

כ

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

כא

בי"ת

כלי יקר

ויקרא

בחקתי

כו

מ

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

מג

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

במדבר

ג

א

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

במדבר

ד

יב

בי"ת

כלי יקר

במדבר

נשא

ו

יא

בי"ת

כלי יקר

במדבר

בהעלתך

י

י

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יב

א

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

בהעלתך

יב

ח

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

שלח לך

טו

לד

בי"ת

כלי יקר

במדבר

שלח לך

יג

יח

בי"ת

רמב"ן

במדבר

קרח

יח

י

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

קרח

יח

ל

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

חקת

יט

יג

בי"ת

ספורנו

במדבר

פנחס

כח

כו

בי"ת

כלי יקר

דברים

דברים

א

יג

בי"ת

רמב"ן

דברים

ואתחנן

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

טז

בי"ת

בעל הטורים

דברים

עקב

י

כב

בי"ת